عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- ساختارهای ایجادکننده صفر انتقال

هدف از اظهار این بخش نشان دادن بعضی از ساختارهای  ایجادکننده صفر انتقال می باشد. در واقع، با بهره گیری از صفرهای این ساختارها می­توان پاسخ فرکانسی فیلتر مورد نظر را بهبود بخشید. همچنین ایده اصلی معرفی فیلترهای میان‌گذر ارائه‌شده در این بخش را می­توان مربوط به این ساختارهای ایجادکننده صفر انتقال دانست.

4-2-2-1-      استاب اتصال کوتاه شده[1]

امپدانس ورودی دیده‌شده برای یک خط انتقال ساده که به بار  ختم شده را می­توان به صورت زیر به دست آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(‏4‑1)

شکل ‏4‑1 ساختار استاب اتصال کوتاه شده را نشان می­دهد. برای این حالت ( ) عبارت بالا به صورت زیر تبدیل می گردد.

(‏4‑2)

با بهره گیری از ارتباط بالا مشخص می باشد که  به ازای  برابر صفر می گردد. که این معادل با  می باشد. که در اینجا  طول موج هدایتی می باشد.

به گونه مثال می­توان پاسخ فرکانسی یک خط اتصال کوتاه شده به طول  را در نظر گرفت (شکل 4-2). می­توان از ارتباط (‏4‑2)  و همچنین  شکل 4-2 نتیجه گرفت که در فرکانس‌های 0 GHz و 9.3 GHz امپدانس ورودی برابر صفر می گردد (جاهایی از پاسخ فرکانسی که دامنه S11 برابر 0 dB می باشد).

[1] Shorted stub

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word