عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت بالاخص مدیریت نهاد های مالی هیچگاه وظیفه ای آسان  نیست و در سال های اخیر نیز با معضلات بسیاری به لحاظ وجود خطرات در محیط اقتصادی مواجه بوده می باشد. اما قسمت عمده کسب و کار نهادهای مالی همچون بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و شرکت های تأمین مالی،اعطای وام می باشد. به علاوه، این موسسات  برای کسب سود بیشتر، بایستی در بازپرداخت کامل وام خود از سوی مشتریان  موفق باشند؛ به بیانی دیگر ریسک اعتباری آنها بایستی کم باشد. در صورت بی توجهی مدیریت ریسک اعتباری و کاهش آن ممکن می باشد خطر رفتاری بروز کند(اسپاونتا ,2009)

اساس مدیریت مطلوب ریسک اعتباری را می توان در شناسایی دقیق و به موقع ریسک های ذاتی و اصلی موجود در فرایندها و فعالیت های مربوز به اعطای تسهیلات اختصار نمود. روش های اندازه گیری، ارزشیابی و نیز فعالیت هایی که برای کاهش  و مقابله با این ریسک ها بکار گرفته می شوند، عموماً تعاریف روشنی از سیاست های مدیریت ریسک در سازمان ها را ارائه می کنند، به علاوه، عواملی کع به وسیله آن ها ریسک اعتباری کنترل می گردد نیز از این طریق مشخص می گردد. در حقیقت به دلیل وجود این گونه کنترل ها می باشد که محدودیت های ناشی از سیاست های اتخاذ شده در پذیرش ریسک های مذکور تضمین می گردد.(شمس الدینی،1389)

روشهای مختلف شناسایی و سنجش اندازه ریسک، برای مدیریت و کاهش آن در حوزه مدیریت ریسک اعتباری به سه گروه سیاست ها تقسیم می شوند:

گروه نخست، سیاست های محدود کننده یا کاهش دهنده ریسک اعتباری مانند سیاست های متفاوت و زمانبندی شده پرتفوی وام ها در جهت ارزیابی  و کنترل قابلیت وصول وام ها (و نیز سایر خدمات اعتباری مشابه که تحمیل کننده ریسک اعتباری به بانک ها هستند) را در بر می گیرند.

گروه سوم، شامل سیاست های کاهش زیان ها با بهره گیری از اقدام های احتیاطی و ذخایر احتیاطی و نیز اعطای اختیارهای کافی به مدیران برای حذف زیان های حاصل از مشارکت با مشتریان، نه تنها در فرایند اعطای تسهیلات، بلکه در تمام دارایی های بانکی که در معرض خطر زیان هستند.(میشکین و همکاران،2004)

به علاوه موارد به منطور مدیریت ریسک اعتباری  و پژوهش اهداف آن بجای آوردن امور زیر ضروری می باشد:

  • غربال و نظارت
  • ایجاد ارتباط بلندمدت با مشتری
  • تعهد وام
  • وثیقه
  • الزامات موجودی جبرانی
  • سهمیه بندی اعتبار

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

1-4-1- اهدف علمی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

1-4-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع گردد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری