عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تجربی می باشد که با در نظر داشتن عدم امکان کنترل کلیه متغیرهای نامربوط   نمی تواند از نوع تجربی محض باشد، لذا از نوع تحقیقات شبه تجربی می باشد و باتوجه به اینکه      داده های مورد بهره گیری در این پژوهش، اطلاعات واقعی و تاریخی می باشد، روش شناسی پژوهش نیز از نوع پس رویدادی می باشد. همچنین این پژوهش از جنبه هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود، زیرا نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به مقصود تعیین سودمندی نوع اظهارنظر حسابرس و همچنین به موقع بودن افشای عایدات شرکت ها به کار رود. از نظر روش شناسی نیز این پژوهش، توصیفی- همبستگی می باشد که در آن برای تائید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری بهره گیری خواهد گردید.

1-8-1  قلمرو زمانی و مکانی

داده های این پژوهش از صورت های مالی و گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1387 تا 1391  می باشد.

1-8-2جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. علت انتخاب این جامعه آماری، امکان دسترسی به داده های موجود در صورت های مالی و گزارشهای حسابرسی این شرکت ها می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-9 روش نمونه گیری 

روش نمونه گیری تصادفی خواهد بود. البته از روش نمونه گیری حذفی نیز بهره گیری خواهد گردید. به این شکل، شرکت های دارای ویژگی های مورد نظر انتخاب و نموه های پژوهش با بهره گیری از نمونه گیری حذفی، انتخاب می شوند.

نمونه های آماری از کلیه شرکت های موجود در جامعه آماری بایستی حائز معیارهای زیر باشند

  1. پایان سال مالی آنها 29 اسفند باشد و در طول دوره پژوهش تغییر دوره مالی نداشته باشند.
  2. جزء شرکت های فعال در حوزه فعالیت های مالی، مانند شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی نباشند.
  3. در طول یک سال مالی بیش از 6 ماه توقف معاملاتی نداشته باشند.
  4. داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش در طول دوره پژوهش (سالهای 1387 تا 1391) باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-1 پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش

دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این پژوهش به سه روش به این موضوع پرداخته می گردد اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی مطالعه     می گردد و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن می باشد روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری مطالعه گردد تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می گردد. همین ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و  به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).

پایان نامه - تز - رشته حسابداری