عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-11-3) دلیل هایی برای واکنش های متفاوت بازار

1.اندازه شرکت

اندازه شرکت در تحقیقات ضریب واکنش سود به عنوان یک نماینده برای اگاهی دهنده قیمت بهره گیری می­گردد. در ارتباط با اندازه شرکت سه دسته از تحقیقات هست.

دسته اول تحقیقات، که توسط چنی و چتر[1] انجام گردید اظهار کننده این می باشد که اندازه شرکت دارای­ ارتباط منفی با ضریب واکنش سود می­باشد زیرا که شرکت های بزرگ تا قبل از اعلام سود، اطلاعات زیادی را افشا کرده که این امر از اگاهی دهنده سود در زمان اعلام آن می­کاهد ودر نتیجه آن، اثری منفی بر ضریب واکنش سود دارد.

دسته دوم که توسط سوسیلاواتی[2] انجام گردید، به نتیجه­ای مخالف با تحقیقات دسته اول یافتند. او بیان نمود که شرکت­های بزرگتر به دلیل داشتن شرکت­های فرعی بیشتر، عملکرد  آتی بهتری نشان خواهند داد که این امر توسط بازار به عنوان خبری خوب تلقی شده و با افزایش قیمت و بازده سهام و در نتیجه افزایش ضریب واکنش سود نسبت می­گردد.

اما دسته سوم تحقیقات که بیشتر مورد پذیرش بازاراست برتحقیقات استون و زیمسکی ،مولیانی[3] و همکاران و هاپساری[4] تکیه دارد.

آنها نشان دادند اندازه شرکت با ضریب واکنش سود ارتباط معناداری  ندارد و این ناسازگار با تحقیقات چنی و چتر و سوسیلاواتی می باشد. دلیل این می باشد که در این دسته از تحقیقات اندازه به عنوان نماینده­ای برای سایر ویژگی­های شرکت از قبیل سودآوری و رشد در نظر گرفته شده می باشد.

اگرچه اندازه شرکت یک نماینده برای آگاهی دهنده قیمت می باشد اما استون و زیمسکی اظهار­ کردند که اندازه شرکت یک متغیرمهم برای ضریب واکنش سود نیست. کالینز وکوتاری[5] نشان دادند که اندازه، قدرت تبیین دهندگی برای ضریب واکنش نسبت به سود را ندارد.(قربان زاده،1391،ص57)

  1. بتا(ریسک) :
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هرشرکتی دارای ریسک سیستماتیک می باشد که بردارایی­های آن اثر می­گذارد و تنوع پذیر نمی­باشد. یک سرمایه گذار ریسک گریز و منطقی در پی افزایش بازده مورد انتظار و کاهش ریسک پرتفوی خود می­باشد. هرچه بازده مورد انتظار آتی شرکت ریسک دارترباشد، ارزش آن برای سرمایه گذار ریسک گریز کمتر خواهد بود برای سرمایه­گذاری که تنوع پذیر باشد، شاخص ریسک مربوط به اوراق بهادار، بتا نام دارد.

از آن جایی که سرمایه گذاران به سود جاری به عنوان  یک شاخص عملکرد آتی شرکت و بازده سهام  نگاه می­کنند. هرچه بازده آتی ریسک دارتر باشد، واکنش سرمایه­گذاران برای به دست آوردن بازده غیرعادی کمتر خواهد گردید. به بیانی دیگر هرچه ریسک بشتر باشد، بازده بیشتر خواهد بود و عکس آن نیز صادق خواهد بود. اگراوراق بهادار بتای بالاتری داشته باشد،  آن ریسک پرتفوی را افزایش خواهد داد و در نتیجه سرمایه­گذار مقدار زیادی از این اوراق بهادار را در مقایسه با زمانی که بتای این اوراق پایین می باشد، خریداری نمی­کند.

از آن جایی که همه سرمایه­گذاران ریسک گریز، منطقی و آگاه به اینگونه فکر خواهندکرد، تقاضا برای اوراق بهادار با بتای بالا کاهش خواهد پیدا نمود این کاهش تقاضا باعث کاهش در قیمت و بازده سهام می­گردد و در نتیجه ضریب واکنش سود کاهش می­یابد (قربان زاده،1391،ص57).

شواهد تجربی مبنی بر کاهش ضریب واکنش سود برای اوراق بهادار با بتای بالا به وسیله کولینز وکوتاری، استون و زیمسکی، مولیانی و همکاران، هاپساری و دیگر محققان نظاره شده می باشد.

3.ساختار سرمایه:

شرکت­هایی که دارای اهرم(وام) زیاد هستند افزایش در سود خالص(پیش از بهره) موجب تقویت و افزایش ایمنی اوراق قرضه و سایر بدهای شرکت می­گردد وخبرهای خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه(و نه سهامداران) قرار می­گیرد. ضریب واکنش سود برای  شرکت­هایی که وام سنگین دارند در مقایسه با شرکت­هایی که  بدون بدهی هستند(ثابت ماندن سایر عوامل)­ باعث­ می­گردد­ که ضریب واکنش آنها کاهش یابد  (لی­و فلرقر،1991،ص44).

دالی وال ،لی و فارگر[6](1991) و بیلینگز[7](1999) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که شرکت­هایی با وام سنگین تر دارای ضریب واکنش پایین تر و همچنین شرکت­هایی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتر بوده ضریب واکنش در برابر سود خالص پایین تربود همچنین شرکت­هایی که دارای رشد بالای سود خالص هستند نظاره خواهند نمود که نگرانی بازار نسبت به ریسک ورشکستگی کاهش می­یابد. بیلینگز به این نتیجه رسید هنگامی که رشد سود خالص کنترل گردد ضریب واکنش کماکان با اهرم (وام) ارتباط معکوس دارد (اسکات،2003،ص257).

[1] .cheni and cheter

[2] .susilavati

[3] .Stone and Zymsky

[4]. Hapsary

[5] . kothari and collins

 

[6]. Dali Wall and li and Fargr

[7]. Billings

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید