عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-11 ) روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می­گردد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در زمینه خاصی می باشد. همچنین، از نظر نحوه گردآوری داده­ها، این پژوهش توصیفی و از آن جهت که به شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیم­گیری می­انجامد. به مقصود ترکیب داده­های سری زمانی و داده های مقطعی، در این پژوهش از روش داده­های ترکیبی بهره گیری می کنیم. در روش داده های ترکیبی، متغیرها را هم در میان جامعه آماری شرکت و هم در طول زمان سال اندازه­گیری می­کنیم. به این ترتیب، با دو بعد سر و کار داریم بعد زمان و بعد مقاطع، که آن را داده­های گروهی – زمانی  نیز می­گویند. در ساده ترین حالت فرض می کنیم ارتباط رگرسیونی زیر برقراراست :

(3-23)                                                                                        Y =α + X β +U

Xit ، متغیر وابسته Yit ، ثابت   جملهα که در آن

ماتریس متغیرهای مستقل که در آن  Uit جمله خطاست که می­توان آن را به صورت زیر نوشت:

که μ i تأثیرات فردی غیر قابل نظاره و Vit باقیمانده می باشد. در اینجا دو حالت پیش رو داریم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نخستین حالت این می باشد که آثار فردی غیر قابل که (μ i) در مدل وجود نداشته باشد و جمله (Vit ) خطا فقط مانند خطای باقیمانده تشکیل شده باشد: حالت دوم این می باشد که آثار فردی غیرقابل نظاره در مدل هست؛ آزمون چاو بهره گیری می­گردد. فرض­های این آزمون به صورت زیر اظهار می گردد:

H0: Pooled Model

H1: panel Model

فرض  H0 بر پایه عدم آثار فردی غیر قابل نظاره می باشد وفرض H1  بر پایه وجود آثار فردی  غیر قابل نظاره قرار دارد. اگر فرضH 0 پذیرفته گردد، به این معناست که مدل فاقد آثار فردی غیرقابل نظاره می باشد، پس، می­توان آن را از طریقH  مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زد، اما اگر فرض  H1 پذیرفته گردد، به این معنی خواهد بود که در مدل آثارفردی غیر قابل نظاره هست. اکنون بایستی آزمون گردد که آیا این آثار فردی با متغیرهای توضیحی مدل همبستگی دارند یا خیر.

بدین مقصود، از آزمون هاسمن بهره گیری می­گردد. آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل قرار دارد. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل نشان اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. فرضیهH0   نشان دهنده عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین وH1 نشان دهنده وجود ارتباط می باشد.

H0: Random Effect

H1: Fixed Effect

آزمون­های مانایایی متغیرهای پژوهش قبل از تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش، مانایایی متغیرهای پژوهش مطالعه گردید. مانایایی متغیرهای پژوهش، به این معنی می باشد که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال­های مختلف ثابت بوده می باشد. در نتیجه، بهره گیری از این متغیرها در مدل، باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی­گردد. بدین مقصود، از آزمون لوین، آزمون لین، پسران و شین و آزمون دیکی فولر بهره گیری شده شده می باشد.

3-12) اختصار فصل

در این فصل آغاز به اظهار روش پژوهش، معرفی متغیرهای مستقل و وابسته و شیوه محاسبه این متغیرها پرداخته گردید. سپس توضیحاتی در خصوص نحوه جمع آوری داده­ها، جامعه و نمونه آماری پژوهش و فرضیه­های پژوهش پرداخته گردید. در مرحله بعد معنادار بودن ضرایب توسط آماره  tو آماره ازمون (F-statistic) و روش همبستگی پیرسون آزمون می شوند. همچنین وجود یا عدم وجود عارضه های خود همبستگی و ناهمسانی واریانس با بهره گیری از آزمون دوربین واتسون و آزمون هم خطی هم مشخص گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید