دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

1-5- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی:

ـ بین سرمایه فکری و عملکرد  سازمانی شعب بانک قوامین استان تهران ارتباط معناداری هست.

فرضیه‌های فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1ـ بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی شعب بانک قوامین استان تهران ارتباط معناداری هست.

2ـ بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی شعب بانک قوامین استان تهران ارتباط معناداری هست.

3ـ بین سرمایه ارتباط ای و عملکرد سازمانی شعب بانک قوامین استان تهران ارتباط معناداری هست.

 

1-6- چارچوب نظری پژوهش

در تدوین چارچوب نظری حاضر برای تعیین مولفه های سرمایه فکری از نظریه روس و همکاران (2002) و درخصوص عملکردسازمانی از نظریه دیوید نیلی و همکاران (2002) بهره گیری شده می باشد.

الف) طبق نظریه روس و همکاران ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه فکری عبارتنداز: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباط ای.

ب) طبق نظریه دیوید نیلی (2002) سنجش عملکرد شامل ابعاد رضایت ذینفعان، همکاری و هم بخشی ذینفعان، استراتژی‌ها، فرآیند‌ها و قابلیت‌ها را در بر می‌گیرد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد