تکه هایی از این پایان نامه :

پیشنهادات

عملکرد الگوریتم پیشنهادی به نحوه‌ی انتخاب و تخمین مسیر با پاره‌خط‌ها وابسته می باشد. برای مسیرهای غیر همگن با انتخاب هوشمندانه، می‌توان از تعداد پاره‌خط‌ها کاست. برای این الگوریتم در تخمین مسیر می‌توان معیاری مانند حداقل کردن واریانس تخمین را در نظر گرفت تا انتخاب‌های بهینه‌ای برای تخمین صورت گیرد.

همچنین موضوعات زیر را برای پژوهش می‌توان پیشنهاد داد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-مطالعه عملکرد و تاثیر انواع جمرها بر عملکرد الگوریتم‌های مختلف بکارگرفته شده در رادار دهانه ترکیبی. با در نظر داشتن پیشرفت‌های اخیر، بی شک در منازعات کنونی جنگ و دفاع الکترونیک از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته و یا در حال انجام می باشد. این زمینه را نیز می‌توان در حوزه عملکرد  رادار دهانه ترکیبی وارد نمود و تأثیر و تاثیر انواع جمر را بر عملکرد آن مورد مطاله قرار داد، زیرا که از این نوع رادار در حیطه‌ی نظامی بهره گیری‌های زیادی می گردد و با آگاهی از عملکرد این رادار تحت شرایط جنگ الکترونیک بر عملکرد رادار می‌توان افزود.

-بهره گیری از رادار دهانه ترکیبی برای شناسائی اهداف متحرک زمینی. در مباحث راداری حذف امواج برگشتی از سطح زمین(کلاتر) و جدا کردن سیگنال بازگشتی اهداف متحرک از سیگنال کلاتر، جزء چالش های اصلی به شمار می رود. برای رادار دهانه ترکیبی سیگنال بازگشتی از زمین نیز بعنوان سیگنال مطلوب بوده زیرا که این رادار قابلیت تصویر برداری از عوارض زمین را نیز دارد و علاوه بر آن با پردازش‌های سیگنال انجام شده می‌توان اهداف متحرک را نیز در سطح زمین مشخص نمود. امروزه در این زمینه تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word