تکه هایی از این پایان نامه :

بهره گیری از مسیر تقریب خطی در جبران‌سازی مسیر حرکت حامل

با حرکت خطی حامل در یک مسیری غیر از مسیر ایده‌ال، داده‌های دریافتی توسط SAR دارای شیفت داپلری خواهند بود که مقدار این شیفت داپلر برابر با ارتباط‌ی (‏4‑25) می باشد. همچنین مقدار RCM نیز دستخوش این حرکت غیر ایده‌ال نیز خواهد گردید، روابط مربوط به RCM در روابط (‏4‑21) و(‏4‑31) که به ترتیب در حوزه‌ی زمان و داپلر هستند، آورده شده‌می باشد.

اگر یک مسیر غیر ایده‌ال با چندین پاره‌خط تقریب زده گردد، آنگاه در هر قسمت از مسیر داده‌های دریافتی دچار شیفت‌های داپلر متنوعی خواهند گردید که باعث اعوجاج طیف داپلری و در نتیجه عدم استخراج تصویر خواهد گردید. پس قبل از استخراج تصویر این شیفت‌ها بایستی جبران‌سازی شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در

شکل ‏4-2 مسیر حرکت یک پهپاد از داده‌های اندازه‌گیری شده واقعی و تقریب آن با دوازده پاره خط نمایش داده شده‌می باشد. وقتی حرکت حامل  در مسیر تخمین زده شده فرض می گردد، در هریک از این مسیرها دارای شیفت داپلری خواهد بود. داده‌های دریافتی در حوزه‌ی زمان را می‌توان متناسب با این مسیرهای خطی به بلوک‌های مجزا تقسیم نمود و در هر بلوک جبران‌سازی داپلر را انجام داد. نکته‌ای که بایستی به آن توجه نمود اینست که شیفت فرکانسی در هر بلوک علاوه بر سرعت‌های خطی در آن بلوک به  وابسته می باشد. از این رو قبل از جبران‌سازی شیفت داپلری بایستی RCMC روی داده‌ها انجام گیرد تا داده‌های یک  خاص در یک ستون قرار گیرند و بعد شیفت متناسب اعمال گردد. RCMC نیز بایستی در

شکل ‏42a -مسیر واقعی حرکت یک پهپاد تصویر b– مسیر تخمین زده شده با دوازده پاره خط[10]

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word