پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار می باشد؟

همانطور که در قسمتهای قبل تر تصریح گردید لازمه برنامه ریزی استراتژیک داشتن تفکر استراتژیک می باشد.در محیط کنونی سازمانها می توانند بدون داشتن برنامه ریزی استراتژیک به حیات خود ادامه دهند اما بدون داشتن تفکر استراتژیک محکوم به فنا می باشند. با بهره گیری از ادغام تفکر و برنامه ریزی استراتژیک سازمانها می توانند به یک مزیت رقابتی دست یابند. تفکر و برنامه ریزی استراتژیک ، تاثیر حیاتی بر سازمان و بقاء آن دارند چراکه با بهره گیری  از تفکر و برنامه ریزی استراتژِیک ،  فرصتها  و تهدیدها، نقاط قوت و ضعفها  در سازمان  و محیط خارجی  آن  شناسایی  می گردد وجهت پاسخگویی، تدابیر لازم  اندیشیده  می گردد  و به اجراء درمی آید(گلکار و ناصحی فر،1384). تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک دو مفهوم جدا از هم هستند و برنامه ریزی استراتژیک فرایندی می باشد که بعداز تفکر استراتژیک اتفاق می افتد. چنانچه قبلا گفته گردید:مینتزبرگ  فرق آشکاری بین تفکر استراتژیک و مفاهیمی زیرا برنامه ریزی استراتژیک قائل می باشد. او تصریح می کند که برنامه ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک نیست و استدلال می کند که هرکدام از واژه ها بر مراحل مختلفی از فرایند توسعه استراتژی توجه دارند. از دید وی، برنامه ریزی استراتژیک بر تجزیه وتحلیل تمرکز داشته و با تعیین و فرموله کردن استراتژی های موجود سروکار دارد. درحالی که تفکر استراتژیک بر ترکیب تاکید داشته و با بهره گیری از شهود وخلاقیت یک توجه منسجم در سازمان ایجاد می کند. او ادعا می کند که برنامه ریزی استراتژیک فرایندی می باشد که بایستی بعد از تفکر استراتژیک اتفاق بیفتد.

هراکلـیـوس با مقایسه  یادگیری  تک حلقه ای و دوحلقه ای، بین برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک تفاوت قائل شده می باشد. از دیدگاه وی اولی (یادگیــری تک حلقه ای) مشابه برنامه ریزی استراتژیک و دومی (یادگیری دوحلقه ای) مشابه تفکر استراتژیک می باشد. وی ادعا می کند که یادگیری تک حلقه ای شامل تفکر در قالب مفروضات موجود و اقدام براساس مجموعه ثابتی از اقدامات بالقوه جایگزین می باشد. درمقابل، یادگیری دو حلقه ای مفروضات موجود را به  چالش وامی دارد  و  راه حلهــای  جدید  و  نوآورانه ای  را  توسعه می دهد که به اقدامات بالقوه مناسبتری منجر میشوند.هراکلوس استدلال نمود که یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای، برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک در یک فـــرایند مباحثه ای مرتبط به هم هستند و برای مدیریت استراتژیک اثربخش از اهمیت یکسانی برخوردارند (آقازاده،1384،19).

       همه شکستها و پیروزیها و توانایی پیشرفت، بالا و پایین شدن ها ، بالا رفتن از نردبان انتزاع (یک جور دیگر دیدن و دیدن پدیده ها بدون ارتباط های عینی آنها) و در عین حال دیدن هم یک تصویر بزرگ عینی وهم پیامدهای عملیاتی آن، از نشانه های رهبران برجسته و استراتژیست می باشد ( .( Heracleous,1998با در نظر داشتن همین مساله، افکار سنتی  حاکم  بر برنامه ریزی استراتژیک، بطور  شدیدی  از سوی عوامل  محیط تجاری  جدید مورد انتقاد قرار گرفته  می باشد. برنامه ریزی استراتژیک  از قدیم  با  بهره گیری  از  رهبری استراتژیک  به تصمیم گیری استراتژیستها  کمک  کرده و اظهار می نماید  که سازمانها  چطور تشکیل شده اند و  نیز موجب می گردد که تخصیص منابع بخوبی هدایت گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد