عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-6) محصولات خدمات کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرسی مولد دو محصول موثر بر کیفیت صورت های مالی (یعنی اعتبار و کیفیت اطلاعات) می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) اعتبار اطلاعات

اعتبار اطلاعات به توانایی حسابرس برای تحت تاثیر قرار دادن جایگاه بهره گیری کنندگان از اطلاعات صورت­های مالی مربوط می­گردد. دی آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار تعریف کرده می باشد. او اظهار می­دارد که ذینفعان می­توانند از اندازه موسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس بهره گیری نمایند. وی استدلال می کند که اگر به کارگیری صاحبکار خاص در میان صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان می باشد، آنگاه حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکاران بیشتری دارند، در راستای کوشش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشا تحریف کشف شده دارند. نظریه رایج میان بانکداران و پذیره نویسان این می باشد که حسابرسان دارای نام تجاری بر اعتبار صورت­های مالی می­افزایند. در مطالعات مرتبط با اولین عرضه عمومی سهام، اعتبار اطلاعات اغلب به عنوان توانایی حسابرس برای تحت تاثیر قراردادن ارزیابی قبلی عدم قطعیت ارزش موضوعات جدید تعریف شده می باشد. فرض می­گردد حسابرسان دارای نام تجاری سطح اطمینان اطلاعاتی بیشتری در باب موضوعات جدید ارائه می­نمایند. (حساس یگانه و قنبریان،1385،ص26).

ب) کیفیت اطلاعات

کیفیت اطلاعات در گرو این می باشد که اطلاعات صورت­های مالی تا چه حد شرایط اقتصادی واقعی شرکت را منعکس می­کند. صورت های مالی حسابرسی شده به وسیله حسابرسان مستقل، وسیله بسیار مناسبی در انتقال اطلاعات قابل اتکاست. حسابرس مستقل، شایسته ترین شخص برای اظهارنظر درمورد درستی تهیه و ارائه گزارش­های مالی واحد اقتصادی می باشد. شایستگی حسابرس برای این دلیل می باشد که وی حسابرسی را طبق استاندارد حسابرسی انجام می­دهد تا اطمینان یابد اقلام مندرج در صورت­های مالی­ مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شده می باشد. پس حسابرسی به ادعاهایی که توسط شخص دیگر در قالب صورت های مالی تهیه شده می باشد، اعتبار می­بخشد و بدین وسیله قابلیت اتکای اطلاعات به کار رفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش می­دهد (نیکخواه آزاد،1377،ص1).

بعضی استدلال­های نظری که حسن شهرت حسابرس را به توانایی حسابرس ارتباط می­دهند، مفاهیم کیفیت اطلاعات را در برمی­گیرد. برای مثال بیتی[1] (1989) مدعی می­گردد که اطلاعات افشا شده در گزارش­های حسابداری حسابرسی شده توسط موسساتی که سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه اعتباری انجام داده اند با فرض ثابت بودن سایر شرایط دقیق تر می­باشد.

کریشنان[2] (2003) کیفیت اطلاعات را به صورت توانایی اطلاعات در پیش بینی سودآوری آینده تعریف می­کند. یافته­های او بیانگر این می باشد که ذخایر احتیاطی موسسات دارای نام تجاری(6 ابرموسسه حسابداری) در مقایسه با ذخایر احتیاطی  گزارش شده  صاحبکاران موسسات فاقد نام تجاری پیش بینی کننده بهتری از سودآوری آینده و جریان­های نقدی آینده می باشد. مفهوم مطالعه کریشنان این می باشد که همزمان ارتباط بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولاتش (اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات) را آزمون می­کند (حساس یگانه و قنبریان،1385،ص28). عرصه پژوهشی جدید در باب کیفیت حسابرسی، که با تصویب قوانین پس از فروپاشی شرکت­های بزرگ به وجود آمده می باشد. روابط بین اندازه استقلال حسابرس، یعنی یکی از اجزای توانایی نظارت حسابرس، و تاثیر حسابرس بر مدیریت سود را مطالعه می­نماید. قانون گذاران پیرامون این موضوع که در صورت افشای اعمال غیر قانونی صاحبکار، حسابرس ممکن می باشد با ریسک از دست دادن حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی روبرو گردد و پس تمایل کمتری برای افشا اعمال غیرقانونی انجام شده در صورت­های مالی دارند، اظهار نگرانی نموده اند. پس قانون­گذاران استدلال می­کند که استقلال حسابرس از طریق وابستگی حسابرس به خدمات غیرحسابرسی در معرض خطر قرار گرفته می باشد (کینی و همکارانش،2002،ص189). همچنین ممکن می باشد شرایط خدمات غیرحسابرسی به گونه واقعی بتواند کیفیت حسابرسی را از طریق ضوابط، توانایی نظارت حسابرس افزایش دهد. به علاوه مطالعات سیمونیچ [3](1984)، حاکی از این می باشد هنگامی که یک موسسه حسابرسی خدمات غیرحسابرسی را به حسابرسی شونده ارائه نماید، در این حالت ورود دانش به­ شرکت صاحبکار، می­تواند مولد بهره­وری در حسابرسی باشد. موضوع ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی و اثرش برروی کیفیت حسابرسی می­تواند با انجام پژوهش­های دیگر عیان گردد.

[1]. Beatty

[2].Krishnan

[3].simunic

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری