دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعات اخیر

کندن (2002) در یک کار تحقیقاتی تحت عنوان پوشش ریسک درآمدهای نفتی مبانی تئوری و عملی و موانع ساختاری بهره گیری از قراردادهای آتی و اختیارات را برای کشورش تشریح نمود و به منافع و هزینه های بهره گیری از این مشتقات پرداخت.

سوهاکر (2005) به مطالعه پوشش ریسک قیمتههای نفت برای اقتصاد اکوادور طی دوره 96-1991 پرداخت و به این نتیجه رسید که یک درصد کاهش در ریسک، بازده را 69% درصد کاهش می دهد.

8-2– مطالعات داخلی

در زمینه مطالعات داخلی می توان گفت کارهای اندکی در این زمینه انجام شده می باشد.

جدیدیان در پایان نامه کارشناسی ارشد (1381) تحت عنوان پوشش ریسک صادرات نفت از طریق بازارهای سلف به گونه علمی و کمی، پوشش ریسک در آمدهای نفتی ایران را به وسیله ابزارهای مشتقه مالی مطالعه نمود. در این پایان نامه ضمن بازبینی ادبیات مربوط به بازارهای نقد و سلف خصوصیات بازارهای جهانی نفت و تغییرات قیمتی نفت خام از لحاظ انطباق آن با نظریه بازارهای  کارا مطالعه شده می باشد. بدین مقصود کارایی در بازار، از طریق آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته و وجود گام تصادفی نتیجه شده می باشد. طبق مدل گام تصادفی نوسانات آینده قیمتها غیر قابل پیش بینی بوده و لزوم تثبیت نوسانات، امری مهم قلمداد می گردد. سپس با بهره گیری از نظریه پورتفوی پوشش ریسک، نرخ پوششی بهینه در بهره گیری از قراردادهای سلف به روش رگرسیون کلاسیک به دست آمده و اثر اعمال چنین پوششی از لحاظ تغییرات ریسک و بازده مورد توجه قرار گرفته می باشد. در پایان هم با مقایسه کارایی و هزینه کاهش ریسک در اثر بهره گیری از قراردادهای سلف برای دوره های مختلف، قراردادهای یک ماهه به عنوان بهترین قرارداد معرفی شده اند. در ضمن از قراردادهای بورس برنت به دلیل عدم وجود مشابه داخلی آن بهره گیری شده می باشد.

       جلالی نائینی و کاظمی منش (1383)، در مقاله ای با عنوان مطالعه تغییرات نرخ بهینه پوشش ریسک در بازار نفت نرخ های پوششی ایستا و پویا را با بهره گیری از مدلهای اقتصاد سنجی OLS و GARCH دو متغیره در یک دوره پنج ساله و با بهره گیری از داده های آتی و نقد هفتگی نایمکس بدست آوردند. آنها به مقصود بهینه سازی نرخ پوشش ریسک، پیش بینی قیمت نقد آتی بر اساس قیمت آتی را مهم دانسته و به مطالعه شرط کارایی و مدل قیمتی آن پرداختند. سپس با در نظر داشتن مطالعه های فوق در مرحله آخر ،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    اهدف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر با شناسایی ابزارهای جدید مالی و بهره گیری از ابزار مشتقه و کاربرد آن در بازار سهام و با بکارگیری ارزش در معرض ریسک جهت کاهش ریسک در بورس اوراق بهادار تهران        می پردازد.

هدف های کاربردی:

معاملات مشتقات مالی با اهداف و مقاصد مختلفی انجام می گیرد و معامله گران هر یک با انگیزه مشخص وارد این بازار می شوند. پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام بورس یکی از این اهداف می باشد که اغلب فروشندگان سهام از آن بهره می برند و بوسیله آن ریسک نوسانات نامطلوب قیمت را کاهش و پوشش می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد