عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1 نحوه افشای اطلاعات در صورت های مالی

هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ در مورد وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ می باشد‌ تا توسط‌ طیف‌ وسیعی‌ از بهره گیری‌کنندگان‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مورد بهره گیری‌ قرار گیرد. گرچه‌ صورتهای‌ مالی‌ ممکن‌ می باشد‌ دربرگیرنده‌ اطلاعات‌ قابل‌توجه‌ و شاخصهای‌ مختلفی‌ از قبیل‌ “عایدی‌ هر سهم‌” باشد، لیکن‌ این‌ مقیاسها به‌ تنهایی‌ قادر به‌ ارائـه‌ مبنایی برای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ مفید یا تصمیم‌گیری‌ محتاطانه‌ نخواهد بود.  تجزیه‌ و تحلیل‌ مفید مستلزم‌ ارزیابی‌ مجموعه‌ای‌ از اطلاعات‌ می باشد‌ که‌ از میان‌ آنها داده‌های‌ مربوط‌ به هدف‌ خاص‌ را می‌توان‌ انتخاب‌ نمود و در کنار سایر اطلاعات‌ مورد سنجش‌ قرار داد.

اطلاعات‌ مالی‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ شکل‌ یافته‌ تحت‌ عنوان‌ صورتهای‌ مالی ارائه می گردد که‌ دربرگیرنده‌ صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ و یادداشتهای‌ توضیحی‌ و در بعضی‌ موارد اطلاعات‌ متمم‌ می باشد‌. این‌ مجموعه‌، اطلاعات‌ خاص‌ را برجسته‌ می کند و ارتباط‌ بین‌ اطلاعات‌ مختلف‌ را اظهار می دارد که‌ اساساً  از اهمیت‌ بیشتری‌ برخوردار می باشد. ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ در قالب‌ این‌ ساختار قراردادی‌، اطلاعات‌ مالی‌ را برای‌ بهره گیری‌کنندگان‌ قابل‌ فهم‌تر و قابلیت‌ مقایسه‌ صورتهای‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ را تسهیل‌ می کند در چارچـوب‌ ساختار کلی‌ صورتهای‌ مالی‌،  نحوه‌ ارائه موضوع‌ خاص‌ مستلزم‌ مطالعه‌ اندازه‌ اهمیت‌ آن‌ موضوع‌ و نیز اندازه‌ مناسب‌ افشای اطلاعات‌ جزئیات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ می باشد‌. پس‌، اطلاعاتی در اولویت گزارشگری قرار می گیرد‌ که‌ انتظار می‌رود برای‌ ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌،  عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ حائز بیشترین‌ اهمیت‌ باشد (استاندارد های حسابداری، سازمان حسابرسی، 1389).

 2-2-6-1   ادغام اطلاعات

معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ متعدد و متنوعی موثر بر واحد تجاری در قالب‌ کلمات‌ و اعداد نسبتاً  محدودی‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ می گردد.  این‌ امر مستلزم‌ گذر از فرایند ادغام‌ می باشد که‌ لزوماً  متضمن‌ اقدام‌ تفسیر و ساده‌سازی‌ اطلاعات می‌باشد.

حد مناسب‌ ادغام‌، بستگی‌ به‌ این‌ امر دارد که‌ افشای‌ اطلاعات جزئیات‌ بیشتر اطلاعات‌ تاچه حد برای‌ بهره گیری‌کنندگان‌ مفید واقع‌ می گردد. هرگاه‌ اطلاعات‌ به‌نحوی‌ مناسب‌ ادغام‌ گردد، صورتهای‌ مالی‌ دربرگیرنده‌ اطلاعاتی‌ خواهد بود که‌ بیشتر بهره گیری‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ حتی‌ با دراختیار داشتن‌ مشروح‌ اطلاعات‌ از قبیل‌ تبیین‌ تک‌تک‌ معاملات‌ و سایر رویدادها، به‌ آن‌ دسترسی‌ نمی‌یافتند (استاندارد های حسابداری، سازمان حسابرسی، 1389).

 2-2-6-2   طبقه بندی

برای‌ تسهیل‌ تجزیه‌ و تحلیل‌،  طبقه‌بندی‌ اقلام‌ در صورتهای‌ مالی‌ به‌نحوی‌ انجام‌ می گردد که‌ اقلام‌ با ماهیت‌ یا تأثیر‌ مشابه‌ باهم‌ نمایش‌ یابند و از اقلام‌ غیرمشابه‌ تمیز داده‌ شوند. به‌طورمثال‌،  فروش‌ کالا از عوارض‌ فروش‌ تمیز داده‌ می گردد و هزینه‌ها برحسب‌ طبقات‌ فراگیری‌ که‌ بیانگر ماهیت‌ هزینه‌ (مانند خرید یا هزینه‌ دستمزد) یا کارکرد آن‌ در ارتباط‌ با واحد تجاری‌ می باشد‌ (از قبیل‌ هزینه‌های‌ تولید، فروش‌ و اداری‌) طبقه‌بندی‌ می گردد. در این‌ طبقه‌بندی، این‌نکته‌ بایستی مورد توجه‌ قرار گیرد که‌ ارائـه‌ اقلام‌ با خصوصیات‌ مشابه زیرا‌ تداوم‌ یا تکرار، ثبات‌، مخاطره‌ و اتکاپذیری‌، جدا از اقلام‌ با خصوصیات‌ غیرمشابه‌، مفیدتر خواهد بود.

طبقه‌بندی های‌ مشابه‌ یا مرتبط‌ بایستی در صورتهای‌ مالی‌ به‌نحوی‌ ارائه‌ گردد که‌ وجه‌ تشابه‌ یا ارتباط‌ را به‌گونه برجسته‌ نشان‌ دهد. به‌گونه مثال‌، انواع‌ مختلف‌ داراییهای‌ جاری‌ در کنار یکدیگر نشان‌ داده‌ می گردد و بدهیهای‌ جاری‌ معمولاً  به‌نحوی‌ نمایش‌ می‌یابد که‌ ارتباط‌ آنها با داراییهای‌ جاری‌ برجسته‌ گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1-1 پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش

دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این پژوهش به سه روش به این موضوع پرداخته می گردد اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی مطالعه     می گردد و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن می باشد روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری مطالعه گردد تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می گردد. همین ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و  به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).

پایان نامه - تز - رشته حسابداری