عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-15- امتیازدهی اعتباری

امتیازدهی اعتباری، نظامی می باشد که به وسیله آن بانک ها و مؤسسات اعتباری با بهره گیری از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی می نمایند. (یانگ لویی،2001) به بیانی دیگر امتیاز دهی به معنی کمی کردن احتمال نکول در آینده می باشد. این روش مشتریان اعتباری را بی طرفانه و براساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید. در حالی که روش های قدیمی برای ارزیابی مشتریان به گونه عمده  “ذهنی”و مبتنی بر دیدگاه مسؤل(مسئولین)بود. در این روش امتیاز به عنوان معیاری از سطح ریسک مشتری اعتباری بهره گیری می گردد. از مقایسه امتیازات با  “امتیاز حدی” که ” حد آستانه” نامیده می گردد و نقطه فرق میان مشتریان پر ریسک و کم ریسک می باشد، مشتریان به دو دسته تقسیم می شوند.

با در نظر داشتن روشی که امتیازها از آن حاصل می شوند، می توان روش های امتیازدهی اعتباری را به دو دسته امتیازدهی اعتباری قیاسی و عملی تقسیم نمود:

سیستم امتیازدهی اعتباری قیاسی به وزن صفات ویژه مربوط به مشتریان اعتباری توجه می نمایدو برای دستیابی به امتیاز کل مجموع ارزش های وزنی صفات را در نظر می گیرد. این صفات و وزن های مربوط به هر یک از آنها توسط تصمیم گیران اعتباری و براساس تجربیات آنها برآورد می گردد. با در نظر داشتن اینکه اغلب امتیازات بر پایه تجربیات ذهنی استوار می باشد؛پس می توان گفت که سیستم امتیازدهی اعتباری قیاسی سیستمی شبه واقعیت می باشد. سیستم امتیازدهی اعتباری عملی که محور این گزارش بر آن استوار می باشد، با در نظر داشتن اصول مدل های مختلف امتیازدهی اجرا می گردد. در این سیستم انتخاب صفات وابسته و محاسبه امتیازات بر اساس اطلاعات اعتباری گذشته و با کمک بعضی از الگوریتم های امتیازدهی صورت می پذیرد.(یانگ لویی، 2001)

در کنار روش امتیازدهی اعتباری روش رتبه بندی اعتباری قرار دارد. رتبه بندی اعتباری در واقع روشی برای شناسایی و موافقت با اعطای وام به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای وام به متقاضیان با ریسک بالا از طریق  طبقه بندی آن ها می باشد.

طبقات رتبه بندب با نمادهاب مختلفی مثل AAA یا Aaa (برای عالی ترین کیفیت) یا با اعداد از 1 تا 10 مشخص می شوند. مزیت روش امتیازدهی نسبت به روش رتبه بندی این می باشد که با ارائه امتیاز (همان مقدار عددی احتمال عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات از سوی مشتریان یا ریسک اعتباری می باشد مثل 01/0، 23/0 و …) به هر یک از متقاضیان، افزون بر طبقه بندی یا رتبه بندی آن ها، درجه ریسک اعتباری و در نتیجه فاصله بین هر یک از طبقات رتبه بندی (به گونه مثال متقاضی دارای رتبه اول، دوم یا …) را مشخص می نماید. به گونه مثال شرکت الف، ب و ج که در روش رتبه بندب اعتباری به ترتیب رتبه های 2،1 و3 را کسب نموده اند، می توانند به ترتیب ریسک اعتباری (یا امتیاز) 19،11 و 25 درصد را داشته باشند(بهر و همکاران، 2004).

امتیازهای اعتباری برای بانک ها این امکان را فراهم می آورند که ریسک اعتباری را اندازه گیری نموده و آن را متناسب با پرتفوی اعتباری اداره کنند. مهمترین ابزاری که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیاز دارند، سیستم امتیاز دهی اعتباری مشتریان می باشد.

بدیهی می باشد وجود چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان اعتباری خود یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرآیند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقا خواهد داد (دیواندری، شباهنگ،1385).

معمولاً مجموعه ای از بانک ها و بعضی نهادهای ناطر دولتی نظیر بانک مرکزی جهت تحقق این هدف به تشکیل شرکت های سنجش اعتبار می پردازند. شرکت سنجش اعتبار موسسه ای می باشد که اطلاعات مرتبط با سوابق کاری اعتبار گیرندگان اعم از افراد حقیقی، شرکت ها و کسب و کارهای کوچک را از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و سایر منبع عمومی در دسترس جمع آوری می نماید. این شرکت نسبت به تلفیق ازلاعات جمع آوری شده بازپرداخت ها، داوری های قضایی و ورشکستگی ها اقدام نموده و در نهایت به فروش یک گزارش اعتباری جامع به اعتباردهندگان اقدام می نمایئ. در این گزارش علاوه بر اطلاعات خام،امتیازات اعتباری نیز به هر فرد یا شرکت براساس مدل های ریاضی آماری تعلق می گیرئ که احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات توسط اعتبار گیرنده را برآورد می نماید.(جلیلی،1386)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

1-4-1- اهدف علمی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

1-4-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع گردد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری