عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-4) تشریح مدل کیفیت حسابرسی

از دیدگاه خرد،”حسابرسی” خدماتی می باشد که توسط تیم متخصص و مستقل به مقصود اعتباربخشی به اطلاعات شرکت انجام می­ گردد و دارای طیف گسترده ای از ذینفعان شامل سهامداران عمده،  سهامداران جزء، اعضای هیئت مدیره،  مدیر عامل،  مدیر مالی،  اعتباردهندگان، سازمان امور مالیاتی، دولت و سرمایه­گذاران بالقوه می­ ­باشد.  هر یک از این ذینفعان نیز ممکن می باشد توان تأثیرگذاری متفاوتی بر انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی داشته باشند و در عین حال، به دلیل برخورداری از انگیزه­های مختلف، سطوح متفاوتی از کیفیت حسابرسی را طلب نمایند. پس ارائه مدل جامع کیفیت حسابرسی مستلزم در نظر داشتن عوامل مرتبط با”عرضه “و”تقاضا”ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی می­باشد (مشایخی و همکاران،1392، ص121).

2-3-4-1) “عرضه”  حسابرسی و کیفیت حسابرسی

1.التزام به کیفیت حسابرسی: عامل کلیدیِ اتخاذ راهبردهای کیفیت حسابرسی

از منظر”عرضه “کننده خدمات حسابرسی، دستیابی به کیفیت حسابرسی مستلزم صرف زمان و هزینه جهت تامین نیروی انسانی متخصص و ابزارها و امکانات لازم، برنامه ریزی، نظارت و سرپرستی، اعمال مراقبت ­های حرفه ای لازم و رعایت کامل استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای می باشد و از سوی دیگر نیازمند ایستادگی پیش روی محرک ها و انگیزه هایی می باشد که مخدوش کننده استقلال هستند، پس دستیابی به کیفیت حسابرسی دارای مخارجی می باشد و شرط اصلی برای تحمل این مخارج، “التزام به کیفیت حسابرسی” می باشد. اندازه التزام به کیفیت حسابرسی به آن معناست که تا چه حد شرکاءی مسئول کار خود را متعهد و پایبند به تحقق کیفیت حسابرسی می دانند. تعمق بیشتر در ارتباط با موضوع، حاکی از آن می باشد که در سطحی بالاتر، التزام شرکاء به کیفیت حسابرسی ممکن می باشد منشاء درونی یا بیرونی داشته باشد.

“منشاء درونی” التزام به کیفیت حسابرسی شامل اعتقادات مذهبی و پایبندی به اخلاقیات، ارزش­های انسانی ­و ­تعهدات حرفه ای می­­باشد. همچنین التزام به کیفیت با” منشاء بیرونی”ممکن می باشد به دلیل”نگرانی از عواقب “و خسارات بی کیفیتی و تحمل خسارت­های قابل توجه مالی و غیرمالی باشد، یا ناشی از اشتیاق به دستیابی به مزایا و پاداش­های با کیفیتی(مشایخی و همکاران،1392، ص121).

2.منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی : نگرانی از عواقب بی کیفیتی

تحلیل مجموعه نظرات دریافتی از خبرگان حاکی از آن می باشد که”نگرانی از عواقب” و خسارات بی­کیفیتی، در صورت پاسخ خواهی اثربخش از حسابرس محقق می­گردد که این امر مستلزم شرایط زیرمی­باشد:

1.وجود”پاسخ خواه” از حسابرس، که در صورت پایین بودن کیفیت حسابرسی موضوع را پیگیری و مطالبه نماید. این پاسخ خواه ممکن می باشد از ذینفعان شرکت باشد،  مانند سهامداران یا اعتباردهندگان، و یا نهادهای حرفه ای و نظارتی که به موجب مقررات اقدام به پیگیری موضوع می­نماید.

2.وجود”سازوکارها”ی لازم جهت پاسخ خواهی، به گونه ای که پاسخ خواه با صرف زمان و هزینه معقول امکان پیگیری و احقاق حق را داشته باشد. علاوه بر آن بایستی اشخاص بیطرفی که دارای امکانات، صلاحیت و دانش لازم هستند، اقدام به مطالعه کیفیت حسابرسی مورد ادعا نماید.

  1. “اعمال تنبیهات” و جریمه ­­های قابل توجه، متناسب و معنادار برای برخورد با موارد بی ­کیفیتی، به گونه ای که نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر گردد.

چنانچه هر یک از عوامل سه گانه فوق وجود نداشته باشد یا از اثربخشی لازم برخوردار نباشد، نگرانی از عواقب و خسارات بی کیفیتی وجود نخواهد داشت. پیش روی اگر تنبیهات و جریمه های قابل توجه،   متناسب و معناداری برای برخورد با موارد بی کیفیتی، اعمال گردد در این صورت، نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر می گردد.

وجود تقاضا از سوی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان برای کیفیت حسابرسی و همچنین پاسخ خواهی آنان از حسابرسان، از عوامل مهم مؤثر بر کیفیت حسابرسی می باشد. اما در شرایطی که چنین تقاضایی از سوی ذینفعان بصورت جدی و اثربخش وجود نداشته باشد، تأثیر نهادهای نظارتی در ارتقای سطح کیفیت حسابرسی بسیار پررنگتر خواهد گردید. در این زمینه، وجود”نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه”­ جهت پاسخ خواهی و نظارت اثربخش بر حرفه حسابرسی تأثیر بسزایی اعمال می کند .در این نظام کنترل کیفیت، گام اول، گزینش صحیح و تأیید صلاحیت حسابداران رسمی و شرکاءی مؤسسات حسابرسی برای ایفای تأثیر عظیمی که همان “اعتباربخشی” می باشد، می­باشد و اولین گام استقرار نظام کنترل کیفیت در این قسمت کلید می­خورد. گام بعدی، نظارت برحسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت محتوایی و اثربخش خدمات آنان(در کنار رفع معضلات و فراهم کردن شرایط اجرای کامل استانداردها و ضوابط حرفه ای (می باشد و در نهایت برخورد مؤثر با موارد تخلف و عدم رعایت مقررات، و اطلاع رسانی وضعیت کیفیت حسابرسی و نتایج کنترل کیفیت، تکمیل کننده این نظام کنترل کیفیت می باشد (مشایخی و همکاران،1392، ص122).

3.منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی: اشتیاق دستیابی به مزایا و پاداشهای باکیفیتی

اشتیاق به دستیابی به مزایا و پاداش­های باکیفیتی نیز عامل انگیزشی می باشد که محرک ایجاد شرایط لازم جهت افزایش کیفیت حسابرسی می باشد. به عنوان مثال زمانی که متقاضی حسابرسی برای دریافت خدمات حسابرسی باکیفیت تر ارزش بالایی قائل شده و در زمان انتخاب حسابرس،” کیفیت حسابرسی “معیار انتخاب” باشد و برای حسابرسی با کیفیت نیز”حق الزحمه”  متناسب و بالاتری پرداخت گردد، در این حالت حسابرس انگیزه بیشتری خواهد داشت تا کار حسابرسی باکیفیت تری عرضه نماید. به علاوه، افزایش”شهرت و اعتبار” حسابرس نیز یکی از مهمترین مزایای باکیفیتی می باشد و حسابرسان برای افزایش و حفظ اعتبار حرفه ای که به نوعی مهمترین سرمایه حسابرس می باشد، اقدام به ارائه خدمات باکیفیت می­نمایند. در این خصوص اعلام عمومی وضعیت کیفیت حسابرسی و معرفی حسابرسان با کیفیت بالای حسابرسی و حسابرسان باکیفیت پایین حسابرسی، از جهت تأثیر بااهمیتی که بر ایجاد و افزایش اعتبار مؤسسه یا نگرانی از کاهش اعتبار یا بی اعتبار شدن مؤسسه حسابرسی، خواهد داشت در انگیزه­های بیرونی حسابرس اثرگذار خواهد بود و شدت تأثیر عوامل انگیزشی با منشاء بیرونی را افزایش خواهد داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دستیابی به کیفیت حسابرسی از منظر عرضه کننده خدمات حسابرسی، به ترتیب اولویت، مستلزم سه رکن اصلی” التزام به کیفیت حسابرسی”،  “دانش و تجربۀ” شرکاءی فرایند و” برخورداری از امکانات” لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی می باشد که تحقق کیفیت مستلزم وجود هر سه رکن می باشد اما رکن اول از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد؛ زیرا التزام به کیفیت بر سایر مولفه ها مانند روزآمد کردن دانش و تجربه و تامین امکانات لازم نیز تأثیرمی­گذارد. همچنین در صورت وجود التزام بالا و دانش و تجربۀ کافی جهت تشخیص نیازمندی­ها، راهبردهای لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی اتخاذ خواهد گردید و اولاً مؤسسه اقدام به جذب نیروهای کیفی با دانش و تجربۀ لازم خواهد نمود و ثانیاً کارهایی که بیش از حد توانایی، امکانات ونیروی انسانی مؤسسه باشد را نخواهد پذیرفت (مشایخی و همکاران،1392، ص122).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید