پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی  و کاربردآن

توسعه استراتژیک منابع انسانی روشی می باشد که با بهره گیری از آن یادگیری یا اجرای فرآیندهای دانش (تولید، تقسیم و بهره گیری از دانش) مرتبط با جهت گیری استراتژیک شرکت ، امکان پذیر می گردد. این مفهوم بر روی پرورش مهارتهایی که مدیران، کارمندان و عوامل اجرایی احتمال دارد در آینده به آن نیاز داشته باشند متمرکز شده می باشد. جهت گیری استراتژیک شرکت از استراتژی عمده آن شرکت نشات می گیرد که حاوی نوع فعالیتهایی می باشد که شرکت در حال حاضر درآن دخیل می باشد یا احتمال دارد در آینده در آن دخیل گردد و استراتژیک نیزشامل نحوه اقدام واجرای استراتژی عمده می باشد .( university of  Pretoria , 2008,p.98)

توسعه استراتژیک منابع انسانی به موضوعات زیر می پردازد:

  • طراحی استراتژیهای پویایی فرد
  • طراحی و توسعه پویایی سازمانی و ایجاد سازمانی پویا
  • مدیریت دانش و آگاهی های کارکنان
  • توسعه سرمایه معنوی
  • توسعه و پرورش مدیران
  • توسعه و پرورش آگاهی عاطفی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • توسعه قابلیت استراتژیک ( اعرابی، 1385، 94).

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی

هرسیون، راث ول و کازاناس به یک سری از ارزشها و فرضیات مرتبط با توسعه استراتژیک منابع انسانی تصریح کرده اند. توسعه استراتژیک منابع انسانی چنین فرض می کند که ; سازمان یک ماموریت دارد و توسعه منابع انسانی بایستی به آن مرتبط باشد. مهم می باشد که ماموریت تجاری(کسب و کار) را به تجارب یادگیری برنامه ریزی شده مرتبط کنیم. هر برنامه مهمی که سازمان دارد از لحاظ مهارتهای انسانی آن سازمان برای اجرای آن برنامه ارزش گذاری می گردد. آموزش و توسعه تنها راه ممکن برای حصول به مهارتهای مورد نیاز نیست. بلکه راههای دیگر نیز هست و چگونگی حصول به این مهارتها نیز بایستی مد توجه قرار گیرد. افراد در هر سطحی در یک سازمان پاسخگویی و مسئولیتها را از بین خود برای آموزش و توسعه تقسیم می کنند. یادگیری هدفمند یک جزء اساسی از کار هر کارمند می باشد. توسعه استراتژیک منابع انسانی اذعان می کند که مدیران، ناظران و کارمندان بایستی مورد ارزیابی قرار گیرند و نحوه بهبود کارکرد آنها مشخص گردد. نحوه پرداخت حقوق، ارتقای شغلی و انتقالات شغلی نیز بستگی به اندازه برآورده شدن این عامل دارد .( Garavan&et al, 1995, p.4)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد