تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- خط انتقال تعمیم‌یافته با ضریب شکست منفی (NRI-TL)

 

متامتریال‌ها برای نمایش ضریب شکست منفی می­توانند با بهره گیری از خطوط انتقال بار شده در یک پیکربندی دوگان (high-pass) ساخته شوند[43] -[45] . در اینجا خط انتقال با ضریب شکست تعمیم‌یافته (NRI-TL) معرفی می گردد که دارای دو باند چپگرد می باشد. این باندهای چپگرد با دو باند راستگرد همراه می گردد. دو باند توقف که به گونه کل در بین باندهای چپگرد و راستگرد ایجاد می شوند می­توانند از بین طریقه[43] -[44] . با این کار دو باند پیوسته ایجاد می گردد که این یک انتقال از پاسخ چپگرد به پاسخ راستگرد را نشان می‌دهد ( عبور از دو نقطه­ای که می باشد). چنین خط متامتریالی می­تواند برای کاربردهای فیلتر چهار بانده (یا حتی چند بانده) و دو بانده بهره گیری گردد. مدار شکل ‏3‑14 را می­توان برای توصیف این مقصود در نظر گرفت. شاخه افقی شامل یک رزوناتور L-C سری  و به صورت سری با یک رزوناتور L-C موازی  می باشد. شاخه عمودی دوگان شاخه افقی می باشد که شامل رزوناتور سری موازی با یک رزوناتور موازی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word