دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۵- روش تجزیه وتحلیل آماری:

پس از اینکه پرسشنامه ها توسط پیمانکاران وکارفرمایان تکمیل گردید، کد گذاری شده و وارد نرم افزار SPSSدر کامپیوتر گردید سپس داده ها تحلیل گردیده ودر قالب جداول فراوانی ارائه گردید . وبا در نظر داشتن اینکه کل افراد جامعه آماری مورد هدف مورد سوال قرار گرفتند بیشترین فراوانی در مورد گزینه انتخابی در پرسشنامه بعنوان دیدگاه جمع در نظر گرفته گردید. همچنین میانگین نظرات افراد در تعیین وزن عوامل در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی و همچنین تعیین امتیاز هرعامل در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس فراوانی بیشتر انجام گردید.

 

۳-۶- روش آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه:

یکی دیگر از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد بهره گیری از فرمول کرونباخ می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری مانند پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ آغاز بایستی واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با بهره گیری از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.

 

اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/ باشد آزمون از پایایی قابل قبول برخوردار می باشد که پرسشنامه ارائه شده دراین پژوهش دارای ضریب آلفای 759/. می باشد در مورد پرسشنامه پایایی پذیرفته می باشد و به تعبیری پایایی لازم جهت ادامه پژوهش را دارد.

 

۳-۷- مدل تحلیل SWOT

روش تجزیه و تحلیل SWOT, مدل تحلیلی مختصر و مفیدی می باشد که به شکل نظام یافته هریک از عوامل قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژی‌های متناسب به جایگاه کنونی حرفه‌ی مورد مطالعه را منعکس می‌سازد. در این روش کوشش‌هایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی به اقدام آمده و براساس آن استراتژی مناسب برای بقای سازمان طراحی می گردد. در این مدل فرصت‌ها و تهدیدها نشان‌دهنده‌ی چالش‌های مطلوب و یا نامطلوب عمده می باشد که در محیط صنعت مورد نظر فرا روی شرکت وجود داشته و پیش روی، قوت‌ها و ضعف‌ها (شایستگی‌ها، توانایی‌ها، مهارت‌ها، کمبودها) وضعیت محیط داخلی تشکیلات مورد مطالعه را به نمایش می‌گذارد.

پس از اینکه عوامل محیطی (فرصت‌ها و تهدیدها) و عوامل درونی (قوت‌ها و ضعف‌ها) شناسایی شده و عوامل کلیدی آنها از غیر کلیدی تمیزداده گردید، زمان پیشنهاد و انتخاب استراتژی‌ها فرا می رسد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  هست؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد