شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-5-1   بهره گیری کنندگان صورت های مالی

بهره گیری‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ اشخاصی‌ اطلاق‌ می گردد که‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ متفاوت‌ خود از صورتهای مالی‌ بهره گیری‌ می‌کنند. تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ تمام‌ بهره گیری‌کنندگان‌ توسط‌ صورتهای‌ مالی‌ امکان‌پذیر نیست‌ اما‌ نیازهایی‌ هست که‌ برای‌ همه‌ بهره گیری‌کنندگان‌ مشترک‌ می باشد. بالاخص‌ همه‌ بهره گیری‌کنندگان‌ به‌ نوعی‌ به‌ وضعیت‌ مالی‌ ، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ علاقه‌مند هستند. اعتقاد براین‌ می باشد‌ که‌ هرگاه‌ صورتهای‌ مالی‌ معطوف‌ به‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ سرمایه‌گذاران‌ باشد، اکثر نیازهای‌ سایر بهره گیری‌کنندگان‌ را نیز در حد توان‌ برآورده‌ می کند. به‌عبارت‌ دیگر اطلاعات‌   تهیه‌ شده‌ برای‌ سرمایه‌گذاران‌، به‌ عنوان مرجع‌ اطلاعاتی‌ برای‌ سایر بهره گیری‌کنندگان‌ نیز مفید می باشد‌ زیرا که‌ اینان‌ می‌توانند اطلاعات‌ مشخص‌تری‌ را با این‌ مرجع‌ اطلاعاتی‌ بسنجند که‌ در معاملات‌ خود با واحد تجاری‌ بدست‌ می‌آورند.

. بهره گیری‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنها به‌ تبیین‌ زیر می باشد

الف) سرمایه گذاران

سرمایه‌گذاران به عنوان تأمین‌کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشـاوریـن آنـان علاقه‌منـد بـه‌ اطـلاعـاتـی‌ در مـورد ریسـک‌ ذاتـی‌ و بـازده‌ سرمایه‌گذاریهای‌ خود می‌باشند. اینان به‌ اطلاعاتی‌ نیاز دارند که‌ براساس‌ آن‌ بتوانند در مورد خرید ،  نگهداری‌ یا فروش‌ سهام‌ تصمیم‌گیری‌ کنند و عملکرد مدیریت‌ واحد تجاری‌ و توان‌ واحد تجاری‌ را برای‌ پرداخت‌ سود سهام‌ مورد ارزیابی‌ قرار دهند.

ب)   اعطا کنندگان تسهیلات مالی

اعطاکننندگان‌ تسهیلات‌ مالی‌ علاقه‌مند به‌ اطلاعاتی‌ هستند که‌ براساس‌ آن‌ بتوانند توان‌ واحد تجاری‌ را در بازپرداخت‌ به‌موقع‌ اصل‌ و متفرعات‌ تسهیلات‌ دریافتی‌ ارزیابی‌ کنند.

ج)   تامین کنندگان کالا و خدمات

تأمین‌کنندگان‌ کالا و خدمات‌ و سایر بستانکاران‌ به‌ اطلاعاتی‌ علاقه‌مند هستند که‌ آنها را در اتخاذ تصمیم‌ در زمینه‌ فروش‌ کالا و خدمات‌ به‌ واحد تجاری‌ و ارزیابی‌ توان‌ واحد تجاری‌ برای‌ بازپرداخت‌ بدهیهای‌ خود در سررسید، یاری‌ رساند. بستانکاران‌ تجاری‌ برعکس‌ اعطاکنندگان‌ تسهیلات‌ مالی‌ به‌ وضعیت‌ واحد تجاری‌ در کوتاه‌مدت‌ علاقه‌مند هستند مگر آنکه‌ واحد تجاری‌ از مشتریان‌ عمده‌ آنان‌ بوده‌ و ادامه‌ فعالیت‌ آنان‌ به‌ تداوم‌ معاملات‌ با واحد تجاری‌ متکی‌ باشد.

د)   مشتریان

علاقه‌ مشتریان‌ به‌ کسب‌ اطلاعات‌ در مورد تداوم‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ می باشد‌، بالاخص‌ زمانی‌ که‌ ارتباط‌ آنان‌ با واحد تجاری‌ بلندمدت‌ بوده‌ یا اینکه‌ درحد قابل‌ ملاحظه‌ای‌ به‌ محصولات‌ و خدمات‌ واحد تجاری‌ وابسته‌ باشند.

ه)   کارکنان واحد تجاری

کارکنان‌ و نمایندگان‌ آنها به‌ اطلاعاتی‌ در مورد ثبات‌ و سودآوری‌ کارفرمایان‌ خود علاقه‌مندند. اینان‌ همچنین‌ علاقه‌مند به‌ اطلاعاتی‌ هستند که‌ آنها را در ارزیابی‌ توان‌ واحد تجاری‌ مبنی‌بر تأمین‌ حقوق‌ و مزایا، ایجاد فرصتهای‌ شغلی‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ یاری‌ دهد.

و)   دولت و موسسات دولتی

دولت‌ و مؤسسات‌ تابع‌ آن‌ در ارتباط‌ با تخصیص‌ منابع‌ علاقه‌مند به‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ هستند. اینان‌ همچنین‌ برای‌ تنظیم‌ فعالیتهای‌ واحدهای‌ تجاری‌، تعیین‌ سیاستهای‌ مالیاتی‌ و تشخیص‌ مالیات‌ و نیز تهیه‌ آمار ملی‌ به‌ اطلاعات‌ نیاز دارند.

ز)   جامعه به گونه اعم

آحاد جامعه‌ به‌ طرق‌ مختلف‌ تحت‌ تأثیـر واحدهـای‌ تجـاری‌ قرار می‌گیرند. به‌گونه مثـال‌،  واحدهـای‌ تجـاری‌ ممکن‌ می باشد‌ در اقتصـاد محلی‌ از طریق‌ ایجـاد اشتغـال‌ و استفـاده‌ از محصولات‌ فروشندگان‌ محلی‌ تأثیر‌ قابل‌ ملاحظـه‌ای‌ ایفاکنند. از طریق‌ ارائـه‌ اطلاعـات‌ در مورد رونـدهـا و تحولات‌ اخیـر دررشـد واحـد تجاری‌ و طیف فعالیتهای‌ آن‌، صورتهـای‌ مالی‌ می‌تواند برای‌ آحاد جامعه‌ مفید باشد.

ح)   سایر بهره گیری کنندگان

اشخاص‌ دیگری‌ که‌ اکثراً  به‌ ارائـه‌ انواع‌ خدمات‌ به‌ بهره گیری‌کنندگان‌ پیش گفته بالاخص‌ سرمایه‌گذاران‌ اشتغال‌ دارند، برای‌ رفع‌ بعضی‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ خود به‌ صورتهای‌ مالی‌ تکیه‌ می‌کنند. اشخاص‌ مزبور ازجمله‌ شامل‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار، کارگزاران‌ بورس، تحلیل‌گران‌ مالی‌ و پژوهشگران‌ می‌باشند.

مدیریت‌ واحد تجاری‌ مسئول‌ تهیه‌ و ارائـه‌ صورتهای‌ مالی‌ می‌باشد. مدیریت‌ به‌ شکل‌ و محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌ علاقه‌مند می باشد‌ زیرا این‌ صورتها، ابزار اصلی‌ انتقال‌ اطلاعات‌ مالی‌ در مورد واحد تجاری‌ به‌ اشخاص‌ خارج‌ از آن‌ می باشد. مدیریت‌ از اطلاعات‌ اضافی‌ در انجام‌ وظایف‌ برنامه‌ریزی‌، تصمیم‌گیری‌ و کنترل‌ کمک‌ می‌گیرد و قادر می باشد شکل و محتوای‌ چنین‌ اطلاعات‌ اضافی‌ را در راستای‌ رفع‌ نیازهای‌ خود تعیین‌ کند.گزارش‌ چنین‌ اطلاعاتی‌ خارج‌ از دامنه‌ کاربرد این‌ مجموعه‌ می باشد‌. معهذا اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ منتشرشده‌ بایستی‌ با اطلاعات‌ مورد بهره گیری‌ مدیریت برای‌ ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ در تضاد نباشد (استاندارد های حسابداری، سازمان حسابرسی، 1389).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-1 پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش

دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این پژوهش به سه روش به این موضوع پرداخته می گردد اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی مطالعه     می گردد و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن می باشد روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری مطالعه گردد تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می گردد. همین ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و  به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).

پایان نامه - تز - رشته حسابداری