ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- تشریح و اظهار مساله

بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن می باشد که وقوع بحران های یاد شده منجر به تحلیل اندازه قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده می باشد. بحران های یاد شده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت قدرت بازپرداخت بدهی های بنگاهای اقتصادی را روشن می نماید زیرا که در دوران ریسک اعتباری، سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته می باشد(اسپینزا و پرساد[1]،2010). علاوه بر موارد فوق در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرآیند مطالبات معوق بوده می باشد این امر با در نظر داشتن بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده می باشد(بهرانی،1389).

در حال حاضر بیشتر واحد های اقتصادی با حبس بدهی های خود به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که این مهم با توجه طریقه فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها می کاهد. این در حالی می باشد که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در بعضی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته می باشد(ابرهیمی و همکاران،1390). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح می باشد شناسایی و مطالعه عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. زیرا که میتوان از وقوع زیان قصور وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از طرفی دیگر رقابت پذیری، فرایندی می باشد که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری اقدام کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. از این رو، کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده می باشد. برای برخورداری از توان رقابتی، عوامل مختلفی بایستی وجود داشته باشند. مهم ترین عوامل و شاخص های اصلی رقابت پذیری در دو سطح ملی و بین المللی عبارتند از: 1- استاندارد سطح زندگی 2- تجارت 3- بهره وری 4- سرمایه گذاری ترکیب این عوامل با یکدیگر، تعیین کننده اندازه رقابت پذیری یک کشور در بعد بین المللی می باشد(نمازی و ابراهیمی،1391). با در نظر داشتن مقالات مرتون[2](1974) و للاند[3](1994) بسیاری از مدل های ریسک اعتباری نشان داده اند که ساختارسرمایه شرکت عامل مهم تعیین کننده ریسک اعتباری می باشد. مایویر و سرکار[4](2005) و بسیاری دیگر به وضوح نشان میدهند  که تامین مالی شرکت و تصمیم گیری در ارتباط با سرمایه گذاری به یکدیگر وابسته هستند. به علاوه، گرنادیر[5](2002) و اگورور[6](2009)  مدل های واقعی گزینه ها را برای تجزیه و تحلیل اثر رقابت در بازار محصول در سرمایه گذاری شرکت و تصمیم گیری های عملیاتی ایجاد نمودند.

چندین پژوهش در مورد گزینه های واقعی نشان داده اند که رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد (گرنادیر ، 2002؛ اگورور 2009). اکدوگو و ماکای[7](2012) به لحاظ نظری و تجربی نشان دادند که حد بالا و پایین سرمایه گذاری زمانی می تواند منطقی باشد  که در یک محیط رقابتی استراتژیک شکل گیرد. پژوهش در ارتباط با اثر رقابت روی مسائل دیگر شاخص های مالی شرکت ها نسبتا پراکنده می باشد، اما اخیرا توجه بیشتری به این موضوع شده می باشد. به عنوان مثال، مک کی و فیلیپس[8](2005) روی اهرم مالی شرکت تمرکز نمودند،گرولون و میکالی[9] (2007) سیاست پرداخت را  مورد مطالعه قرار دارند، گیرود و مویلر (2008) به کاوش در ارتباط با اداره امور شرکت ها پرداختند، و مورلک و نیکولو[10](2009) و فرسارد[11](2010) به مطالعه وجه نقد شرکت ها پرداختند. والتا[12](2010)  به مطالعه چگونگی شدت رقابت پرداخت که بر هزینه وام های بانکی تاثیر میگذارد  و شواهدی  را فراهم می کند که بطور عقلانی بانک ها به محاسبه ساختار صنعت و رقابت در زمانی میپردازند که قراردادهای مالی قیمت گذاری میشوند.

هوانگ و لی[13](2013) به مطالعه اثرات رقابت در بازار محصول بر ریسک اعتباری پرداختد .آنها نشان دادند که گسترش اعتبار بطور مثبت به تعداد شرکتها در یک صنعت مربوط میشود.گسترش اعتبار زیاد (کم) در یک صنعت دارای ارتباط مثبت (منفی) با شاخص هرفیندال – هیرشمن می باشد. و اندازه نسبی شرکت در یک صنعت یک عامل مهم تعیین کننده از ریسک اعتباری می باشد . همچنین آنها به گونه کلی دریافتند که بین رقابت در بازار محصول و شاخص ریسک اعتباری ارتباط منفی هست. زیرا شرکت هایی که دارای رقابت در بازار محصول بالایی هستند در نتیجه دارای ریسک ورشکستگی پایینی  می باشند بر همین اساس ریسک اعتباری در این شرکت ها کاهش می یابد.

در بازاری که حاشیه سود واحد های اقتصادی به دلیل تشدید رقابت همواره در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می گردد. بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد نمود. اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین مطالعه ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت(مویلر،2008). بر همین اساس با توجه با اینکه سهم بیشتری از اقتصاد کشورهای در حال توسعه در صنعت بانکداری منعکس شده می باشد و همچنین با در نظر داشتن اینکه افزایش ریسک اعتباری شرکت ها منجر به کاهش سهم درآمد در این صنعت گشته پس پس از مطالعه تحقیقات مختلف دریافتیم که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری واحدهای اقتصادی، رقابت در بازار محصول می باشد. پس در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری ارتباط هست یا خیر؟

[1]– Espinoza & Prasad

[2]– Merton

[3]– Leland

[4]– Mauer and Sarkar

[5]– Grenadier

[6]– Aguerrevere

[7]– Akdogu and Mackay

[8]– Mackay and Phillips

[9]– Grullon and Michaely

[10]– Morellec and Nikolov

[11]– Fresard

[12]– Valta

[13]– Huang and Lee

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

1-4-1- اهدف علمی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

1-4-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع گردد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری