تکه هایی از این پایان نامه :

پارامتر x، اندازه پنجره ایجادشده در زمین برای ساختار نوع B: این پارامتر می­تواند تأثیر مهمی در تنظیم صفرهای انتقال اعمال کند. شکل ‏4‑12 تأثیر پنجره ایجادشده در زمین را به ازای ابعاد مختلف نشان می­دهد از این شکل پیداست که وقتی ابعاد پنجره کوچک‌تر از ابعاد ساختار می گردد(به عنوان مثال حالتx=-1mm ) صفر انتقال دوم به فرکانس‌های پایین‌تر منتقل می گردد و وقتی ابعاد پنجره بزرگ‌تر از ابعاد ساختار می گردد(به عنوان مثال حالت x=1mm) صفر انتقال دوم به فرکانس‌های بالا­تر منتقل می گردد. با این توصیف بیشترین تأثیر این پارامتر بر صفر انتقال دوم می باشد.

(الف)

(ب)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل ‏4‑11- تأثیر پارامترهای (الف) c و (ب) d بر مکان قرارگیری صفرهای انتقال.

 

شکل ‏4‑12- تأثیر پارامترx (پنجره ایجادشده در زمین برای ساختار نوع B) بر مکان قرارگیری صفرهای انتقال.

پارامتر h، ضخامت زیر لایه: تأثیر این پارامتر به ترتیب در شکل ‏4‑13 (الف) و (ب) برای دو ساختار نوع A و نوع B نشان داده‌شده می باشد. به گونه واضح می­توان از این شکل­ها دریافت که افزایش h برای ساختار نوع A (ساختار بدون پنجره در زمین) باعث دورتر شدن صفرهای انتقال اول و دوم می گردد و همچنین باعث نزدیک‌تر شدن صفرهای انتقال دوم و سوم می گردد و برای ساختار نوع B (ساختار دارای پنجره در زمین) افزایش یا کاهش h تأثیر چندانی بر صفر انتقال اول ندارد اما با زیادشدن آن صفرهای انتقال دوم و سوم به سمت فرکانس‌های پایین‌تر حرکت می‌کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word