— (237)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
پایان نامه
جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
(گرایش بهداشت جامعه)
عنوان:
بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392.
استاد راهنما:
سرکار خانم لیلا میرهادیان
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی
استاد مشاور آمار:
جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی
پژوهش و نگارش:
نسترن نوروزی پرشکوه
دی 1393 شماره ثبت: 91221

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت شماره ثبت: 91221
عنوان: بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392.
استاد راهنما: دکتر لیلا میرهادیان
اساتید مشاور: دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی
نویسنده: نسترن نوروزی پرشکوه
چکیده:
مقدمه: ارزيابي سلامت رواني دانش آموزان يکی از محورهاي مهم ارتقاء بهداشت روان در جوامع است. یکی از چالش های بهداشت روان در دوره نوجوانی احساس تنهایی است که ممکن است این احساس درنتيجه ي اعتياد به اينترنت یا اعتیاد به تلفن همراه رخ دهد.
هدف: هدف از این مطالعه، تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 است.
روش اجرا: مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی از نوع تحلیلی است. نمونه های پژوهش شامل 568 دانش آموز دختر و پسر مشغول به تحصیل در دبیرستانهای دولتی و غیردولتی شهر رشت در سال تحصیلی 93-92 بودند. کلاس های آنها با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشخصات زمينه اي، مقیاس اعتیاد اینترنتی یانگ، مقياس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS) و مقياس احساس تنهايي UCLA استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری کولموگروف اسمیرنوف، من-ویتنی یو تست، کروسکال والیس، کای اسکوئر، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که 37/5% از نمونه ها، اعتیاد خفیف و 8/8% اعتیاد شدید به اینترنت دارند، 6/77% استفاده کننده متوسط و 7/17% استفاده کننده مفرط از تلفن همراه هستند و 9/16% نمره بیشتر از میانگین ابزار احساس تنهایی را کسب نموده اند. با تعدیل اثرات متغیرهای فردی اجتماعی، هر دو متغیر اصلی پژوهش، اعتیاد به اینترنت(009/0P=) و اعتیاد به تلفن همراه(001/0P=) به عنوان پیش بینی کننده های معنی دار احساس تنهایی در مدل نهایی تلقی گردیدند.
نتیجه گیری: با توجه به همبستگی مثبت احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه در دانش آموزان دبیرستانی، لازم است برنامه های آموزشی جهت استفاده درست از تکنولوژی های جدید و آشنایی با پیامدهای استفاده مفرط از آنها برای نوجوانان و خانواده هایشان طراحی و برگزار شود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
زمینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 4-1
اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) ……………………………………………………………………. 5
سوألات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 6
تعریف واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 7
پیش فرض های پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 9
محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 9
فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش
2-1 چهارچوب پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 24-10
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………………… 32-25
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 33
3-2 محیط پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 33
3-3 جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 33
3-4 نمونه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 33
3-5 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………… 33
3-6 مشخصات واحد های مورد پژوهش …………………………………………………………………………. 34
3-7 ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………….. 35
3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………… 36
3-9 روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………… 37
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها و روشهای آماری…………………………………………………………… 38
3-11 ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………. 39
فصل چهارم: نتایج تحقیق
4-1 یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 40
4-2 جداول و نمودارها ………………………………………………………………………………………………….. 83-42
فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها
1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………… 104-84
2-5 نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………… 108-105
3-5 کاربرد یافته ها ……………………………………………………………………………………………………….. 109
5-5 پیشنهادات براساس یافته ها …………………………………………………………………………………….. 110
4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………….. 111
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………. 112
فهرست منابع
پیوست ها
چکیده انگلیسی
فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه
جدول شماره 1: توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی-اجتماعی 42
نمودار شماره 1: میانگین رتبه ای نحوه استفاده از تلفن همراه براساس سوألات پرسشنامه COS 47
نمودار شماره 2: میانگین رتبه ای نحوه استفاده از اینترنت براساس سوألات پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 48
نمودار شماره 3: میانگین رتبه ای میزان احساس تنهایی براساس سوألات پرسشنامه UCLA 49
جدول شماره 2: توزیع فراوانی وضعیت اعتیاد به اینترنت در نمونه های مورد پژوهش 50
جدول شماره 3: توزیع فراوانی اعتیاد به تلفن همراه در نمونه های مورد پژوهش 51
جدول شماره 4: توزیع فراوانی وضعیت احساس تنهایی در نمونه های مورد پژوهش 52
جدول شماره 5: شاخص های آماری نمره کل اعتیاد به اینترنت، تلفن همراه و احساس تنهایی 53
جدول شماره 6: ضریب همبستگی اسپیرمن نمره احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه 54
نمودار شماره 4: نمودار پراکنش همبستگی نمره کل احساس تنهایی با نمره کل اعتیاد به تلفن همراه 55
نمودار شماره 5: نمودار پراکنش همبستگی نمره کل احساس تنهایی با نمره کل اعتیاد به اینترنت 56
جدول شماره 7: ضریب همبستگی اسپیرمن نمره اعتیاد به اینترنت با اعتیاد به تلفن همراه 57
نمودار شماره 6: نمودار پراکنش همبستگی نمره کل اعتیاد به اینترنت با نمره کل اعتیاد به تلفن همراه 58
جدول شماره 8: توزیع فراوانی احساس تنهایی برحسب میزان استفاده از تلفن همراه 59
جدول شماره 9: توزیع فراوانی احساس تنهایی برحسب میزان اعتیاد به اینترنت 60
جدول شماره 10: توزیع فراوانی اعتیاد به اینترنت برحسب میزان استفاده از تلفن همراه 61
جدول شماره 11: نمره کل اعتیاد به اینترنت برحسب متغیرهای فردی اجتماعی کیفی مورد مطالعه 62
جدول شماره 12: نمره کل اعتیاد به تلفن همراه برحسب متغیرهای فردی اجتماعی کیفی مورد مطالعه 67
جدول شماره 13: نمره کل احساس تنهایی برحسب متغیرهای فردی اجتماعی کیفی مورد مطالعه 72
جدول شماره 14: همبستگی نمره کل اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه و احساس تنهایی با متغیرهای فردی اجتماعی کمی مورد مطالعه 77
جدول شماره 15: ضریب رگرسیونی نمره کل اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی با تعدیل اثرات متغیرهای فردی اجتماعی 80
1955801614605فصل اول
00فصل اول

بیان مسئله:
نوجوانی دوره ای مهم از زندگی فرد به شمار می آید، زیرا بسیاری از باورها و عادت های بهداشتی در این سال ها شکل می گیرند. ما به خوبی آگاهیم که تلاش برای ارتقای سلامت، باید بسیار زود و پیش از به وجود آمدن باورها و عادت های غیربهداشتی انجام گیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sarafino</Author><Year>2008</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Sarafino,Edvard P</author></authors><subsidiary-authors><author>Mirzaei,Elahe</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title>Health Psychology</title></titles><section>778</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>Tehran</pub-location><publisher>roshd</publisher><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Sarafino</Author><Year>2008</Year><RecNum>31</RecNum><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>31</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Sarafino,Edvard P</author></authors><subsidiary-authors><author>Mirzaei,Elahe</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title>Health Psychology</title></titles><section>778</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>Tehran</pub-location><publisher>roshd</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). تغییر و تحول آدمی در این دوره مهم، در جنبه های جسمی و روان شناختی پر اهمیت تلقی می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Najafi</Author><Year>2006</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Najafi, Mahmoud</author><author>Ahadi, Hasan</author><author>Delavar, A</author></authors></contributors><titles><title>The Relationship between Family Function and Religiosity with Identity Crisis</title><secondary-title>Daneshvar Raftar</secondary-title></titles><periodical><full-title>DANESHVAR RAFTAR</full-title></periodical><pages>17-26</pages><volume>13</volume><number>16</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2). در این مقطع بلوغ روحی، جسمی و اجتماعی اتفاق می افتد. پرداختن به سلامت نوجوانان نه فقط برای خود آنها بلکه برای خانواده، جامعه و نسل آینده نیز مفید خواهد بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ildarabadi</Author><Year>2012</Year><RecNum>32</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>32</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Ildarabadi,Eshagh</author><author>Dabaghi,Fa–eh</author></authors></contributors><titles><title>Text book of Community Health Nursing 1,2,3</title></titles><section>239</section><dates><year>2012</year></dates><pub-location>Tehran</pub-location><publisher>Jameenegar</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3). كشور ما، كشوري جوان است و بيش از نيمي از جمعيت آن را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند و در اين ميان جمعيت نوجوانان 19-15 ساله کل کشور 6607043 و استان گیلان 202829 نفر مي باشند كه سرمايه هاي بالقوه و متصديان آينده جامعه اندPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SaWFzaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTI8L1llYXI+PFJl
Y051bT40PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig0LTYpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSIwdnhldzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0NXAiPjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJpYXNpLCBILlI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1vZ2hh
cnJhYiwgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FsZWhpIEFiYXJxdWksIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pkhhc3NhbnphZGVoIFRhaGVyaSwgRTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFzc2FuemFkZWggVGFoZXJp
LCBNLk08L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5CaXJq
YW5kIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlczwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkEgY29tcGFyYXRpdmUgc3R1ZHkgb2YgZGVwcmVzc2lvbiBpbiBnaWZ0ZWQgYW5kIG5v
cm1hbCBzdHVkZW50cyBpbiBCaXJqYW5kIGNpdHkgZHVyaW5nIDIwMDgtMjAwOSBzY2hvb2wgeWVh
cjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT4yPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBl
cmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+MjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjk1
LTEwMzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT45PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PHNlY3Rpb24+
OTU8L3NlY3Rpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24sIEdpZnRlZCBzdHVkZW50
cywgUHJldmFsZW5jZSwgUHN5Y2hvbG9naWNhbCBUZXN0czwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxk
YXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGNhbGwtbnVtPkEtMTAtMjQtNDY8L2NhbGwt
bnVtPjx3b3JrLXR5cGU+RGVzY3JpcHRpdmUtQW5hbHl0aWM8L3dvcmstdHlwZT48dXJscz48cmVs
YXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL21vZGVybmNhcmUuYnVtcy5hYy5pci9icm93c2UucGhwP2Ff
Y29kZT1BLTEwLTI0LTQ2JmFtcDtzbGNfbGFuZz1mYSZhbXA7c2lkPTE8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxZZWFyPjIwMTI8L1llYXI+PFJlY051
bT40MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24t
a2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwdnhldzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhk
NTB0NXAiPjQzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IldlYiBQYWdlIj4x
MjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjwvdGl0bGVz
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Yi1sb2NhdGlvbj5HdWlsYW4sUmFz
aHQ8L3B1Yi1sb2NhdGlvbj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2FtYXIuZ2ls
YW4uaXIvd2ViL2d1ZXN0O2pzZXNzaW9uaWQ9OTBjZGExZWUxNWYxMmY5NjU5ODM0NjM3MGExNDwv
dXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PFJlY051bT40
MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwdnhldzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0
NXAiPjQyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IldlYiBQYWdlIj4xMjwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjwvdGl0bGVzPjxk
YXRlcz48L2RhdGVzPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LmFtYXIub3Jn
LmlyL0RlZmF1bHQuYXNweD90YWJpZD0xMjMyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SaWFzaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTI8L1llYXI+PFJl
Y051bT40PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig0LTYpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSIwdnhldzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0NXAiPjQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJpYXNpLCBILlI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1vZ2hh
cnJhYiwgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FsZWhpIEFiYXJxdWksIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
Pkhhc3NhbnphZGVoIFRhaGVyaSwgRTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFzc2FuemFkZWggVGFoZXJp
LCBNLk08L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5CaXJq
YW5kIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlczwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkEgY29tcGFyYXRpdmUgc3R1ZHkgb2YgZGVwcmVzc2lvbiBpbiBnaWZ0ZWQgYW5kIG5v
cm1hbCBzdHVkZW50cyBpbiBCaXJqYW5kIGNpdHkgZHVyaW5nIDIwMDgtMjAwOSBzY2hvb2wgeWVh
cjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT4yPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBl
cmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+MjwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjk1
LTEwMzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT45PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PHNlY3Rpb24+
OTU8L3NlY3Rpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24sIEdpZnRlZCBzdHVkZW50
cywgUHJldmFsZW5jZSwgUHN5Y2hvbG9naWNhbCBUZXN0czwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxk
YXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGNhbGwtbnVtPkEtMTAtMjQtNDY8L2NhbGwt
bnVtPjx3b3JrLXR5cGU+RGVzY3JpcHRpdmUtQW5hbHl0aWM8L3dvcmstdHlwZT48dXJscz48cmVs
YXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL21vZGVybmNhcmUuYnVtcy5hYy5pci9icm93c2UucGhwP2Ff
Y29kZT1BLTEwLTI0LTQ2JmFtcDtzbGNfbGFuZz1mYSZhbXA7c2lkPTE8L3VybD48L3JlbGF0ZWQt
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxZZWFyPjIwMTI8L1llYXI+PFJlY051
bT40MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24t
a2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwdnhldzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhk
NTB0NXAiPjQzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IldlYiBQYWdlIj4x
MjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjwvdGl0bGVz
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHB1Yi1sb2NhdGlvbj5HdWlsYW4sUmFz
aHQ8L3B1Yi1sb2NhdGlvbj48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2FtYXIuZ2ls
YW4uaXIvd2ViL2d1ZXN0O2pzZXNzaW9uaWQ9OTBjZGExZWUxNWYxMmY5NjU5ODM0NjM3MGExNDwv
dXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PFJlY051bT40
MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwdnhldzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0
NXAiPjQyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IldlYiBQYWdlIj4xMjwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjwvdGl0bGVzPjxk
YXRlcz48L2RhdGVzPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LmFtYXIub3Jn
LmlyL0RlZmF1bHQuYXNweD90YWJpZD0xMjMyPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA (4-6). بدیهی است که آینده هر کشور به سلامت کودکان و نوجوانان متکی است. این در حالی است که حدود یک پنجم از کودکان و نوجوانان دنیا از اختلالات خفیف تا شدید روانی رنج می برند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Solhi</Author><Year>2012</Year><RecNum>39</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>39</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>39</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Solhi, Mahnaz</author><author>Sadeghi, Azade</author><author>Ruodbari, Masood</author></authors></contributors><titles><title>The effect of group discussion education on mental health preventive behaviors in adolescence school girls</title><secondary-title>Journal of Research &amp; Health</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Research &amp; Health</full-title></periodical><pages>247-256</pages><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7). امروزه ارزيابي سلامت رواني دانش آموزان يکی از محورهاي مهم ارتقاء سلامت روان جامعه است. بنا به دلايل بسياري ، سازماندهي خدمات بهداشت رواني در مدارس، راهبرد اساسي براي ارتقاي سلامت روان دانش آموزان و در نهايت كل جامعه است. از آنجايي كه نوجواني يكي از بحراني ترين دوره هاي زندگي است و دانش آموزان با تنش زا هاي دوره نوجواني مواجه هستند، احتمال مي رود كه مستعد مشكلات عاطفي باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sadeghian</Author><Year>2010</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(8)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sadeghian, E</author><author>Kosha, M Moghadari</author><author>Gorji, S</author></authors></contributors><titles><title>The Study of Mental Health Status in High School Female Students in Hamadan City</title><secondary-title>Scientific journal of Hamadan university of medical sciences and health services</secondary-title></titles><periodical><full-title>SCIENTIFIC JOURNAL OF HAMADAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH SERVICES</full-title></periodical><pages>39-45</pages><volume>17</volume><number>3</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(8).
احساس تنهایی، تجربه ای شایع در نوجوانان است اما وقتی این احساس به طور مکرر اتفاق افتد، اثرات مخربی بر سلامت جسمی، روانی و عاطفی آنان می گذارد. احساس تنهایی، فاصله و شکاف بین آرمان های فرد (آن چه می خواهد) و دستاوردهای او (آن چه به دست آورده است) در روابط و صمیمیت های بین فردی است؛ هرچه این فاصله بیشتر باشد، این احساس بیشتر است. نوجوانانی که احساس تنهایی شدیدتری می کنند، افسرده تر بوده و مشکلات عاطفی بیشتر و رضایت از زندگی پایین تری دارند. احساس تنهایی موجب افزایش تنیدگی و اضطراب، رفتارهای پرخطر مانند کشیدن سیگار و سوء مصرف مواد، گریز از مدرسه، افسردگی، کمرویی و کاهش اعتماد به نفس شده و خطر خودکشی در نوجوانان را افزایش می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tajvidi</Author><Year>2012</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>(9)</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tajvidi, M</author><author>Zeighami Mohammadi, SH</author></authors></contributors><titles><title>The level of loneliness, hopelessness and self-esteem in major thalassemia adolescents</title><secondary-title>blood</secondary-title></titles><pages>36-43</pages><volume>9</volume><number>1</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(9). ممكن است احساس تنهايي در نتيجه ي اعتياد به اينترنت رخ دهد، يعني كساني كه به اينترنت معتاد مي شوند، پيامدهايي منفي حاصل از آن مانند احساس تنهايي و انزوا را تجربه كنند و ممکن است چرخه ايي معيوب و رابطه ايي دو سويه در كار باشد، يعني افراد تنها، براي كاهش تنهايي خود به اينترنت رو بياورند و در نتيجه به تنهايي آن ها افزوده شود. هر چند يكي از كاربردهاي مهم اينترنت، كاربرد اجتماعي آن است؛ اما به دليل آن كه روابط اينترنتي نسبت به روابط رو در رو از غناي كمتري برخوردارند، درنهايت بهره گيري افراطی از اينترنت افراد را تنهاتر مي كند. اعتقاد فرد به اينكه اينترنت تنها دوست مخصوص و صميمي اوست؛ موجب افزايش علاقه به دوستان مجازي و كاهش گرايش وي به دوستان واقعي و در نتیجه افسردگي و انزواي اجتماعي ميشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohseni Tabrizi</Author><Year>2010</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>20</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mohseni Tabrizi, Alireza</author><author>Hoveyda, Ladan</author><author>Omidi, Fa–eh </author></authors></contributors><titles><title>Deep Involving on Cyber Space and Personal and Psychological Consequences: Survey of Young Severs in Tehran City</title><secondary-title>Journal of social sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of social sciences</full-title></periodical><pages>51-69</pages><volume>4</volume><number>3</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10). تیتسیکا و همکاران عنوان کردند که اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان با روابط خانوادگی مشکل دار، عملکرد تحصیلی ضعیف، انجام رفتارهای پرخطر، مشکلات عاطفی و برخی شرایط روانی مانند افسردگی مرتبط است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tsitsika</Author><Year>2011</Year><RecNum>25</RecNum><DisplayText>(11)</DisplayText><record><rec-number>25</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>25</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tsitsika, Ar–is</author><author>Critselis, Elena</author><author>Louizou, Amalia</author><author>Janikian, Mari</author><author>Freskou, Aliki</author><author>Marangou, Evgenia</author><author>Kormas, Georgios</author><author>Kafetzis, Dimitrios A</author></authors></contributors><titles><title>Determinants of Internet addiction among adolescents: a case-control study</title><secondary-title>The Scientific World Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Scientific World Journal</full-title></periodical><pages>866-874</pages><volume>11</volume><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(11).وانگ و همکاران اعلام کردند که استفاده آسیب زا از اینترنت در میان دانش آموزان دبیرستانی شایع است و تنش های تحصیلی، داشتن دوستان مجازی، مشاجرات خانوادگی و روابط ضعیف با معلمان و دانش آموزان از عوامل خطر برای استفاده آسیب زا از اینترنت هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wang</Author><Year>2011</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>(12)</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wang, Hui</author><author>Zhou, Xiaolan</author><author>Lu, Ciyong</author><author>Wu, Jie</author><author>Deng, Xueqing</author><author>Hong, Lingyao</author></authors></contributors><titles><title>Problematic internet use in high school students in Guangdong province, China</title><secondary-title>PloS one</secondary-title></titles><periodical><full-title>PloS one</full-title></periodical><pages>e19660</pages><volume>6</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>1932-6203</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(12). در حالیكه روابط افراد، به ويژه كودكان و نوجوانان در جهان مجازي افزايش مي يابد، در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعي كاسته مي شود. ضمن آنكه، احتمال لطمه ديدن عملكرد آموزشی آنان نيز وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohseni Tabrizi</Author><Year>2010</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>20</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mohseni Tabrizi, Alireza</author><author>Hoveyda, Ladan</author><author>Omidi, Fa–eh </author></authors></contributors><titles><title>Deep Involving on Cyber Space and Personal and Psychological Consequences: Survey of Young Severs in Tehran City</title><secondary-title>Journal of social sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of social sciences</full-title></periodical><pages>51-69</pages><volume>4</volume><number>3</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10). در پژوهش یائو و همکارش مشخص شد که استفاده بیش از حد و ناسالم از اینترنت، احساس تنهایی را در طول زمان افزایش می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yao</Author><Year>2014</Year><RecNum>26</RecNum><DisplayText>(13)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>26</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Yao, Mike Z</author><author>Zhong, Zhi-jin</author></authors></contributors><titles><title>Loneliness, social contacts and Internet addiction: A cross-lagged panel study</title><secondary-title>Computers in Human Behavior</secondary-title></titles><periodical><full-title>Computers in Human Behavior</full-title></periodical><pages>164-170</pages><volume>30</volume><dates><year>2014</year></dates><isbn>0747-5632</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(13). نتایج حاصل از مطالعات زربخش بحری و همکارش، سواری و همکاران و حسن زاده و همکاران نشان می دهد که بین احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معناداری وجود داردPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aYXJiYWtoc2ggQmFocmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEz
PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTQ8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDE0LTE2KTwvRGlzcGxheVRl
eHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IjB2eGV3MHg5NzJmd3BiZXRhejZ2MHRhbDkwNXBmeGQ1MHQ1cCI+MTQ8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlphcmJha2hzaCBCYWhyaSwg
TVI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2hlZGksIFY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktoYWRlbWksIE1K
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkxvbmVsaW5l
c3MgYW5kIEludGVybmV0IGFkZGljdGlvbiBpbiBzdHVkZW50czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEhlYWx0aCBQcm9tb3Rpb24gTWFuYWdlbWVudDwvc2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgSGVhbHRoIFBy
b21vdGlvbiBNYW5hZ2VtZW50PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzItMzg8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4y
MDEzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPlNhdmFyaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJlY051bT4zODwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSIwdnhldzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0NXAiPjM4PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TYXZhcmksIGthcmltPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5CZXNobGlkZWgsIGtpb21hcnRoPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSByZWxhdGlvbnNoaXAgYmV0d2VlbiBzaHluZXNzIGFuZCBs
b25lbGluZXNzIHdpdGggSW50ZXJuZXQgYWRkaWN0aW88L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
Sm91cm5hbCBvZiBwc3ljaG9sb2dpY2FsIG91dGNvbWVzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBwc3ljaG9sb2dpY2FsIG91dGNv
bWVzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTE5LTEyMjwvcGFnZXM+PHZvbHVt
ZT40PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PC9k
YXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SGFzYW56YWRl
aDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJlY051bT4xMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MTM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSIwdnhldzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0NXAiPjEzPC9rZXk+PC9mb3JlaWdu
LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5IYXNhbnphZGVoLCBSYW1lemFuPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5TYWxlaGksIE1vaGFtbWFkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SZXphZWkgS2l5YXNhcmksIEFs
aXJlemE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UmVs
YXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gdGhlIHVzZSBvZiBleHRyZW1lIGZyb20gdGVjaG5vbG9neSAoaW50
ZXJuZXQgYW5kIHNtcyBhZGRpY3Rpb24pIGFuZCBlZHVjYXRpb25hbCBhbmQgcHN5Y2hvbG9naWNh
bCBzdGF0ZSBoaWdoIHNjaG9vbCBzdHVkZW50czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3Vy
bmFsIG9mIGVkdWNhdGlvbmFsIHBzeWNob2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KT1VSTkFMIE9GIEVEVUNBVElPTkFMIFBTWUNIT0xPR1k8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42OS04MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xPC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aYXJiYWtoc2ggQmFocmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEz
PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTQ8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDE0LTE2KTwvRGlzcGxheVRl
eHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IjB2eGV3MHg5NzJmd3BiZXRhejZ2MHRhbDkwNXBmeGQ1MHQ1cCI+MTQ8
L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv
cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlphcmJha2hzaCBCYWhyaSwg
TVI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhc2hlZGksIFY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktoYWRlbWksIE1K
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkxvbmVsaW5l
c3MgYW5kIEludGVybmV0IGFkZGljdGlvbiBpbiBzdHVkZW50czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEhlYWx0aCBQcm9tb3Rpb24gTWFuYWdlbWVudDwvc2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgSGVhbHRoIFBy
b21vdGlvbiBNYW5hZ2VtZW50PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzItMzg8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4y
MDEzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0
aG9yPlNhdmFyaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJlY051bT4zODwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mzg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSIwdnhldzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0NXAiPjM4PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TYXZhcmksIGthcmltPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5CZXNobGlkZWgsIGtpb21hcnRoPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSByZWxhdGlvbnNoaXAgYmV0d2VlbiBzaHluZXNzIGFuZCBs
b25lbGluZXNzIHdpdGggSW50ZXJuZXQgYWRkaWN0aW88L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
Sm91cm5hbCBvZiBwc3ljaG9sb2dpY2FsIG91dGNvbWVzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBwc3ljaG9sb2dpY2FsIG91dGNv
bWVzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTE5LTEyMjwvcGFnZXM+PHZvbHVt
ZT40PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PC9k
YXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SGFzYW56YWRl
aDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJlY051bT4xMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+MTM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSIwdnhldzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0NXAiPjEzPC9rZXk+PC9mb3JlaWdu
LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5IYXNhbnphZGVoLCBSYW1lemFuPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5TYWxlaGksIE1vaGFtbWFkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SZXphZWkgS2l5YXNhcmksIEFs
aXJlemE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UmVs
YXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gdGhlIHVzZSBvZiBleHRyZW1lIGZyb20gdGVjaG5vbG9neSAoaW50
ZXJuZXQgYW5kIHNtcyBhZGRpY3Rpb24pIGFuZCBlZHVjYXRpb25hbCBhbmQgcHN5Y2hvbG9naWNh
bCBzdGF0ZSBoaWdoIHNjaG9vbCBzdHVkZW50czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3Vy
bmFsIG9mIGVkdWNhdGlvbmFsIHBzeWNob2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KT1VSTkFMIE9GIEVEVUNBVElPTkFMIFBTWUNIT0xPR1k8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42OS04MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xPC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA (14-16)؛ درحالیکه اوداسی و همکارش، رابطه معنی داری بین استفاده آسیب زا از اینترنت و تنهایی پیدا نکردند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Odacı</Author><Year>2013</Year><RecNum>27</RecNum><DisplayText>(17)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>27</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Odacı, Hatice</author><author>Çelik, Çiğdem Berber</author></authors></contributors><titles><title>Who are problematic internet users? An investigation of the correlations between problematic internet use and shyness, loneliness, narcissism, aggression and self-perception</title><secondary-title>Computers in Human Behavior</secondary-title></titles><periodical><full-title>Computers in Human Behavior</full-title></periodical><pages>2382-2387</pages><volume>29</volume><number>6</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>0747-5632</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(17).
شعیبی به نقل از گلدبرگ، روانپزشک برجسته آمریکایی معتقد است که اعتیاد اینترنتی عبارت است از استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت، که کناره گیری فرد از دیگران، مهمترین شاخص آن است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shoeibi</Author><Year>2013</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>33</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Shoeibi,Fa–eh</author></authors></contributors><titles><title>Internet Addiction</title></titles><section>14</section><dates><year>2013</year></dates><pub-location>Iran</pub-location><publisher>Green E-book </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18). متخصصان در زمینه آسیب شناسی، محدودترین تعریف را برای طبقه بندی استفاده از اینترنت ارائه می دهند. براساس طبقه بندی آنها، چنانچه فرد در هفته 2 تا 3 ساعت از اینترنت استفاده کند، کاربر معمولی است و چنانچه میزان استفاده او از اینترنت به 5/8 ساعت و یا بیشتر در هفته برسد، کاربری است که باید مورد بررسی های آسیب شناسانه قرار گیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Malekahmadi</Author><Year>2012</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>(19)</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>34</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Malekahmadi,Hakimeh</author><author>Jafarian,Azam</author></authors></contributors><titles><title>Internet addiction pathology (case study: Shahinshahr city)</title><secondary-title>Historical Sociology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Historical Sociology</full-title></periodical><pages>93-116</pages><volume>3</volume><number>2</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(19).
نوآسیب های اجتماعی از سال 1990 در دنیا مطرح شد و هم اکنون در حال تبدیل شدن به یک معضل فرهنگی، اجتماعی، روانی، عاطفی، فکری و اخلاقی است. جوامع مختلف از جمله ایران نمی توانند فارغ از تأثیرات نوآسیب ها بخصوص اعتیادهای نوین باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>T</Author><Year>2007</Year><RecNum>30</RecNum><DisplayText>(20)</DisplayText><record><rec-number>30</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>30</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Fallah Mehneh T</author></authors></contributors><titles><title>Disorder of internet addiction</title><secondary-title>PSI</secondary-title></titles><periodical><full-title>PSI</full-title></periodical><pages>26-31</pages><number>1</number><dates><year>2007</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(20). این در حالی است که دسترسي به اينترنت، پديده اي رو به گسترش است و هر روز تعداد بيشتري از افراد در زمره استفاده كنندگان اينترنت قرار مي گيرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alavi</Author><Year>2010</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>(21)</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Alavi, SS</author><author>Eslami, M</author><author>Maracy, MR</author><author>Najafi, M</author><author>Jannatifard, F</author><author>Rezapour, H</author></authors></contributors><titles><title>Psychometric properties of Young internet addiction test</title><secondary-title>Journal of behavioral sciences (JBS)</secondary-title></titles><periodical><full-title>JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCES (JBS)</full-title></periodical><pages>183-189</pages><volume>4</volume><number>3</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(21). هم اکنون حدود 694 میلیون نفر از جمعیت بالای 15 سال در جهان از اینترنت استفاده می کنند که این رقم 14 درصد کل افراد بالای 15 سال را شامل می شود. طبق نظرسنجی انجام شده توسط موسسه آنلاین یونت 75 درصد جوانان بین 16 تا 24 ساله احساس می کنند بدون اینترنت نمی توانند زندگی کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shoeibi</Author><Year>2013</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>33</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Shoeibi,Fa–eh</author></authors></contributors><titles><title>Internet Addiction</title></titles><section>14</section><dates><year>2013</year></dates><pub-location>Iran</pub-location><publisher>Green E-book </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18). به علاوه استفاده از اینترنت رشد سریعی را در ایران داشته و روز به روز بر کاربران آن افزوده می شود. براساس آمار تعداد کاربران ایرانی اینترنت در سال 2006، 11 میلیون نفر بوده که در سال 2010، به 33 میلیون و 200 هزار نفر رسیده و به این ترتیب، رتبه اول را در کشورهای خاورمیانه کسب کرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ghasemi</Author><Year>2010</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>(22)</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ghasemi, Vahid</author><author>Malekahmadi,Hakimeh</author></authors></contributors><titles><title>Assess Internet addiction among users Shaheen Shahr Cafes</title><secondary-title>Quarterly Communication Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Quarterly Communication Research</full-title></periodical><pages>51-77</pages><volume>17</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(22). شیوع استفاده آسیب زا از فضای مجازی در ایران، بین 8/3 تا 86 درصد گزارش شده است. نرخ شیوع استفاده آسیب زا از فضای مجازی در جهان، طیفی از 6% تا 80% برآورد شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Masoudnia</Author><Year>2013</Year><RecNum>10</RecNum><DisplayText>(23)</DisplayText><record><rec-number>10</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>10</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Masoudnia, E</author></authors></contributors><titles><title>Problematic cyberspace use and risk of depression disorder among adolescents in Yazd</title><secondary-title>Iranian Journal of Epidemiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Epidemiology</full-title></periodical><pages>15-25</pages><volume>8</volume><number>4</number><dates><year>2013</year></dates><isbn>1735-7489</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(23).
از جمله نوآسیب های اجتماعی دیگر، استفاده مفرط از تلفن همراه است. وابستگي به تلفن همراه در جوانان و به كارگيري آن به عنوان يك ابزار ارتباطي، مي تواند اثرات مخربي بر شخصيت نوجوانان داشته باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Khazaie</Author><Year>2013</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>(24)</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Khazaie, Tayyebeh</author><author>Saadatjoo, Alireza</author><author>Dormohamadi, Samaneh</author><author>Soleimani, Mansooreh</author><author>Toosinia, Marzieh</author><author>Mullah Hassan Zadeh, Fa–eh</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of mobile dependency and adolescence aggression</title><secondary-title>Journal of Birjand University of Medical Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Birjand University of Medical Sciences</full-title></periodical><pages>430-438</pages><volume>19</volume><number>4</number><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(24). استفاده آسيب زا از تلفن همراه، وضعيتي است كه با استفاده فراوان و اشتغال ذهني با تلفن همراه مشخص مي شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jenaro</Author><Year>2007</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>(25)</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>22</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jenaro, Cristina</author><author>Flores, Noelia</author><author>Gómez-Vela, María</author><author>González-Gil, Francisca</author><author>Caballo, Cristina</author></authors></contributors><titles><title>Problematic internet and cell-phone use: Psychological, behavioral, and health correlates</title><secondary-title>Addiction research &amp; theory</secondary-title></titles><periodical><full-title>Addiction research &amp; theory</full-title></periodical><pages>309-320</pages><volume>15</volume><number>3</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1606-6359</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(25). شواهد نشان دهنده آن است كه استفاده مفرط از تلفن همراه با الگوهاي رفتاري ديگر از جمله بيدار ماندن در شب و اشتغال به تبادل پيام كوتاه و همچنين وابستگي عاطفي كه در ذهن كاربران ايجاد مي شود، مرتبط است. به طوري كه اين افراد معتقدند، بدون استفاده از تلفن همراه قادر به زندگي كردن نيستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yaseminejad</Author><Year>2012</Year><RecNum>17</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Yaseminejad, Parisa</author><author>Golmohammadian, Mohsen</author><author>Yoosefi, Naser</author></authors></contributors><titles><title>The Study of the Relationship Between Cell-phone Use and General Heath in Students</title><secondary-title>Knowledge</secondary-title></titles><periodical><full-title>KNOWLEDGE</full-title></periodical><pages>60-72</pages><volume>13</volume><number>1</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26). إزو و همکارش، تنهایی و وابستگی به تلفن همراه را با درجه اعتیاد به اینترنت مرتبط دانستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ezoe</Author><Year>2013</Year><RecNum>24</RecNum><DisplayText>(27)</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ezoe, Satoko</author><author>Toda, Masahiro</author></authors></contributors><titles><title>Relationships of loneliness and mobile phone dependence with Internet addiction in Japanese medical students</title><secondary-title>Open Journal of Preventive Medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Open Journal of Preventive Medicine</full-title></periodical><pages>407-412</pages><volume>3</volume><number>6</number><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(27). همچنین، نادری و همکارش به این نتیجه رسیدند که بین احساس تنهایی با میزان استفاده از تلفن همراه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Naderi</Author><Year>2009</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(28)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>12</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Naderi, Farah</author><author>Haghshenas, Fariba</author></authors></contributors><titles><title>the relationship between impulsivity, loneliness and the mobile phone usage rate in mail and female students of ahvaz islamic azad university</title><secondary-title>new findings in psychology</secondary-title></titles><periodical><full-title>NEW FINDINGS IN PSYCHOLOGY</full-title></periodical><pages>111-121</pages><volume>4</volume><number>12</number><dates><year>2009</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(28). بررسی رشد و گسترش تلفن همراه، حاکی از آن است که تاکنون هیچ فنآوري در طول تاریخ بشر به شدت تلفن همراه فراگیر نشده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Manteghi</Author><Year>2011</Year><RecNum>35</RecNum><DisplayText>(29)</DisplayText><record><rec-number>35</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>35</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Manteghi, Morteza</author></authors></contributors><titles><title>Studying the Use of Mobile Phone by Female and Male Students</title><secondary-title>information and communication technology in educational sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL SCIENCES</full-title></periodical><pages>95-128</pages><volume>1</volume><number>2</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(29). بطوریکه تعداد مشترکین تلفن همراه در سراسر جهان از 4/12 میلیون در سال 1990 به 500 میلیون در سال 2000، به 3/3 میلیارد در سال 2008 و همچنین به 3/5 میلیارد تا پایان 2010 رسید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Baghianimoghadam</Author><Year>2013</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(30)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Baghianimoghadam, Mohamad Hosein</author><author>Shahbazi, Hasan</author><author>Boroojeni, Dariush Masoodi</author><author>Baghianimoghadam, Behnam</author></authors></contributors><titles><title>Attitude and Usage of Mobile Phone among Students in Yazd University of Medical Science</title><secondary-title>Iranian Red Crescent Medical Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Red Crescent Medical Journal</full-title></periodical><pages>752-4</pages><volume>15</volume><number>8</number><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(30). اين رشد گسترده توجه پژوهشگران را به آثار زيستي ناشي از اين تلفن هاي همراه معطوف داشته است اين در حالي است كه به اثرات روانشناختي و اجتماعي استفاده طولاني مدت از اين وسيله ارتباطي توجه كافي نشده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Golmohammadian</Author><Year>2011</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(31)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Golmohammadian, M</author><author>Yyaseminejad, P</author></authors></contributors><titles><title>Normalization, validity and reliability of cell-phone over-use scale (COS) among university students</title><secondary-title>New findings in psychology</secondary-title></titles><periodical><full-title>NEW FINDINGS IN PSYCHOLOGY</full-title></periodical><pages>37-52</pages><volume>6</volume><number>19</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(31). تومی و همکارش اعلام کردند که استفاده مکرر از موبایل می تواند برای علائم افسردگی در هر دو جنس یک عامل خطر باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Thomée</Author><Year>2011</Year><RecNum>28</RecNum><DisplayText>(32)</DisplayText><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>28</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Thomée, Sara</author><author>Härenstam, Annika</author><author>Hagberg, Mats</author></authors></contributors><titles><title>Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults-a prospective cohort study</title><secondary-title>BMC Public Health</secondary-title></titles><periodical><full-title>BMC Public Health</full-title></periodical><pages>66-77</pages><volume>11</volume><number>1</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>1471-2458</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(32). همچنین نتایج پژوهش مارتینز و همکارش حاکی از آن است که استفاده مفرط از تلفن همراه با افسردگی ارتباط دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sánchez-Martínez</Author><Year>2009</Year><RecNum>29</RecNum><DisplayText>(33)</DisplayText><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>29</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sánchez-Martínez, Mercedes</author><author>Otero, Angel</author></authors></contributors><titles><title>Factors associated with cell phone use in adolescents in the community of Madrid (Spain)</title><secondary-title>CyberPsychology &amp; Behavior</secondary-title></titles><periodical><full-title>CyberPsychology &amp; Behavior</full-title></periodical><pages>131-137</pages><volume>12</volume><number>2</number><dates><year>2009</year></dates><isbn>1094-9313</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(33). احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه می توانند تحت تأثیر متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی افراد مانند سن، جنس و …… قرار گیرندPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5EYXJnYWhpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ0PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigzNC00MCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSIwdnhldzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0NXAiPjQ0PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5EYXJnYWhpLCBIPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5SYXphdmksIFNNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkludGVybmV0IGFkZGljdGlvbiBhbmQgaXRzIHJlbGF0ZWQgZmFjdG9yczogYSBzdHVkeSBv
ZiBhbiBJcmFuaWFuIFBvcHVsYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UGF5ZXNoPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UGF5ZXNoPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjY1LTI3MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT42PC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SGFzYW56YWRlaDwvQXV0
aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJlY051bT40NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwdnhl
dzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0NXAiPjQ1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+
PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5IYXNhbnphZGVoLCBSPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29u
dHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkludGVybmV0IEFkZGljdGlvbiBpbiBTdHVkZW50czog
VGhyZWF0IGZhY3RvciBmb3IgbWVudGFsIGhlYWx0aDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5K
b3VybmFsIG9mIEhlYWx0aCBTeXN0ZW1SZXNlYXJjaDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgSGVhbHRoIFN5c3RlbVJlc2VhcmNo
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzktODU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTwv
dm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNhamphZGlhbjwvQXV0
aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT40NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwdnhl
dzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0NXAiPjQ2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+
PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TYWpqYWRpYW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5hZGksIE1BPC9h
dXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRlcHJlc3Npb24g
JmFtcDsgc29jaWFsIGlzb2xhdGlvbiBpbiBhZG9sZXNjZW50IGFuZCB5b3VuZyBhZHVsdCBpbnRl
cm5ldCB1c2VycywgY29ycmVsYXRpb24gd2l0aCB0aW1lIGR1cmF0aW9uIG9mIGludGVybmV0IHVz
ZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFJlc2VhcmNoIGluIEJlaGF2aW91
cmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBSZXNlYXJjaCBpbiBCZWhhdmlvdXJhbCBTY2llbmNlczwvZnVsbC10
aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMzLSAzODwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4x
NzM1LTIwMjk8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9y
Pllhc2VtaW5lamFkPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ3PC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9IjB2eGV3MHg5NzJmd3BiZXRhejZ2MHRhbDkwNXBmeGQ1MHQ1cCI+NDc8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPllhc2VtaW5lamFkLCBQYXJpc2E8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvbG1vaGFtbWFkaWFuLCBNb2hzZW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+
PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+c3R1ZHkgdGhlIHJlbGF0aW9uc2hpcCBvZiBi
aWcgZml2ZSBmYWN0b3JhIGFuZCBjZWxsLXBob25lIG92ZXItdXNlIGluIHN0dWRlbnRzPC90aXRs
ZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPnNvY2lhbCBwc3ljaG9sb2d5IHJlc2VhcmNoPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U09DSUFMIFBTWUNIT0xPR1kg
UkVTRUFSQ0g8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz43OS0xMDU8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDExPC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPktvdXNh
cmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDg8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjQ4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p
ZD0iMHZ4ZXcweDk3MmZ3cGJldGF6NnYwdGFsOTA1cGZ4ZDUwdDVwIj40ODwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S291c2FyaSxNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KYXZh
ZGkgeWVnYW5laCxNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaGFpcmtoYWgsVDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9y
cz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Nb2JpbGUgcGhvbmUgYW5kIGl0cyBlZmZl
Y3RzIG9uIHlvdW5nIHN0dWRlbnRz4oCZaW50ZXJwZXJzb25hbCBjb21tdW5pY2F0aW9ucyAoYSBz
dHVkeSBvbiB1bml2ZXJzaXR5IHN0dWRlbnRzIGluIHRlaHJhbik8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+bWVkaWEgYW5kIGN1bHR1cmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5tZWRpYSBhbmQgY3VsdHVyZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjEtMjg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVy
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwv
Q2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlJhaGl–FkZWg8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl
aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iMHZ4ZXcweDk3MmZ3cGJldGF6NnYwdGFsOTA1
cGZ4ZDUwdDVwIj40OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UmFo
aW16YWRlaCwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmF5YXQsIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFuYXJp
LCBBPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkxvbmVs
aW5lc3MgYW5kIHNvY2lhbCBzZWxmLWVmZmljYWN5IGluIGFkb2xlc2NlbmNlPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPmRldmVsb3BtZW50YWwgcHN5Y2hvbG9neSAoam91cm5hbCBvZiBpcmFuaWFu
IHBzeWNob2xvZ2lzdHMpPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+REVWRUxPUE1FTlRBTCBQU1lDSE9MT0dZIChKT1VSTkFMIE9GIElSQU5JQU4gUFNZ
Q0hPTE9HSVNUUyk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44Ny05NjwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT42PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yMjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95
ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1v
aGFtbWFkYmVpZ2k8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTA8L1JlY051bT48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0iMHZ4ZXcweDk3MmZ3cGJldGF6NnYwdGFsOTA1cGZ4ZDUwdDVwIj41MDwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9oYW1tYWRiZWlnaSwgQTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+TW9oYW1tYWRzYWxlaGksIE48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmli
dXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UHJldmFsZW5jZSBvZiBJbnRlcm5ldCBBZGRpY3Rpb24gYW5k
IFJlbGF0ZWQgUmlzayBGYWN0b3JzIGluIFN0dWRlbnRzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PkpvdXJuYWwgb2YgR3VpbGFuIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlczwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgR3Vp
bGFuIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjQxLTQ4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj43ODwvbnVt
YmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDExPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5EYXJnYWhpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ0PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigzNC00MCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSIwdnhldzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0NXAiPjQ0PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5EYXJnYWhpLCBIPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5SYXphdmksIFNNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkludGVybmV0IGFkZGljdGlvbiBhbmQgaXRzIHJlbGF0ZWQgZmFjdG9yczogYSBzdHVkeSBv
ZiBhbiBJcmFuaWFuIFBvcHVsYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UGF5ZXNoPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UGF5ZXNoPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjY1LTI3MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT42PC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+SGFzYW56YWRlaDwvQXV0
aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJlY051bT40NTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwdnhl
dzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0NXAiPjQ1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+
PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5IYXNhbnphZGVoLCBSPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29u
dHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkludGVybmV0IEFkZGljdGlvbiBpbiBTdHVkZW50czog
VGhyZWF0IGZhY3RvciBmb3IgbWVudGFsIGhlYWx0aDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5K
b3VybmFsIG9mIEhlYWx0aCBTeXN0ZW1SZXNlYXJjaDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgSGVhbHRoIFN5c3RlbVJlc2VhcmNo
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzktODU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTwv
dm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNhamphZGlhbjwvQXV0
aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT40NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1i
ZXI+NDY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwdnhl
dzB4OTcyZndwYmV0YXo2djB0YWw5MDVwZnhkNTB0NXAiPjQ2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+
PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TYWpqYWRpYW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5hZGksIE1BPC9h
dXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRlcHJlc3Npb24g
JmFtcDsgc29jaWFsIGlzb2xhdGlvbiBpbiBhZG9sZXNjZW50IGFuZCB5b3VuZyBhZHVsdCBpbnRl
cm5ldCB1c2VycywgY29ycmVsYXRpb24gd2l0aCB0aW1lIGR1cmF0aW9uIG9mIGludGVybmV0IHVz
ZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIFJlc2VhcmNoIGluIEJlaGF2aW91
cmFsIFNjaWVuY2VzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBSZXNlYXJjaCBpbiBCZWhhdmlvdXJhbCBTY2llbmNlczwvZnVsbC10
aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMzLSAzODwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+
PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4x
NzM1LTIwMjk8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9y
Pllhc2VtaW5lamFkPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ3PC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9IjB2eGV3MHg5NzJmd3BiZXRhejZ2MHRhbDkwNXBmeGQ1MHQ1cCI+NDc8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPllhc2VtaW5lamFkLCBQYXJpc2E8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvbG1vaGFtbWFkaWFuLCBNb2hzZW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+
PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+c3R1ZHkgdGhlIHJlbGF0aW9uc2hpcCBvZiBi
aWcgZml2ZSBmYWN0b3JhIGFuZCBjZWxsLXBob25lIG92ZXItdXNlIGluIHN0dWRlbnRzPC90aXRs
ZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPnNvY2lhbCBwc3ljaG9sb2d5IHJlc2VhcmNoPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+U09DSUFMIFBTWUNIT0xPR1kg
UkVTRUFSQ0g8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz43OS0xMDU8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDExPC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPktvdXNh
cmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDg8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxy
ZWMtbnVtYmVyPjQ4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p
ZD0iMHZ4ZXcweDk3MmZ3cGJldGF6NnYwdGFsOTA1cGZ4ZDUwdDVwIj40ODwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S291c2FyaSxNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KYXZh
ZGkgeWVnYW5laCxNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaGFpcmtoYWgsVDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9y
cz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Nb2JpbGUgcGhvbmUgYW5kIGl0cyBlZmZl
Y3RzIG9uIHlvdW5nIHN0dWRlbnRz4oCZaW50ZXJwZXJzb25hbCBjb21tdW5pY2F0aW9ucyAoYSBz
dHVkeSBvbiB1bml2ZXJzaXR5IHN0dWRlbnRzIGluIHRlaHJhbik8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+bWVkaWEgYW5kIGN1bHR1cmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5tZWRpYSBhbmQgY3VsdHVyZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjEtMjg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVy
PjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwv
Q2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlJhaGl–FkZWg8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NDk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl
aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iMHZ4ZXcweDk3MmZ3cGJldGF6NnYwdGFsOTA1
cGZ4ZDUwdDVwIj40OTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UmFo
aW16YWRlaCwgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmF5YXQsIE08L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFuYXJp
LCBBPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkxvbmVs
aW5lc3MgYW5kIHNvY2lhbCBzZWxmLWVmZmljYWN5IGluIGFkb2xlc2NlbmNlPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPmRldmVsb3BtZW50YWwgcHN5Y2hvbG9neSAoam91cm5hbCBvZiBpcmFuaWFu
IHBzeWNob2xvZ2lzdHMpPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+REVWRUxPUE1FTlRBTCBQU1lDSE9MT0dZIChKT1VSTkFMIE9GIElSQU5JQU4gUFNZ
Q0hPTE9HSVNUUyk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44Ny05NjwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT42PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yMjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95
ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1v
aGFtbWFkYmVpZ2k8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDExPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTA8L1JlY051bT48
cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0iMHZ4ZXcweDk3MmZ3cGJldGF6NnYwdGFsOTA1cGZ4ZDUwdDVwIj41MDwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9oYW1tYWRiZWlnaSwgQTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+TW9oYW1tYWRzYWxlaGksIE48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmli
dXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UHJldmFsZW5jZSBvZiBJbnRlcm5ldCBBZGRpY3Rpb24gYW5k
IFJlbGF0ZWQgUmlzayBGYWN0b3JzIGluIFN0dWRlbnRzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PkpvdXJuYWwgb2YgR3VpbGFuIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlczwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgR3Vp
bGFuIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjQxLTQ4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj43ODwvbnVt
YmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDExPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA (34-40).
با توجه به تعداد زیاد استفاده کنندگان از اینترنت و تلفن همراه در بین جوانان و نوجوانان ایرانی و تأثیرات گسترده ای که بر حوزه های مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی آنها دارد؛ آمار دقیقی از میزان فراوانی اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه در دست نیست و بررسی های گسترده علمی درباره كاركردها، تبعات و پيامدهاي انساني، فرهنگي، سياسي و رواني آنها انجام نشده است. تحقيقات ضد و نقيضی که درباره تأثیرات تکنولوژی اینترنت و تلفن همراه بر سلامت روان نوجوانان وجود دارد؛ نشان دهنده ضرورت انجام پژوهش های بیشتر جهت شناسایی دقیق تر اثرات نامطلوب این پدیده های جدید بر سلامت روان نوجوانان و در صورت امکان، مقابله با آنها می باشد. ضروری است دست اندرکاران سلامت جامعه از جمله پرستاران بهداشت جامعه، با مطالعه بر روی این ابزارهای ارتباطی، علاوه بر افزایش آگاهی خود از اثرات آنها بر زندگی امروزی، یافته های خود را در اختیار برنامه ریزان و سیاست گذاران بهداشتی قرار داده تا گامی به سوی ارتقاء سلامت روان قشر مهم نوجوانان امروز و بزرگسالان فردا بردارند. با توجه به مطالعات اندکی که در این زمینه در استان گیلان انجام شده، پژوهشگر بر آن شد تا پژوهشی با هدف تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت به انجام برساند.
اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش:
تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392.
اهداف ویژه پژوهش:
تعیین فراوانی اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت
تعیین فراوانی اعتیاد به تلفن همراه در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت
تعیین فراوانی احساس تنهایی در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت
تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت
تعیین رابطه اعتیاد به تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت
تعیین رابطه اعتیاد به تلفن همراه با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت
تعیین فراوانی اعتیاد به اینترنت برحسب عوامل فردی-اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت
تعیین فراوانی اعتیاد به تلفن همراه برحسب عوامل فردی-اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت
تعیین توزیع احساس تنهایی برحسب عوامل فردی-اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت
10.تعیین ارتباط فراوانی اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت با تعدیل اثرات عوامل فردی-اجتماعی
سوألات پژوهش:
فراوانی اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت چقدر است؟
فراوانی اعتیاد به تلفن همراه در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت چقدر است؟
فراوانی احساس تنهایی در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت چقدر است؟
فراوانی اعتیاد به اینترنت برحسب عوامل فردی-اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت چقدر است؟
فراوانی اعتیاد به تلفن همراه برحسب عوامل فردی-اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت چقدر است؟
توزیع احساس تنهایی برحسب عوامل فردی-اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت چگونه است؟
پیش بینی کننده های وضعیت احساس تنهایی در دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت با کنترل مشخصات فردی اجتماعی کدامند؟
فرضیه های پژوهش:
1. بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت ارتباط وجود دارد.
2. بین اعتیاد به تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت ارتباط وجود دارد.
3. بین اعتیاد به تلفن همراه با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت ارتباط وجود دارد.
تعاریف واژه ها
اعتیاد به اینترنت
تعریف نظری:
اعتياد به اينترنت در زير مجموعه اختلالات تکانه اي آمده است و آن نوعي استفاده از اينترنت است که بتواند مشکلات روانشناختي، اجتماعي، درسي و يا شغلي در زندگي فرد ايجاد کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>mougahi</Author><Year>2010</Year><RecNum>51</RecNum><DisplayText>(41)</DisplayText><record><rec-number>51</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>51</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>khajeh mougahi </author><author>alasvand</author></authors></contributors><titles><title>the studing of predictor personality variables of internet addiction</title><secondary-title>jundishapur scientific medical journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>jundishapur scientific medical journal</full-title></periodical><pages>359-366</pages><volume>9</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(41).
تعریف عملی:
منظور از اعتیاد به اینترنت، کسب امتیاز 50 و بالاتر است که توسط پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ به دست می آید. این پرسشنامه دارای20 گویه است که هر گویه آن 5-0 امتیاز دارد. نمره کل از 0 تا 100 می باشد که به 3 سطح: کاربر طبیعی(49-20)، اعتیاد خفیف(79-50) و اعتیاد شدید(100-80)، تقسیم می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Dargahi</Author><Year>2007</Year><RecNum>44</RecNum><DisplayText>(34)</DisplayText><record><rec-number>44</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>44</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Dargahi, H</author><author>Razavi, SM</author></authors></contributors><titles><title>Internet addiction and its related factors: a study of an Iranian Population</title><secondary-title>Payesh</secondary-title></titles><periodical><full-title>Payesh</full-title></periodical><pages>265-272</pages><volume>6</volume><number>3</number><dates><year>2007</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34).
اعتیاد به تلفن همراه
تعریف نظری:
استفاده آسيب زا از تلفن همراه، وضعيتي است كه با استفاده فراوان و اشتغال ذهني با تلفن همراه مشخص مي شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jenaro</Author><Year>2007</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>(25)</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>22</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jenaro, Cristina</author><author>Flores, Noelia</author><author>Gómez-Vela, María</author><author>González-Gil, Francisca</author><author>Caballo, Cristina</author></authors></contributors><titles><title>Problematic internet and cell-phone use: Psychological, behavioral, and health correlates</title><secondary-title>Addiction research &amp; theory</secondary-title></titles><periodical><full-title>Addiction research &amp; theory</full-title></periodical><pages>309-320</pages><volume>15</volume><number>3</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1606-6359</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(25).
تعریف عملی:
منظور از اعتیاد به تلفن همراه، کسب امتیاز 75 و بالاتر است که توسط پرسشنامه استاندارد استفاده مفرط از تلفن همراه جنار و همکاران(2007) به دست می آید. این پرسشنامه دارای 23 گویه است که هر گویه آن 6-1 امتیاز دارد. نمره کل از 23 تا 138 می باشد. آزمودنى هاى با نمرات بالاى 75 به عنوان استفاده كننده مفرط، 75-25 استفاده کننده متوسط و پايين تر از 25 به عنوان استفاده كننده كم مشخص مى شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Golmohammadian</Author><Year>2011</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(31)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Golmohammadian, M</author><author>Yyaseminejad, P</author></authors></contributors><titles><title>Normalization, validity and reliability of cell-phone over-use scale (COS) among university students</title><secondary-title>New findings in psychology</secondary-title></titles><periodical><full-title>NEW FINDINGS IN PSYCHOLOGY</full-title></periodical><pages>37-52</pages><volume>6</volume><number>19</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(31).
احساس تنهایی
تعریف نظری:
احساس تنهایی، تجربه عاطفی ناخوشایند و پریشانی روحی مزمنی است که از تعارض های ارتباطی بین فردی و کاستی هایی در روابط اجتماعی شخص ناشی می شود و عاملی مؤثر هر چند مبهم، در بروز بسیاری از اختلالات و ناخوشی های بنیادین روانی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Salimi</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><DisplayText>(42)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Salimi,a</author><author>Jowkar,b</author></authors></contributors><titles><title>relationship between attachment understanding and personality predispositions with loneliness in adolescence</title><secondary-title>Journal of psychological achievements</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of psychological achievements</full-title></periodical><pages>245-264</pages><volume>4</volume><number>1</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(42).
تعریف عملی:
منظور از احساس تنهایی، کسب امتیاز بالاتر از میانگین 50 است که توسط پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی UCLA به دست می آید. این پرسشنامه 20 سوألی است است که هر سوأل آن 4-1 امتیاز دارد. نمره کل از 20 تا 80 می باشد. میانگین نمره 50 است. نمره بالاتر از میانگین بیانگر شدت بیشتر احساس تنهایی است.
پیش فرض های پژوهش:
نوجوانی دوره انتقالی از کودکی به بزرگسالی است. تغییرات رخ داده در نوجوان اغلب موجب احساس استرس و اضطراب می گردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Leifer</Author><Year>2012</Year><RecNum>59</RecNum><DisplayText>(43)</DisplayText><record><rec-number>59</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>59</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Leifer,Gloria</author></authors><subsidiary-authors><author>shoghi, m</author><author>sanjeri, m</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title>maternity nursing</title></titles><section>412</section><dates><year>2012</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>jameenegar:salami</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(43).
در مراقبت از نوجوانان تأکید اصلی بر مسائل روانی-اجتماعی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Marcdante</Author><Year>2011</Year><RecNum>61</RecNum><DisplayText>(44)</DisplayText><record><rec-number>61</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>61</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Marcdante, karen j</author><author>Behrman, richard e</author><author>Kliegman, robert m</author></authors><subsidiary-authors><author>Arjmand, m</author><author>Izadyar, m</author><author>Baghdadi, t</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title>nelson essentials of pediatrics</title></titles><dates><year>2011</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>arjmand</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(44).
احساس تنهایی پدیده ای ذهنی و ناراحت کننده است. تنهایی به عنوان شکست در برآوردن نیازهای تعلق پذیری به حساب می آید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Najafi</Author><Year>2011</Year><RecNum>60</RecNum><DisplayText>(45)</DisplayText><record><rec-number>60</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>60</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Najafi, mahmoud</author><author>Dehshiri, gholamreza</author><author>Sheykhi, mansoureh</author><author>dabiri, soulmaz</author></authors></contributors><titles><title>comparison of university student&apos;s general health and academic achievement regarding the degree of their loneliness</title><secondary-title>counseling culture</secondary-title></titles><periodical><full-title>COUNSELING CULTURE</full-title></periodical><pages>115-135</pages><volume>2</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(45).
یکی از فرضیه های مطرح در تبيين ارتباط بين احساس تنهايي و استفاده از اينترنت، این است که استفاده افراطي از اينترنت به احساس تنهايي منجر مي شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Salimi</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><DisplayText>(42)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Salimi,a</author><author>Jowkar,b</author></authors></contributors><titles><title>relationship between attachment understanding and personality predispositions with loneliness in adolescence</title><secondary-title>Journal of psychological achievements</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of psychological achievements</full-title></periodical><pages>245-264</pages><volume>4</volume><number>1</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(42).
در جهان امروز، فرهنگ رسانه اي با برتري رسانه اینترنت و تلفن همراه فراگیرترین و مسلط ترین فرهنگ تأثیر گذار در جامعه است. مرکز ثقل این تأثیر روي نسل در حال رشد، یعنی نوجوانان و جوانان است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hasanzadeh</Author><Year>2010</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hasanzadeh, Ramezan</author><author>Salehi, Mohammad</author><author>Rezaei Kiyasari, Alireza</author></authors></contributors><titles><title>Relationship between the use of extreme from technology (internet and sms addiction) and educational and psychological state high school students</title><secondary-title>Journal of educational psychology</secondary-title></titles><periodical><full-title>JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY</full-title></periodical><pages>69-81</pages><volume>1</volume><number>3</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16).
محدودیت های پژوهش:
وضعیت روحی و روانی واحدهای مورد پژوهش در حین تکمیل پرسشنامه ها ممکن است بر نحوه پاسخگویی به سوألات تأثیر گذاشته باشد و خارج از اختیار پژوهشگر بود.
3810149860فصل دوم
00فصل دوم

چارچوب پژوهش
چارچوب این پژوهش پنداشتی است و براساس مفاهیم نوجوانی، احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به تلفن همراه استوار است که در مورد هر یک توضیح داده خواهد شد.
نوجوانی به دوره ی گذار از کودکی به بزرگسالی اطلاق می شود و تقریبا از 12 سالگی آغاز و تا اواخر دهه ی دوم زندگی، یعنی رسیدن به رشد جسمانی کم و بیش کامل، ادامه می یابد. طی این دوره، نوجوان به بلوغ جنسی میرسد و هویت فردی خود را جدا از هویت خانواده بنا می نهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>atkinson</Author><Year>2011</Year><RecNum>73</RecNum><DisplayText>(46)</DisplayText><record><rec-number>73</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>73</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>atkinson,rita l</author><author>hilgard, ernest roipeguet</author></authors></contributors><titles><title>Hilgard,s introduction to psychology</title></titles><section>130</section><dates><year>2011</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>roshd</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(46). والدین اغلب به طوفانها و آشوبهای فراوانی اشاره می کنند که در روابط شان با فرزندان نوجوان خود پیدا می کنند و پژوهشها نیز عمدتا مؤید این باور عمومی است. یکی به دو کردن و کلنجار رفتن والدین با فرزندانشان در نوجوانی افزایش می یابد و از احساس صمیمیت آنها به یکدیگر در این دوره کاسته می شود. نوجوانان نوعا از والدین کناره می گیرند و این اقدامی برای تشکیل و تحکیم هویت فردی ویژه خودشان است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Emith</Author><Year>2006</Year><RecNum>74</RecNum><DisplayText>(47)</DisplayText><record><rec-number>74</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>74</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Emith, edvards e</author><author>Atkinson,rita l</author><author>hilgard, ernest roipeguet</author></authors></contributors><titles><title>Hilgard,s introduction to psychology </title></titles><dates><year>2006</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>arjmand</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(47). تغییرات رخ داده در نوجوان اغلب موجب احساس استرس و اضطراب می گردد. پرستاران باید با کلیه ی تغییرات فیزیکی و روانی دوران نوجوانی و عوامل استرس زای اجتماعی آشنا باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Leifer</Author><Year>2012</Year><RecNum>76</RecNum><DisplayText>(43)</DisplayText><record><rec-number>76</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>76</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Leifer,Gloria </author></authors></contributors><titles><title>maternity nursing</title></titles><section>412</section><dates><year>2012</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>jameenegar:salami</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(43). تغییرات جسمی، شناختی و اجتماعی نوجوانان تحت تأثیر محیط اجتماعی که در آن قرار دارند شکل می گیرد. محیط اجتماعی موقعیت ها، فرصت ها، موانع، الگوها و حمایت هایی را برای رشد و تکامل و سلامتی این افراد مهیا می کند. نوجوان یک حس طبیعی برای تجربه و استقلال دارد، بنابراین باید در رابطه با خطراتی که او را تهدید می کند آموزش ببیند. مثلا لازم است در رابطه با خطرات موادمخدر، الکل، سیگار، گروههای ضد اجتماعی و خطر ورود به آنها اطلاعات لازم به وی داده شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>rassouli</Author><Year>2008</Year><RecNum>75</RecNum><DisplayText>(48)</DisplayText><record><rec-number>75</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>75</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>maryam rassouli </author><author>jila mirlashari</author><author>Zahraabdolreza gharebagh</author></authors></contributors><titles><title>Nursing care of infant and children </title></titles><section>181</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>andisherafi</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(48). خطر ابتلا به اختلالات روان پزشکی در دوره نوجوانی بالا است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>sadock</Author><Year>2007</Year><RecNum>77</RecNum><DisplayText>(49)</DisplayText><record><rec-number>77</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>77</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Benjamin james sadock</author><author>Virginia Alcott sadock</author></authors><subsidiary-authors><author>rezaei, farzin</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title>Kaplan&amp;sadock,s synopsis of psychiatry behavioral sciences/clinical psychiatry</title></titles><section>326</section><dates><year>2007</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>arjmand</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(49). یکی از بحران های مهم دوران نوجوانی که سازگاری فرد با محیط را دچار مشکل می کند، احساس تنهایی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lalifaz</Author><Year>2008</Year><RecNum>63</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>63</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>63</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lalifaz, A</author><author>Askari, AA</author></authors></contributors><titles><title>The power of predicting perceived parenting styles and demographic variables on girl student&apos;s loneliness feeling</title><secondary-title>The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health</full-title></periodical><pages>71-78</pages><volume>10</volume><number>37</number><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50). براي بسیاري از نوجوانان احساس تنهایی ناشی از مشکلات مربوط به مدرسه، دوستان و همسالان، و خانواده میتواند به مشکلات جدي تري نظیر افسردگی، فکر خودکشی و خشونت منجر شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Najafi</Author><Year>2012</Year><RecNum>78</RecNum><DisplayText>(51)</DisplayText><record><rec-number>78</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>78</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Najafi, M</author><author>Dehshiri, GH</author><author>Sheykhi, M</author><author>Dabiri, S</author></authors></contributors><titles><title>the role of self-steem,components of loneliness in prediction of students&apos;academic achievement </title><secondary-title>quarterly educational psychology</secondary-title></titles><periodical><full-title>QUARTERLY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY</full-title></periodical><pages>155-171</pages><volume>7</volume><number>22</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(51).
روان شناسان اجتماعی از پدیده ی احساس تنهایی تعاریف متنوعی به دست داده اند. برای مثال دویونگ گیرلد می گوید احساس تنهایی دلالت به تجربه ای دارد که در اثر کمبود تماس های اجتماعی، صمیمیت یا حمایت در روابط اجتماعی ایجاد می شود. با دیدگاهی روان کاوانه، سالیوان بیان می کند که احساس تنهایی تجربه ای است که در نتیجه ناکامی در رضایت از نیازهای اساسی انسان در برقراری روابط صمیمی و نزدیک رخ می دهد. محققان به نقش تضاد میان روابط ادراک شده و آرمانی اشاره دارند. برای مثال تفاوت میان دوستانی که یکدیگر را دوست دارند، در مقابل کسانی که کمبودها و نقص هایی در شبکه های اجتماعی و روابط شان دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>mohammadimajd</Author><Year>2008</Year><RecNum>79</RecNum><DisplayText>(52)</DisplayText><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>79</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>mohammadimajd, d</author></authors></contributors><titles><title>Loneliness and Totalitarianism</title></titles><dates><year>2008</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>roshangaran and women&apos;s studies</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(52). احساس تنهایی، تجربه عاطفی ناخوشایند و پریشانی روحی مزمنی است که از تعارض های ارتباطی بین فردی و کاستی هایی در روابط اجتماعی شخص ناشی می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Salimi</Author><Year>2012</Year><RecNum>52</RecNum><DisplayText>(42)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>52</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Salimi,a</author><author>Jowkar,b</author></authors></contributors><titles><title>relationship between attachment understanding and personality predispositions with loneliness in adolescence</title><secondary-title>Journal of psychological achievements</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of psychological achievements</full-title></periodical><pages>245-264</pages><volume>4</volume><number>1</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(42).
علیرغم تنوع در تعریف احساس تنهایی پرلمن و پلا چهار خصوصیت مورد توافق محققان درباره ی احساس تنهایی را نام می برند: 1-احساس تنهایی با نقص هایی در روابط اجتماعی همراه است. 2- دست کم بخشی از آن ذهنی و وابسته به انتظارات و ادراکات فرد است. 3- پدیده ای ناخوشایند تلقی می شود. 4- افراد دچار احساس تنهایی برانگیخته می شوند تا از شدت آن بکاهند. بر این اساس بوبلی پیشنهاد می کند که احساس تنهایی یک مکانیزم «ترغیبی-صمیمیت» است که خاستگاه تکاملی و ارزش بقا برای گونه انسانی دارد. از این منظر احساس تنهایی شاید به عنوان یک سائق تجربه شود، شبیه گرسنگی یا تشنگی، که افراد را به کنش هایی برمی انگیزاند تا نیاز به تماس انسانی رفع شود. در مورد انسان مراد نیاز به داشتن رابطه صرف نیست و مکمل های انسانی دیگر را نیز طلب می کند. بدیهی است که اگر فرد از رفع سائقی ناامید بشود، با روش های غیر اصیل دیگری آن را کاهش خواهد داد. نکته مهم در مورد احساس تنهایی این است که پیرامون فرد را انبوهی از افراد آشنا و ناآشنا در برگرفته ولی به هر دلیل از ارتباط با آنها راضی نیست و آنچه را که فرد در روابطش از آنها توقع دارد، برآورده نمی کنند. فرد با آنها به شکل زبانی گفت و گو دارد ولی به لحاظ ذهنی و عاطفی خلاءهای او را پر نمی کند. بنابراین می توان در میان انبوه جمعیت(درخیابان، مهمانی، بازار، فروشگاه های بزرگ و حتی کنار همسر) نیز احساس تنهایی کرد و این حالت زمانی دست می دهد که روابط، انتظارها را برآورده نکند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>mohammadimajd</Author><Year>2008</Year><RecNum>79</RecNum><DisplayText>(52)</DisplayText><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>79</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>mohammadimajd, d</author></authors></contributors><titles><title>Loneliness and Totalitarianism</title></titles><dates><year>2008</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>roshangaran and women&apos;s studies</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(52). احساس تنهایی، فاصله و شکاف بین آرمان های فرد (آن چه می خواهد) و دستاوردهای او (آن چه به دست آورده است) در روابط و صمیمیت های بین فردی است؛ هرچه این فاصله بیشتر باشد، این احساس بیشتر است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tajvidi</Author><Year>2012</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>(9)</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>6</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tajvidi, M</author><author>Zeighami Mohammadi, SH</author></authors></contributors><titles><title>The level of loneliness, hopelessness and self-esteem in major thalassemia adolescents</title><secondary-title>blood</secondary-title></titles><pages>36-43</pages><volume>9</volume><number>1</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(9).
آرنت در کتاب “ریشه های توتالیتاریسم” تعریفی جامع و مانع از این پدیده ارائه می دهد: «احساس تنهایی یعنی نه با خود بودن و نه با دیگران بودن». رابرت ویس که از او به عنوان « پدرپژوهش در مورد احساس تنهایی» یاد می شود، احساس تنهایی را نتیجه تجربه نقص و کمبود در یک یا چند کارکرد رابطه ای می داند. وی براین اساس از شش کارکرد رابطه ای نام می برد که در واقع فراهم آورنده یا پیش شرط لازم برای جلوگیری از احساس تنهایی اند: 1-ادغام اجتماعی که در شبکه ای از روابط ایجاد می شود. 2-تعلق یا وابستگی : رابطه ای که فرد در آن به نوعی احساس ایمنی و سلامت می رسد. 3-احساسی از پیوستگی قابل اعتماد: رابطه ای که در آن فرد بر دریافت کمک از جانب دیگری حساب می کند. 4-اطمینان از ارزشمند بودن: رابطه ای که در آن به مهارت ها یا توانایی های فرد توجه می شود. 5-مشاوره در موقعیت های پراسترس: رابطه ای که در آن فرد هدایت می شود یا به به او اندرز داده می شود. 6-امکان مراقبت و پرورش(دیگری) : رابطه ای که یک فرد در مورد دیگری احساس مسئولیت می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>mohammadimajd</Author><Year>2008</Year><RecNum>79</RecNum><DisplayText>(52)</DisplayText><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>79</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>mohammadimajd, d</author></authors></contributors><titles><title>Loneliness and Totalitarianism</title></titles><dates><year>2008</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>roshangaran and women&apos;s studies</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(52).
احساس تنهایی، به عنوان حالتی ناخوشایند، پاسخ های هیجانی منفی و نارضایتی ادراکی فرد را در روابط اجتماعی اش شامل می شود .این تجربه نامطلوب و پریشان کننده می تواند به ناسازگاری های شناختی، هیجانی و رفتاری فرد در مرحله نوجوانی منجر شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lalifaz</Author><Year>2008</Year><RecNum>63</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>63</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>63</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Lalifaz, A</author><author>Askari, AA</author></authors></contributors><titles><title>The power of predicting perceived parenting styles and demographic variables on girl student&apos;s loneliness feeling</title><secondary-title>The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health</full-title></periodical><pages>71-78</pages><volume>10</volume><number>37</number><dates><year>2008</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50).
براساس طبقه بندی مازلو انسان ها دارای پنج دسته نیازهای فطری هستند. عموماً روان شناسان اجتماعی در تعریف احساس تنهایی بر سطح سوم نیازها یعنی نیاز به روابط اجتماعی و محبت تاکید دارند. هانا آرنت علاوه بر این سطح به نیازهای عالی تر انسانی نیز توجه دارد و به این ترتیب علاوه بر این که می گوید در احساس تنهایی فرد نقصی در روابط خود با دیگران دارد، فرد در ارضای نیازهای سطح چهارم و پنجم خود یعنی نیاز به تایید و احترام و نیاز به خویشتن یابی نیز ناکام مانده است. در طبقه بندی کشورها ایران سهم بالایی از احساس تنهایی را از آن خود کرده است. احساس تنهایی اساساً مسئله ای روانشناختی و فلسفی است و از آن نوع آسیب های اجتماعی است که در واقع خود می تواند آغازگرو نقطه شروع دیگر آسیب های اجتماعی محسوب شود. یکی از نظریه هایی که در تبیین احساس تنهایی به کرّات توسط محققان به کار گرفته می شود، نظریه تعلق یا وابستگی است. این نظریه ریشه احساس تنهایی را در برآورده نشدن نیازها به تعلق افراد در دوران کودکی و یا هر دورانی جست و جو می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>mohammadimajd</Author><Year>2008</Year><RecNum>79</RecNum><DisplayText>(52)</DisplayText><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>79</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>mohammadimajd, d</author></authors></contributors><titles><title>Loneliness and Totalitarianism</title></titles><dates><year>2008</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>roshangaran and women&apos;s studies</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(52).
براساس مدلهاي ارائه شده در خصوص احساس تنهايي، افرادي که احساس تنهايي را تجربه مي کنند، به دليل اينکه با انتظارات و پيش بيني هاي منفي وارد مسير گفت و شنود مي شوند و همچنين به دليل فقدان مهارتهاي اجتماعي لازم، در برقراري و تداوم روابط دوستانه نزديک شکست مي خورند. بنا بر آنچه گفته شد دو فرضيه در تبيين ارتباط بين احساس تنهايي و استفاده از اينترنت پيشنهاد شده است: اول اينکه استفاده افراطي از اينترنت به احساس تنهايي منجر مي شود و دوم اينکه افراد تنها به احتمال قويتر به اينترنت و استفاده افراطي از آن گرايش دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Salimi</Author><Year>2009</Year><RecNum>67</RecNum><DisplayText>(53)</DisplayText><record><rec-number>67</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>67</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Salimi, a</author><author>Jowkar, b</author><author>Nikpour, r</author></authors></contributors><titles><title>Internet comunications in life: The role of perceived social support and loneliness in use of the Internet</title><secondary-title>2</secondary-title></titles><periodical><full-title>2</full-title></periodical><pages>81-102</pages><volume>5</volume><number>3</number><section>81</section><dates><year>2009</year></dates><call-num>A-10-1-61</call-num><work-type>Research</work-type><urls><related-urls><url>http://journals.alzahra.ac.ir/psychstudies/browse.php?a_code=A-10-1-61&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</url></related-urls></urls><language>eng %@ 9 %[ 2009</language></record></Cite></EndNote>(53).
اینترنت یک شبکه بسیار عظیم و پیچیده متشکل از میلیون ها کامپیوتر در سراسر جهان است که همانند تار عنکبوت به هم اتصال دارند. از طریق اینترنت همه می توانند در هر نقطه جهان که هستند با هم ارتباط برقرار کنند، آخرین و تازه ترین خبرها را جستجو کنند، نرم افزارهای گوناگون موجود را دانلود کنند و از فایل های متفاوت صوتی و بصری استفاده کنند. امروزه در موسسات آموزشی در تمام سطوح استفاده از کامپیوتر و اینترنت برای آموزش و پژوهش رواج یافته است، به طوری که دسترسی به کامپیوتر و اینترنت و داشتن مهارت استفاده از آنها برای دانش آموزان و دانشجویان به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. از آنجایی که اینترنت، انبوهی از اطلاعات مثبت و منفی را ارائه می دهد، خطرهای بالقوه آن نیز بویژه برای نسل جوان بسیار نگران کننده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>bidi</Author><Year>2013</Year><RecNum>82</RecNum><DisplayText>(54)</DisplayText><record><rec-number>82</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>82</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>bidi, f</author><author>kareshki, h</author></authors></contributors><titles><title>the addiction to the internet (from perspective of the psychology)</title></titles><dates><year>2013</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>avayenoor</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(54). این نگرانی فزاینده که کودکان و نوجوانان، به عنوان گیرندگان منفعل پیام های رسانه ای، قربانیان بی گناه و بی دفاع رسانه ها هستند و همانند طلسم شدگان و آدم ماشینی ها، چشم بسته در معرض دامنه ی متنوعی از اعتیادها ( از اعتیاد به مواد مخدر گرفته تا اعتیاد به اینترنت و…) قراردارند، لزوم توجه بیشتر به این موضوع را به متخصصان در این زمینه و خانواده ها گوشزد می کند. از نوجوانان در دنیای فناوری های امروز با عنوان «نسل دیجیتال» نام برده می شود. نوجوانان می توانند به سرعت صاعقه برای دیگران پیام ارسال کنند، عکس ها و اطلاعات شخصی خود را در اینترنت به اشتراک بگذارند و وبلاگ مخصوص خود را داشته باشند. تمام این مهارت ها، نوجوانان را به آموزش مباحث و پیشرفت های گوناگون فناوری علاقه مند می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>jafary</Author><Year>2012</Year><RecNum>84</RecNum><DisplayText>(55)</DisplayText><record><rec-number>84</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>84</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>jafary, n</author><author>e–adi, o</author><author>asemi, a</author></authors></contributors><titles><title>family and media pathology computer and internet</title></titles><dates><year>2012</year></dates><pub-location>esfahan</pub-location><publisher>amokhteh</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(55).
اینترنت علاوه بر اینکه منبع بزرگ اطلاعات است، کاربردهای فراوان دیگری هم دارد. یکی از مهمترین این کاربردها، کاربرد اجتماعی اینترنت است، که با استفاده از ابزارهایی مثل ایمیل، اتاق های گفتگو و…. محقق می شود. با استفاده از اینترنت می توان با وابستگان و آشنایان ارتباط برقرار کرد، دوستان قدیمی را دوباره پیدا کرد و حتی دوستان جدیدی با علایق مشترک یافت. در اینترنت می توان با یک هزینه معقول با افرادی تماس حاصل کرد که بدون اینترنت هرگز نمی توان به آنها دسترسی داشت؛ مثلاً می توان با کسانی که از نظر مکانی خیلی دور هستند ارتباط برقرار کرد و با فرهنگ آنها آشنا شد. بدین لحاظ می توان گفت اینترنت مثل گذرنامه ای است که کسانی که پولدار نیستند می توانند با آن به دور دنیا سفر کنند. از طریق اینترنت می شود چیزهایی را خریداری یا دانلود کرد که ممکن است از جای دیگری به این راحتی نتوان آنها را به دست آورد. اینترنت برای اوقات فراغت هم سرگرمی های فراوانی را در اختیار می گذارد، مثل انواع بازی های اینترنتی، گروه های مباحثه، گروههای خبری، وبلاگ و غیره ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>bidi</Author><Year>2013</Year><RecNum>82</RecNum><DisplayText>(54)</DisplayText><record><rec-number>82</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>82</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>bidi, f</author><author>kareshki, h</author></authors></contributors><titles><title>the addiction to the internet (from perspective of the psychology)</title></titles><dates><year>2013</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>avayenoor</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(54).
كاربردهاي فراوان اينترنت و جذابيتهاي آن سبب شده در سالهاي اخير پديده اي با عنوان ” اعتياد به اينترنت” ظهور يابد، اعتياد به اينترنت با فوبي اجتماعي، اختلال كمبود توجه همراه با بيش فعالي، اختلال دوقطبي، مشكلات در روابط بين فردي، پرخاشگري و افسردگي در ارتباط بوده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pirzadeh</Author><Year>2012</Year><RecNum>80</RecNum><DisplayText>(56)</DisplayText><record><rec-number>80</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>80</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Pirzadeh, A</author></authors></contributors><titles><title>The relation between general health and internet addiction in scholars of Isfahan University of Medical Sciences</title><secondary-title>Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS)</secondary-title></titles><periodical><full-title>Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS)</full-title></periodical><pages>63</pages><volume>13</volume><number>1</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(56). طبق تعریف اعتیاد به اینترنت عبارتست از استفاده وسواسی از اینترنت که با معیارهایی همچون گوشه گیري، افسردگی، تنهایی و اضطراب همراه است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bahri</Author><Year>2011</Year><RecNum>62</RecNum><DisplayText>(57)</DisplayText><record><rec-number>62</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>62</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Bahri, N</author><author>SadeghMoghadam, L</author><author>Khodadost, L</author><author>Mohammadzade, J</author><author>Banafsheh, E</author></authors></contributors><titles><title>Internet addiction status and its relation with students’ general health at Gonabad Medical University</title><secondary-title>Modern Care Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Modern Care Journal</full-title></periodical><pages>166-173</pages><volume>8</volume><number>3</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(57).
انجمن روان پزشکی آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوي استفاده از اینترنت که موجب اختلال عملکردي شده و با حالات ناخوشایند درونی در طول یک دوره ي دو ماهه همراه باشد تعریف نموده و براي تشخیص آن هفت ملاك ارایه کرده است. (حداقل سه معیار در طول دو ماه) (1 تحمل ،(2 علایم ترك، (3زمان استفاده از اینترنت بیش از آن چه که فرد در ابتدا قصد دارد به طول انجامد، (4 تمایل مداوم براي کنترل رفتار، (5 صرف وقت قابل توجه براي امور مرتبط با اینترنت،(6 کاهش فعالیت هاي اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت، و( 7 تداوم استفاده با، وجود آگاهی از آثار منفی آن. به هر حال، پدیده اعتیاد اینترنتی، همزمان با افزایش دسترسی روزانه مردم به منابع آنلاین شایع تر می شود. از طرفی، افراد در صورت استفاده از اینترنت، نه تنها رفتارهایی متفاوت با الگوهاي رایج در جامعه از خود نشان می دهند، بلکه نوع تفکرشان نیز با اکثریت افراد جامعه، متفاوت می شود. این افراد اندیشه هاي وسواسی راجع به اینترنت دارند، کنترل چندانی بر وسواس و انگیزه هاي اینترنتی شان نداشته و حتی فکر می کنند اینترنت تنها دوست آنهاست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hasanzadeh</Author><Year>2010</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hasanzadeh, Ramezan</author><author>Salehi, Mohammad</author><author>Rezaei Kiyasari, Alireza</author></authors></contributors><titles><title>Relationship between the use of extreme from technology (internet and sms addiction) and educational and psychological state high school students</title><secondary-title>Journal of educational psychology</secondary-title></titles><periodical><full-title>JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY</full-title></periodical><pages>69-81</pages><volume>1</volume><number>3</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16).
چهارمين ويرايش راهنماى تشخيصى و آمارى اختلال هاى روانى (DSM-IV-TR) كه استانداردهايى براى طبقه بندى انواع بيماريهاى روانى ارائه می كند، اعتياد به اينترنت را در مجموعه اختلال كنترل تكانه كه به گونه اي ديگر مشخص نشده است معرفى كرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shayegh</Author><Year>2009</Year><RecNum>87</RecNum><DisplayText>(58)</DisplayText><record><rec-number>87</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>87</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Shayegh, S</author><author>Azad, H</author><author>BAHRAMI, HADI</author></authors></contributors><titles><title>On the relationship between internet addiction and personality traits in adolescents in Tehran</title><secondary-title>The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health</full-title></periodical><pages>149-158</pages><volume>11</volume><number>2</number><dates><year>2009</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(58). اختلال اعتیاد به اینترنت در ابتدا برای گنجاندن در DSM-V پیشنهاد شد اما هنوز به عنوان یک اختلال شناخته نشده است با این حال اختلال بازی اینترنتی در ضمیمه اختلالات برای بررسی و مطالعه بیشتر DSM-V گنجانده شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Weinstein</Author><Year>2014</Year><RecNum>141</RecNum><DisplayText>(59, 60)</DisplayText><record><rec-number>141</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>141</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Weinstein, Aviv</author><author>Feder, Laura Curtiss</author><author>Rosenberg, Kenneth Paul</author><author>Dannon, Pinhas</author></authors></contributors><titles><title>Internet Addiction Disorder: Overview and Controversies</title><secondary-title>Behr Add</secondary-title></titles><periodical><full-title>Behr Add</full-title></periodical><pages>99-117</pages><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Association</Author><Year>2013</Year><RecNum>140</RecNum><record><rec-number>140</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>140</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>American Psychiatric Association</author></authors></contributors><titles><title>Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth Edition (DSM-5)</title></titles><section>795</section><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(59, 60).
تکانه عبارت است از تمایل به انجام عملی به منظور کاهش تنش فزاینده ای که در نتیجه اوج گیری سائق های غریزی یا کاهش دفاع های “خود” در مقابل سائق ها ایجاد می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>sadock</Author><Year>2007</Year><RecNum>77</RecNum><DisplayText>(49)</DisplayText><record><rec-number>77</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>77</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Benjamin james sadock</author><author>Virginia Alcott sadock</author></authors><subsidiary-authors><author>rezaei, farzin</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title>Kaplan&amp;sadock,s synopsis of psychiatry behavioral sciences/clinical psychiatry</title></titles><section>326</section><dates><year>2007</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>arjmand</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(49).
اختلالات کنترل تکانه از مدتها پیش شناخته شده بودند. در سال 1838 اسکیرول اصطلاح “وسواس فکری غریزی” را برای توصیف رفتارهایی به کار برد که وجه مشخصه آنها تمایل غیرقابل مقاومت برای انجام این رفتارها بدون انگیزه واضح بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>sadock</Author><Year>2003</Year><RecNum>88</RecNum><DisplayText>(61)</DisplayText><record><rec-number>88</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>88</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Benjamin james sadock</author><author>Virginia Alcott sadock</author></authors><subsidiary-authors><author>rafiee, h</author><author>sobhanian, kh</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title>Kaplan&amp;sadock,s synopsis of psychiatry behavioral sciences/clinical psychiatry</title></titles><section>326</section><dates><year>2003</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>arjmand</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(61).
شش اختلال در طبقه اختلالات کنترل تکانه که به گونه ای دیگر طبقه بندی نشده اند، قرار دارند. این شش اختلال عبارتند از: اختلال انفجاری متناوب، جنون دزدی، جنون آتش افروزی، قماربازی بیمارگونه، وسواس کندن مو و اختلال کنترل تکانه نامعین. علل اختلالات تکانه معلوم نیست، ولی به نظر می رسد عوامل روان پویایی، زیستی و روانی اجتماعی در پیدایش آنها نقش دارند. برخی از این اختلالات ممکن است مکانیسم های عصبی زیستی زمینه ای مشترکی داشته باشند. خستگی، تحریک مداوم و آسیب روانی، مقاومت فرد را جهت کنترل تکانه ها کاهش می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>sadock</Author><Year>2007</Year><RecNum>77</RecNum><DisplayText>(49)</DisplayText><record><rec-number>77</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>77</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Benjamin james sadock</author><author>Virginia Alcott sadock</author></authors><subsidiary-authors><author>rezaei, farzin</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title>Kaplan&amp;sadock,s synopsis of psychiatry behavioral sciences/clinical psychiatry</title></titles><section>326</section><dates><year>2007</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>arjmand</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(49). این بیماران قدرت مقاومت در برابر سائق ها یا وسوسه هایی که برای خود یا دیگری زیانبار است ندارند. بیماران مذکور قادر به مقاومت در برابر این تکانه ها نیستند، گرچه ممکن است آگاهانه در مقابل تکانه مقاومت بکنند یا نکنند و نیز ممکن است رفتارشان را طرح ریزی بکنند یا نکنند. بیماران مبتلا به این اختلالات پیش از ارتکاب عمل دچار تنش یا تحریک فزاینده ای می شوند و هنگام عمل احساس لذت، رضایت یا رهایی می کنند ولی ممکن است احساس ندامت واقعی، سرزنش خویشتن و احساس گناه بکنند که احساس لذت آنها را از بین می برد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>sadock</Author><Year>2003</Year><RecNum>88</RecNum><DisplayText>(61)</DisplayText><record><rec-number>88</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>88</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Benjamin james sadock</author><author>Virginia Alcott sadock</author></authors><subsidiary-authors><author>rafiee, h</author><author>sobhanian, kh</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title>Kaplan&amp;sadock,s synopsis of psychiatry behavioral sciences/clinical psychiatry</title></titles><section>326</section><dates><year>2003</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>arjmand</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(61).
به علت ماهیت تکراری و لذت آور بسیاری از الگوهای رفتاری در این گروه از اختلالات، اغلب به آنها اعتیاد گفته می شود. از جمله اختلالات کنترل تکانه نامعین، وسواس اینترنت و تلفن همراه است. در وسواس اینترنت که اعتیاد به اینترنت نیز نامیده می شود، بسیاری از مبتلایان تقریبا تمام ساعات بیداری خود را در پایانه های رایانه ای می گذرانند. الگوهای استفاده آنها از رایانه تکراری و ثابت است و قادر نیستند در مقابل میل قوی به استفاده از رایانه یا “وبگردی” مقاومت کنند. معتادان به اینترنت ممکن است مجذوب پایگاه های خاصی شوند که نیازهای مشخصی را مرتفع می کند(مثل خرید، مسائل جنسی، بازیهای تعاملی، و غیره). برخی افراد به شکل وسواسی از تلفن همراه استفاده می کنند. آنها نیاز خود را به تماس با دیگران با ارائه دلایلی ساختگی موجه جلوه می دهند؛ ولی در واقع تعارض هایی زیرساختی وجود دارد که از طریق این رفتار ابراز می شود، نظیر ترس از تنها بودن، نیاز به ارضای نیازهای ناخودآگاه وابستگی و بسیاری موارد دیگر(مثلا فقط می خواهم مطمئن شوم حالت خوب است) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>sadock</Author><Year>2007</Year><RecNum>77</RecNum><DisplayText>(49)</DisplayText><record><rec-number>77</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>77</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Benjamin james sadock</author><author>Virginia Alcott sadock</author></authors><subsidiary-authors><author>rezaei, farzin</author></subsidiary-authors></contributors><titles><title>Kaplan&amp;sadock,s synopsis of psychiatry behavioral sciences/clinical psychiatry</title></titles><section>326</section><dates><year>2007</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>arjmand</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(49).
علل جذابیت اینترنت را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1-برقراری روابط اجتماعی: اینترنت سرزمین افسانه ای است که در آن می توان در هر موقع از شب یا روز به سرعت دوست پیدا کرد و با او حرف زد. 2-ارضای جنسی: هرزه نگاری عنوانی است که بیشتر از همه در اینترنت جستجو می شود و میزان سرمایه گذاری برای آن در اینترنت در سال 2001، بین 366 میلیون تا یک میلیارد دلار بوده است. 3-خلق یک شخصیت: روابط اینترنتی یک جنبه “فرافردی” دارند، به طوری که هرکس می تواند خود را هر طور که می خواهد معرفی نماید و هر طور که دوست دارد رفتار کند. 4-کسب عزت نفس: همرسلی معتقد است کار کردن با اینترنت باعث می شود افراد احساس کنند با جامعه مدرن همگام شده اند و این امر می تواند باعث افزایش عزت نفس آنها گردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>bidi</Author><Year>2013</Year><RecNum>82</RecNum><DisplayText>(54)</DisplayText><record><rec-number>82</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>82</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>bidi, f</author><author>kareshki, h</author></authors></contributors><titles><title>the addiction to the internet (from perspective of the psychology)</title></titles><dates><year>2013</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>avayenoor</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(54).
هم راستا با گسترش اینترنت امروزه تلفن همراه نیز در زندگی بسیاری از مردم جایگاهی مهم و بی بدیل پیدا کرده است. تلفن های همراه در حکم کامپیوترهای کوچکی هستند که با اتصال به فضای اینترنت و امکان دریافت و ارسال ایمیل و… این مسئله آشکارتر می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>hamidian</Author><Year>2008</Year><RecNum>81</RecNum><DisplayText>(62)</DisplayText><record><rec-number>81</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>81</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>hamidian, f</author></authors></contributors><titles><title>internet and mobile addiction</title></titles><dates><year>2008</year></dates><pub-location>iran</pub-location><publisher>nashreghatreh</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(62).
کامپیوترها تنها یکی از راه های دسترسی به اینترنت هستند. تلفن های همراه، تلفن های هوشمند، کامپیوترهای جیبی سبک یا تبلت ها و سایر دستگاه ها به کاربران امکان اتصال به اینترنت را از هرجا و در هر زمان ارائه می کنند. ما در دنیایی زندگی می کنیم که استفاده از تلفن های همراه به ویژه در میان نوجوانان به شدت تشویق می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>young</Author><Year>2012</Year><RecNum>83</RecNum><DisplayText>(63)</DisplayText><record><rec-number>83</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>83</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>young, kimberly s</author><author>abreu, cristiano nabuco de </author></authors></contributors><titles><title>internet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment</title></titles><dates><year>2012</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>asim</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(63). رشد سریع و روزافزون صنعت ارتباطات و مخابرات و کاربري عمومی تلفن هاي همراه در ایران در چند سال اخیر شدت بیشتري به خود گرفته است و اکنون حدود سی میلیون تلفن همراه دائمی و اعتباري در ایران وجود دارد و این رقم همچنان در حال افزایش است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mansourian</Author><Year>2014</Year><RecNum>72</RecNum><DisplayText>(64)</DisplayText><record><rec-number>72</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>72</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mansourian, Morteza</author><author>Solhi, Mahnaz</author><author>Adab, Zohreh</author><author>Latifi, Marzieh</author></authors></contributors><titles><title>Relationship between dependence to mobile phone with loneliness and social support in University students</title><secondary-title>Razi Journal of Medical Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Razi Journal of Medical Sciences</full-title></periodical><pages>1-8</pages><volume>21</volume><number>120</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(64) .
تحقیقات جدید حاکی از آنند که ممکن است معتادان به تلفن های همراه در سطح روانشناختی به طور جدی تحت تاثیر قرار گیرند، اما چون هیچ گونه نشانه روانشناختی ندارند، بر خلاف سوء مصرف الکل یا سایر مواد، وابستگی آنان مورد توجه دیگران قرار نمی گیرد. حدود 40 درصد بزرگسالان جوان استفاده از تلفن همراه به مدت بیش از چهار ساعت در روز را می پذیرند. بسیاری از آنان می گویند که «چند ساعت در روز» را با تلفن های همراه شان سپری می کنند. اکثر آنان اگر زنگ یا پیامی را از دست بدهند «عمیقاً ناراحت» می شوند و بعضی از آنان می گویند حتی وقتی هیچ زنگی زده نمی شود، صدای زنگ تلفن می شنوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>young</Author><Year>2012</Year><RecNum>83</RecNum><DisplayText>(63)</DisplayText><record><rec-number>83</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>83</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>young, kimberly s</author><author>abreu, cristiano nabuco de </author></authors></contributors><titles><title>internet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment</title></titles><dates><year>2012</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>asim</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(63). استفاده زیاد افراد از تلفن همراه میتواند سبب بروز اعتیاد به تلفن همراه در افراد شود به نحوي که افراد زمان زیادي را به استفاده از تلفن همراه اختصاص می دهند. استفاده از تلفن همراه در برخی موارد در امور عادي زندگی فرد و حتی حالات و روحیات وی تداخل و به هم ریختگی ایجاد می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mansourian</Author><Year>2014</Year><RecNum>72</RecNum><DisplayText>(64)</DisplayText><record><rec-number>72</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>72</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mansourian, Morteza</author><author>Solhi, Mahnaz</author><author>Adab, Zohreh</author><author>Latifi, Marzieh</author></authors></contributors><titles><title>Relationship between dependence to mobile phone with loneliness and social support in University students</title><secondary-title>Razi Journal of Medical Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Razi Journal of Medical Sciences</full-title></periodical><pages>1-8</pages><volume>21</volume><number>120</number><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(64). به طور کلی، معتادان به تلفن همراه از انجام فعالیت های مهم (شغل یا تحصیل) غافل می شوند، از دوستان نزدیک یا خانواده دوری می جویند، مشکل را انکار می کنند، و زمانی که تلفن همراه شان در دسترس نباشد به طور مداوم درباره آن فکر می کنند. بسیاری از معتادان به تلفن همراه افرادی با عزت نفس پایین هستند، که در زمینه برقراری روابط اجتماعی مشکل دارند و تمایل شدیدی به ارتباط داشتن و در تماس بودن با دیگران هستند. آنان زمانی که از تلفن همراه شان محروم می گردند بسیار ناراحت می شوند و خاموش کردن تلفن شان در آنها احساس اضطراب، تحریک پذیری، اختلالات خواب یا بی خوابی، و حتی لرزش و مشکلات گوارشی ایجاد می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>young</Author><Year>2012</Year><RecNum>83</RecNum><DisplayText>(63)</DisplayText><record><rec-number>83</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>83</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>young, kimberly s</author><author>abreu, cristiano nabuco de </author></authors></contributors><titles><title>internet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment</title></titles><dates><year>2012</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>asim</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(63).
بسیاری از روان شناسان در تعریف خود از اعتیاد اینترنتی و ملاک های تشخیصی آن، ابتدا به تعریف استفاده طبیعی و معمولی اینترنت می پردازند و معتقدند هرگاه میزان استفاده از اینترنت به کمتر از 19 ساعت در هفته برسد، فرد به شکل طبیعی از اینترنت استفاده می کند؛ یعنی فردی که بیش از 19 ساعت در هفته از اینترنت استفاده کند، معتاد به اینترنت است. اما در میزان مناسب مصرف اینترنت هم بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، چنانکه عده ای نیز معتقدند فرد معتاد کسی است که حداقل 38 ساعت در هفته یا 8 ساعت در روز، وقت خود را صرف استفاده از اینترنت کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>jafary</Author><Year>2012</Year><RecNum>84</RecNum><DisplayText>(55)</DisplayText><record><rec-number>84</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>84</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>jafary, n</author><author>e–adi, o</author><author>asemi, a</author></authors></contributors><titles><title>family and media pathology computer and internet</title></titles><dates><year>2012</year></dates><pub-location>esfahan</pub-location><publisher>amokhteh</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(55). از نظر برخی استفاده روزانه بيش از 3 ساعت، اختلال اعتياد به اينترنت قلمداد می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Solhi</Author><Year>2012</Year><RecNum>39</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>39</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”0vxew0x972fwpbetaz6v0tal905pfxd50t5p”>39</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Solhi, Mahnaz</author><author>Sadeghi, Azade</author><author>Ruodbari, Masood</author></authors></contributors><titles><title>The effect of group discussion education on mental health preventive behaviors in adolescence school girls</title><secondary-title>Journal of Research &amp; Health</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Research &amp; Health</full-title></periodical><pages>247-256</pages><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7).
به نظر می رسد در تعریف وابستگی به اینترنت، کیقیت استفاده از کمیت آن مهم تر است. در واقع بعضی افراد بیش از 20 ساعت در هفته با اینترنت کار می کنند، بدون آن که مشکلی پیدا کنند. تحقیقات نشان می دهد بعضی فعالیت های اینترنتی نظیر بازی ها و گپ های اینترنتی بیش از بقیه خاصیت اعتیادآور دارند و به طور کلی هروقت کار با اینترنت باعث کاسته شدن از اهمیت سایر جنبه های زندگی شود، حالت مرضی پیدا می کند. رشد روزافزون و عوارض ناگواری که اعتیاد به اینترنت به همراه دارد باعث شده که از آن به عنوان اعتیادی، سرآمد همه اعتیادهای رفتاری یاد شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>jafary</Author><Year>2012</Year><RecNum>84</RecNum><DisplayText>(55)</DisplayText><record><rec-number>84</rec-number><foreign-keys><key app=”EN”قیمت: 10000 تومان