پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

1 متغیر مستقل: تفکر استراتژیک

بر اساس جدول شماره 4- 4، فراوانی و درصد توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات این متغیر، میانگین داشتن چشم انداز سیستمی در میان مدیران ارشد بانک تجارت، 8242/3 می باشد.

  • متغیر مستقل: چشم انداز سیستمی

بر اساس جدول شماره 4- 4، فراوانی و درصد توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات این متغیر، میانگین داشتن چشم انداز سیستمی در میان مدیران ارشد بانک تجارت، 61/3 می باشد.

1-2. متغیر مستقل: فرصت طلبی هوشمند

بر اساس جدول شماره 4- 4، فراوانی و درصد توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات این متغیر، میانگین فرصت طلبی هوشمند در میان مدیران ارشد بانک تجارت، 73/3 می باشد.

1-3 . متغیر مستقل: تمرکز بر قصد

بر اساس جدول شماره 4- 4، فراوانی و درصد توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات این متغیر، میانگین تمرکز بر قصد در میان مدیران ارشد بانک تجارت، 10/4 می باشد.

1-4. متغیر مستقل: تفکر در زمان

بر اساس جدول شماره 4- 4، فراوانی و درصد توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات این متغیر، میانگین تفکر در زمان در میان مدیران ارشد بانک تجارت، 03/4 می باشد.

1-5. متغیر مستقل: تفکر فرضیه محور

بر اساس جدول شماره 4- 4، فراوانی و درصد توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات این متغیر، میانگین تفکر فرضیه محور در میان مدیران ارشد بانک تجارت، 64/3 می باشد.

  1. متغیر وابسته: شایستگیهای منحصربه فرد

بر اساس جدول شماره 4- 4، فراوانی و درصد توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات این متغیر، میانگین شایستگیهای منحصربه فرد در میان مدیران ارشد بانک تجارت، 63/3 می باشد.

  1. متغیر وابسته: قابلیت دوام و پایداری
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس جدول شماره 4- 4، فراوانی و درصد توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات این متغیر، میانگین قابلیت دوام و پایداری در میان مدیران ارشد بانک تجارت، 04/3 می باشد.

  1. متغیر وابسته: قابلیت حفظ (نگهداری)

بر اساس جدول شماره 4- 4، فراوانی و درصد توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات این متغیر، میانگین قابلیت حفظ (نگهداری) در میان مدیران ارشد بانک تجارت، 29/3 می باشد.

  1. متغیر وابسته: فرصت شناسی / وقت شناسی

بر اساس جدول شماره 4- 4، فراوانی و درصد توزیع پاسخهای داده شده به سؤالات این متغیر، میانگین فرصت شناسی / وقت شناسی در میان مدیران ارشد بانک تجارت، 50/3 می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد