دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

مواد و روشها:

این پژوهش به دوشکل مطالعه موردی و میدانی انجام می گردد. مطالعه موردی با هدف مطالعه عوامل تحقق قراراداد های  عمرانی دانشگاه آزاداسلامی یزد انجام می گردد.

 

۳-۲- جامعه آماری:

جامعه آماری در این پژوهش کلیه ناظرین ، کار فرمایان و پیمانکاران پروژه های انجام شده ودرحال انجام با روش قرارداد متر مربع زیر بنای دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد می باشد.

 

۳-۳- نمونه آماری:

کل جامعه آماری جهت پاسخ به پرسشنامه ومصاحبه در نظر گرفته گردید.

 

۳-۴- ابزار گرداوری اطلاعات:

اطلاعات مورد نظر به دو روش مطالعه اسناد ومدارک موجود در بایگانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد و از طریق

مصاحبه و پرسشنامه نیمه باز محقق ساخته که شامل 47 سوال بسته و5 سوال باز بود، انجام گرفت .سوالات بسته پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت طراحی شده می باشد جهت تعیین روایی محتوا ، پرسشنامه در اختیار چند نفر از متخصصین و اساتید قرار گرفته تا روایی محتوایی آن تائید گردد  در این پژوهش به روش سرشماری اطلاعات جمع آوری شده می باشد زیرا کلیه افذاد جامعه مورد هدف ، محدود و در دسترس بودند . پس تمامی اطلاعات و نتایج حاصل متعلق به جامعه می باشد ونیازی به هیچ گونه آزمون آماری بجز پایایی نمی باشد پس در کلیه جداول ارائه شده کمترین اختلاف معنادار و حاکی از اختلاف بین گزینه می باشد.وسپس کل جامعه اماری پرسشنامه مذکور را تکمیل می نمایندو جهت تعیین پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ بهره گیری می گردد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها وبرای رسم جداول و آزمون پایایی از نرم افزار SPSSنسخه 19 بهره گیری می گردد وبر اساس اهداف داده ها طبقه بندی و گروه بندی می شوند وجداول توصیفی تهیه می گردند.

 

۳-۵- روش تجزیه وتحلیل آماری:

پس از اینکه پرسشنامه ها توسط پیمانکاران وکارفرمایان تکمیل گردید، کد گذاری شده و وارد نرم افزار SPSSدر کامپیوتر گردید سپس داده ها تحلیل گردیده ودر قالب جداول فراوانی ارائه گردید . وبا در نظر داشتن اینکه کل افراد جامعه آماری مورد هدف مورد سوال قرار گرفتند بیشترین فراوانی در مورد گزینه انتخابی در پرسشنامه بعنوان دیدگاه جمع در نظر گرفته گردید. همچنین میانگین نظرات افراد در تعیین وزن عوامل در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی و همچنین تعیین امتیاز هرعامل در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس فراوانی بیشتر انجام گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  هست؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد