عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط هست بر همین اساس آغاز ارتباط بین ساختارهای رقابت در بازار و ریسک اعتباری در مرحله دوم قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری در مرحله سوم ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری در مرحله چهارم ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری در مرحله پنجم شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری در نهایت ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری با بهره گیری از مدل های رگرسیونی لجستیک ارائه گردید. در ادامه آزمون هر فرضیه به گونه جداگانه با دخالت متغیرهای کنترلی به تبیین زیر ارائه می گردد:

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلی اول

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری ارتباط هست» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک، ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری ارتباط منفی و معناداری هست. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در ساختارهای رقابتی در بازار، 243/4- واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-2-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی اول  

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری ارتباط هست» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک، ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری ارتباط مثبت و معناداری هست. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در قابلیت جانشینی کالاها، 627/0 واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-2-1-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی دوم   

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «بین اندازه بازار و ریسک اعتباری ارتباط هست» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک، ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین اندازه بازار و ریسک اعتباری ارتباط منفی و معناداری هست. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در اندازه بازار، 337/0- واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-2-1-3- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی سوم   

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری ارتباط هست» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک، ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری ارتباط مثبت و معناداری هست. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در هزینه های ورود به بازار، 371/2 واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-2-1-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی چهارم  

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری ارتباط هست» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک، ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری ارتباط مثبت و معناداری هست. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در شدت تمرکز صنعت، 323/1 واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-2-1-5- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی پنجم   

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری ارتباط هست» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک، ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری ارتباط منفی و معناداری هست. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت، 564/0 واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

1-4-1- اهدف علمی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

1-4-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع گردد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری