عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1  افشای اطلاعات شرکت ها

2-2-1 افشای اطلاعات

اصطلاح افشای اطلاعات در گسترده ترین مفهوم خود به معنای ارائه اطلاعات می باشد و در بسیاری از مواقع در کتب و ادبیات حسابداری و حسابرسی به صورت ” افشای اطلاعات ” یا ” افشاییات ” مطح می گردد. حسابداران از این عبارت به صورت محدود تری بهره گیری می کنند و مقصود آنان انتشار اطلاعات مالی شرکت در گزارشهای مالی می باشد .(Hendriksen and Van Breda, 1992)در بعضی موارد، این مفهوم باز هم محدود تر و به معنی ارائه اطلاعاتی می باشد که در متن صورت های مالی مقصود نشده می باشد. در محدود ترین مفهوم، افشای اطلاعات شامل بحث و تجزیه و تحلیل های مدیریت، یادداشت های همراه صورت های مالی و گزارشهای مکمل می باشد. هیأت استاندارد های حسابداری ایالات متحده(1984) نیز در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 5 (شناخت و اندازه گیری در صورت های مالی واحد های تجاری) بین شناخت و افشای اطلاعات فرق قائل شده و معتقد می باشد که شرکت ها، اطلاعات مالی خود را از دو طریق افشای اطلاعات و شناخت به جامعه سرمایه گذاران ابلاغ می کنند. تصریح به فرآیند ارائه اطلاعات اقلام صورت های مالی از طرق یادداشت ها، جداول تکمیلی یا سایر ابزارها، گفته می گردد در حالیکه شناخت به فرآیند رسمی گنجاندن اقلام (در قالب اعداد و ارقام) در صورت های مالی تصریح دارد (2008 Beretta and Bozzolan).

 2-2-2   کیفیت افشای اطلاعات

اصطلاح ” کیفیت” افشای اطلاعات حسابداری و “شفافیت” افشای اطلاعات به صورت مترادف و قابل جایگزین به کار می طریقه و ارائه تعریف دقیقی از “شفافیت” و “کیفیت” دشوار می باشد که بر آن اجماع وجود داشته باشد(.(Hassan , Saleh and Rahman, 2008 در این راستا، تا کنون از سازه های متعددی از قبیل مناسب بودن، جامعیت، آگاهی دهندگی و به موقع بودن به عنوان نماینده کیفیت افشای اطلاعات نام برده شده می باشد ( Wallace,Naser and Mora, 1994). بال و همکاران (2000) شفافیت را به عنوان ترکیبی از ویژگی های به هنگام و محافظه کاری، تقسیر می کنند. به هنگامی به حدودی که رویداد های اقتصادی دوره جاری در صورت های مالی آن دوره گنجانده می شوند و محافظه کاری نیز به سرعت بیشتری دلالت دارد که اخبار بد اقتصادی نسبت به اخبار خوب درگزارشهای مالی منعکس می شوند. بارث و شیپر (2008) ادعا می کنند که صورت های مالی شفاف، صورت هایی هستند که رویداد ها، مبادلات، قضاوت ها و برآورد های اساسی صورت های مالی و کاربرد های آن ها را نشان می دهند. شفافیت، بهره گیری کنندگان را قادر می سازد تا نتایج و کاربرد های تصمیمات، قضاوت ها و برآورد های تهیه کنندگان صورت های مالی را نظاره و درک کنند. افشای کامل بر فراهم کردن تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری و در نتیجه، حصول اطمینان مبنی بر این دلالت دارد که سرمایه گذاران گمراه       نمی شوند. در نهایت، مقایسه پذیری به این معنا می باشد که مبادلات و رویداد های مشابه به گونه ای یکسان، حسابداری و گزارشگری می شوند(Hassan, Saleh and Rahman, 2008).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش های تجربی، فرق دقیق و مشخصی بین کمیت و کیفیت افشای اطلاعات قائل نمی شوند. عموما فرض می گردد که کمیت اطلاعات افشا شده، شاخصی در تعیین کیفیت آن به شمار می رود. در نتیجه از مقیاس های کمیت افشا برای اندازه گیری کیفیت افشای اطلاعات بهره گیری می گردد. با این تفاصیل، شبهه به این فرض، همچنان باقی می باشد و مشاجره به مقصود دستیابی به مقیاسی اثر بخش تر برای اندازه گیری کیفیت افشای اطلاعات همچنان هست (2008 Beretta  Bozzolan and).

در این راستا ژانگ (2005) بین کمیت و کیفیت افشا فرق قائل می گردد و معتقد می باشد که کیفیت بر دقت و صحت افشا دلالت دارد و از طریق افزایش در اجماع و صحت انتظارات سرمایه گذاران در مورد افشا       اندازه گیری می گردد. وی از پیش بینی های تحلیل گران به عنوان نماینده انتظارات سرمایه گذاران، بهره گیری می کند.

پژوهشگران در ارزیابی افشای اطلاعات از سه ویژگی دیگر نیز بهره گیری می کنند(2008 Beretta and Bozzolan).

  • بعد زمانی (مربوط به اطلاعات گذشته پیش روی آینده) ،
  • بعد مالی (اطلاعات مالی پیش روی غیر مالی) ،
  • بعد اندازه گیری( اطلاعات کمی پیش روی کیفی)

با این تفاصیل، اغلب پژوهشگران فرض می کنند که کمیت و کیفیت افشای اطلاعات به گونه هم جهت همبسته اند(Botosan, 1997).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-1 پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش

دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این پژوهش به سه روش به این موضوع پرداخته می گردد اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی مطالعه     می گردد و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن می باشد روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری مطالعه گردد تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می گردد. همین ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و  به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).

پایان نامه - تز - رشته حسابداری