عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-18- مدلهای مورد بهره گیری در امتیازدهی اعتباری

جهت امتیازدهی اعتباری احتیاج به یکسری معیارهاست تا توسط این معیارها اطلاعات غربالگری شوند، اطلاعات مربوطه جمع آوری شده و به عنوان ورودی به فرآیند پردازش (مدل) وارد می شوند.

هر چقدر معیارهای مورد بهره گیری قویتر و بهتر باشد و البته مدل مورد بهره گیری بهتر و دقیق تر باشد خروجی سیستم قوی تر بوده  و با واقعیت منطبق تر می باشد و طبق این خروجی می باشد که می توان پیش بینی و تصمیم گیری درستی نسبت به اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات داشت.

سیستم های پویا مدام در حال بازخور گرفتن از نتایخ و اصلاح ساختار خویش هستند. بانک ها و دیگر مؤسسات اعتبار دهنده بایستی با در نظر داشتن محیط اقتصادی پیرامونشان و پیچیذگی فعالیت هایشان و دیگر مؤلفه ها به انتخاب معیار و مدل بپردازند. پس مهمترین کار قبل از هر چیز، تشخیص شرایط برای بکارگیری بهترین مدل متناسب می باشد تا اندازه خطا به حداقل ممکن برسد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل های امتیازدهی به دو صورت کیفی و کمی مورد بهره گیری قرار می گیرد. تحلیل کیفی امتیازدهی اعتباری بستگی به توانایی و تجربه افراد مسؤل اعطای اعتبار دارد اما در روش تحلیل کمی پیش بینب عدم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعتباری، بستگی به تابع توزیع برآورد شده، توسط روش های کمی دارد. اکثر الگوهای کمی ریسک اعتباری چارچوب معنایی مشابهی دارد اما اختلافاتی که در اجرای این مدل ها هست ناشی از طریقه برآورد پارامتر اصلی از اطلاعات در دسترس می باشد.(احمدی زاده،1389)

تکنیک های گسترده ای در حوزه های آمار، ریاضی اقتصاد سنجی و پژوهش عملیاتی در بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه امتیازدهی اعتباری مورد بهره گیری قرار می گیرد که به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

الف)الگوی امتیازدهی اعتباری غیرپارامتریک:

  • برنامه ریزی خطی
  • طبقه بندی درختی(الگوریتم های تقسیم بندی باز گشتی)
  • الگوی نزدیک ترین همسایه
  • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
  • سیستم های خبره
  • الگوریتم ژنتیک

ب) الگوهای امتیازدهی اعتباری پارامتریک

– مدل احتمالی خطی

– شبکه های عصبی مصنوعی

– مدل تحلیل ممیزی

-مدل لاجیک – مدل پروبیت(کیس فرانس،2003)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

1-4-1- اهدف علمی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

1-4-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع گردد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید