تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسیر دو پاره خطی

در این سناریو رادار بر روی مسیر آبی رنگ رسم شده در شکل ‏5-19 حرکت می کند. اندازه‌ی سرعت در راستای محور x برابر با 100m/s و در دو راستای دیگر 2m/s در نظر گرفته شده می باشد. یک هدف نقطه‌ای در  با RCS واحد در نظر گرفته شده می باشد. با این سناریوی حرکتی سیگنال‌های دریافتی در هر مسیر با اندازه‌ی شیفت داپلری یکسان اما جهت مخالف روبرو خواهند گردید. طیف داپلر سیگنال دریافتی از هدف نقطه‌ای در شکل ‏5-20 نمایش داده شده می باشد. همانطور که در این شکل دیده می گردد طیف سیگنال به دو قسمت تقسیم شده می باشد. با جبران فرکانسی طیف، نتیجه در نمودار b از شکل ‏5-20 نمایش داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word