ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • صورت جریان وجه نقد

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد بایستی منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌
زیر باشد

ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌،

ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،

ـ مالیات‌ بر درآمد،

ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌، و

ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.

در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی‌، رعایت‌ ترتیب‌ سرفصلها به‌ تبیین‌ بالا و نیز ارائـه‌ جمع‌ جریانهای‌ نقدی‌ منعکس‌ شده‌ در هر سرفصل‌ و جمع‌ کل‌ جریانهای‌ نقدی‌ قبل‌ از سرفصل‌ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ ضرورت‌ دارد.

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد همچنین‌ بایستی شامل‌ صورت‌ تطبیق‌ مانده‌ اول‌ دوره‌ و پایان‌ دوره‌ وجه نقد باشد. صورت‌ تطبیق‌ مزبور بایستی هرگونه‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از مانده‌های‌ وجه نقد ارزی‌که‌ به‌ سود و زیان‌ مقصود شده‌ می باشد‌ منجمله‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از تسعیر جریانهای‌ نقدی‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ خارجی‌ به‌ نرخهایی‌ غیر از نرخ‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ و سایر گردشهای‌ مربوط‌ را نشان‌ دهد .

 

  • یادداشت های توضیحی

اطلاعات‌ زیر بایستی در یادداشتهای‌ توضیحی‌ واحد تجاری‌ افشای اطلاعات گردد

الف‌ . تصریح‌ اینکه‌ صورتهای‌ مالی‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ شده‌ می باشد‌،

ب‌ . رویه‌های‌ حسابداری‌ اعمال‌ شده‌ درخصوص‌ معاملات‌ و رویدادهای‌ با اهمیت‌،

ج‌ . مواردی‌ که‌ افشای‌ آنها طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ الزامی‌ شده‌ و در بخش‌ دیگری‌ از      صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ نشده‌ می باشد‌، و

د . موارد دیگری‌ که‌ در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ ارائه‌ نشده‌ می باشد‌، لیکن‌ افشای‌ آنها برای‌ ارائه‌ مطلوب‌ ضرورت‌ دارد

یادداشتهای‌ توضیحی‌ بایستی به نحوی‌ منظم‌ ارائه‌ گردد. هر قلم‌ مندرج‌ در ترازنامه‌، صورت‌ سود و زیان‌، صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ و صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد بایستی به‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ مربوط‌ عطف‌ داده‌ گردد.

یادداشتهای‌ توضیحی‌ شامل‌ اطلاعات‌ تشریحی‌ و جزئیات‌ بیشتری‌ از اقلام‌ منعکس‌ شده‌ در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ می باشد‌ ضمن‌ اینکه‌ اطلاعات‌ دیگری‌ از قبیل‌ بدهیهای‌ احتمالی‌ و تعهدات‌ را ارائه‌ می کند. این‌ یادداشتها شامل‌ موارد افشای‌ الزامی‌ یا توصیه‌ شده‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ یا سایر موارد افشای اطلاعات می باشد‌ که‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ ارائه‌ مطلوب‌ ضرورت‌ دارد.

برای‌ کمک‌ به‌ درک‌ صورتهای‌ مالی‌ و مقایسه‌ آن‌ با صورتهای‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ دیگر، یادداشتهای‌ توضیحی‌ عموماً به ترتیب‌ زیر ارائه‌ می گردد.

الف. تصریح‌ اینکه‌ صورتهای‌ مالی‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌شده‌ می باشد‌،

ب‌ . مبنا یا مبانی‌ اندازه‌گیری‌ و رویه‌های‌ حسابداری‌ مورد بهره گیری‌،

ج‌ . اطلاعات‌ تکمیلی‌ درمورد‌ اقلام‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ به ترتیب‌ صورتهای‌ مالی‌ و به ترتیب‌ اقلام‌ اصلی‌ ارائه‌ شده‌ در آنها، و

د . سایر موارد افشا، شامل‌

1 . بدهیهای‌ احتمالی‌، تعهدات‌ و سایر اطلاعات‌ مالی‌، و

2 . اطلاعات‌ غیرمالی‌

 

الف) افشای رویه های حسابداری

موارد زیر بایستی در بخش‌ اهم‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ تشریح‌ گردد

الف . مبنا یا مبانی‌ اندازه‌گیری‌ مورد بهره گیری‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، و

ب‌ . کلیه‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ لازم‌ برای‌ درک‌ مناسب‌ صورتهای‌ مالی

علاوه‌ بر رویه‌های‌ حسابداری‌ خاص‌ بکار رفته‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، آگاهی‌ از مبنا یا مبانی‌ اندازه‌گیری‌ مورد بهره گیری‌ در تهیه‌ این‌ صورتها (بهای‌ تمام‌ شده‌ یا ارزش‌ جاری‌) برای‌ بهره گیری‌کنندگان‌ مهم‌ می باشد‌. چنانچه‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ بیش‌ از یک‌ مبنای‌ اندازه‌گیری‌ بکار گرفته‌ گردد (برای‌ مثال‌ در مواردی‌ که‌ بعضی‌ از داراییهای‌ ثابت‌ مشهود تجدید ارزیابی‌ می گردد) مشخص‌ کردن‌ آن‌ دسته‌ از داراییها و بدهیهایی کفات می کند‌ که‌ هر یک‌ از مبانی‌ اندازه‌گیری‌ در مورد آنها بکار رفته‌ می باشد (استاندارد های حسابداری، سازمان حسابرسی، 1389).

 

ب)   سایر موارد افشا

واحد تجاری‌ بایستی موارد زیر را نیز در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشای اطلاعات کند

الف . اقامتگاه‌ و شکل‌ حقوقی‌ واحد تجاری‌، کشور محل‌ فعالیت‌ آن‌ و نشانی‌ مرکز ثبت‌ شده‌ (یا محل‌ اصلی‌ فعالیت‌ چنانچه‌ متفاوت‌ از کشور محل‌ ثبت‌ باشد)،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب . شرحی‌ از ماهیت‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ و فعالیتهای‌ اصلی‌ آن‌،

ج‌ . نام‌ واحد تجاری‌ اصلی‌ و واحد تجاری‌ اصلی‌ نهایی‌ گروه‌، و

د . تعداد کارکنان‌ در پایان‌ دوره‌ یا میانگین‌ تعداد آنها طی‌ دوره‌ (استاندارد های حسابداری، سازمان حسابرسی، 1389).

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-1 پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش

دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این پژوهش به سه روش به این موضوع پرداخته می گردد اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی مطالعه     می گردد و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن می باشد روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری مطالعه گردد تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می گردد. همین ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و  به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).

پایان نامه - تز - رشته حسابداری