پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش پیمایشی می باشد.

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران ارشد بانک تجارت می باشد که تعداد آنها 46 نفر می باشد .از این 46 نفر 1نفر در سفر خارج از کشور بوده و 2 نفر دیگر از پر کردن پرسشنامه امتناع ورزیدند بخاطر این وضعیت جامعه آماری به 43 نفر می باشد، با در نظر داشتن محدود بودن حجم جامعه آماری ، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد مطالعه در نظر گرفته شده می باشد.

ابزار جمع آوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به مقصود آزمون فرضیه های تنظیم شده این پژوهش، از پرسشنامه ایی که با در نظر داشتن متغیرهای پژوهش و عملیاتی کردن آنها تنظیم شده، بهره گیری گردیده می باشد.

پرسشنامه پژوهش متشکل از دو دسته سؤال می باشد که بمنظور آزمون فرضیه های پژوهش حاضردر دو بخش  تنظیم گریده می باشد. بخش اول شامل سؤالات تفکر استراتژیک مبتنی بر مدل جین لیدکا می باشد که در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. این بخش ازپرسشنامه دارای 24 سؤال می باشد. که به صورت جدول شماره 3-1 برای هر یک از مولفه ها در نظر گرفته شده می باشد.

بخش دوم، سؤالات عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) بر اساس نظریه مایکل پورتر می باشد که شامل 21 سؤال می باشد و در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم گردیده می باشد. جدول شماره 3-2 تعداد سؤالات عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) و نحوه توزیع سؤالات برای هر یک از ابعاد را نشان می دهد.

مطالعات کتابخانه ای:

با این روش اطلاعات و مباحث موجود درمنابع مختلف مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفت به گونه کلی منابع نظری مورد بهره گیری را می‌توان در سه بخش تقسیم بندی نمود:

1-کتابها

2-مجلات ومقالات علمی مرتبط باموضوع

3-پایان‌نامه‌ها و تحقیقات انجام شده در دانشگاهها و سازمانهای مختلف

مطالعات میدانی:

آغاز از طریق مطالعات میدانی داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز بوسیله دو پرسشنامه تفکر استراتژیک و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) از مدیران محدوده پژوهش گردآوری گردید. باتوجه به اینکه داده‌ها و اطلاعات حاصل از مطالعات میدانی در ارتباط با اهداف و فرضیه‌های پژوهش عملا اصلی‌ترین مبنا برای تجزیه و تحلیل محسوب می‌شدند برای جمع آوری اطلاعات و داده های پرسشنامه به تمام اعضای نمونه حضوراً مراجعه گردید و راهنماییهای لازم در مورد نحوه تکمیل پرسشنامه برای افراد نمونه ارائه گردید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد