تکه هایی از این پایان نامه :

شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی برای جبرانسازی خطای حرکت

حرکت حامل رادار در مسیر غیر از مسیر ایده‌ال ، باعث خراب شدن کیفیت تصاویر استخراج شده می گردد. اما در صورت اطلاع از مسیر حرکت رادار می‌توان جبران‌سازی‌های لازم را انجام داد. حرکت حامل در مسیر خطی غیر از مسیر ایده‌ال، باعث ایجاد شیفت داپلر در داده‌های دریافتی می گردد. مقدار این شیفت با ارتباط‌ی ‌استخراج شده‌ی(‏4‑25) توصیف می گردد . برای نمایش این شیفت داپلر، دو سناریوی حرکتی یکی با حرکت در مسیر ایده‌ال و دیگری با حرکت خطی در مسیر غیر ایده‌ال در نظر گرفته شده می باشد. رادار در مسیر غیر ایده‌ال دارای سرعت  و  مدت زمان پرتو افکنی 4s می باشد.  برای این دو سناریو هدفی با ضریب انعکاس واحد در مختصات  قرار داده شده می باشد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی درشکل ‏5-18 نمایش داده شده می باشد. در این شکل طیف داپلر سیگنال‌های دریافتی از هدف در دو سناریوی ذکر گردیده نمایش داده شده می باشد. همانطور که در شکل دیده می‌‌گردد، بر اثر حرکت غیر ایده‌ال خطی، طیف داپلر سیگنال دریافتی دارای شیفت می باشد. مقدار این شیفت از ارتباط‌ی(‏4‑25) برابر با :

(‏5‑1)

می باشد. این مقدار با مقدار شیفت حاصل از شبیه‌سازی مطابقت دارد. با جبرانسازی این شیفت طیف سیگنال در مکان مطلوب قرار خواهد گرفت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word