عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

تبدیلات المانی و فرکانسی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تا کنون ما فقط فیلترهای نوع پایین گذر را که دارای رسانایی/ مقاومت منبع نرمالیزه شده  و فرکانس قطع  هستند، مطالعه کردیم. برای تعیین مشخصات فرکانسی و مقادیر المانی فیلترهای عملی بر اساس نوع پایین گذر یک روش ممکن، کاربرد تبدیلات المانی و فرکانسی می باشد. تبدیل فرکانسی که نگاشت فرکانسی[1] نیز نامیده می گردد، روی همه المان‌های راکتیو اثر می‌گذارد اما تأثیری روی المان‌های مقاومتی ندارد.

(الف)

(ب)

شکل ‏2‑5- فیلترهای نوع پایین گذر برای فیلترهای تمام قطب، (الف) ساختار شبکه نردبانی و (ب) معادل آن [15].

در مجموع با نگاشت فرکانسی، مقیاس گذاری امپدانس[2] نیز از طریق تبدیل المانی مورد نیاز می گردد. با مقیاس گذاری امپدانس حالت نرمالیزه  از بین رفته و فیلتر به هر مقدار از امپدانس منبع که با  نشان داده می گردد، تنظیم می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word