پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

بازنگری درمورد مدیریت استراتژیک جدید

پیرس و رابینسون [1]اعتقاد دارند که مدیریت استراتژیک به گونه سنتی شناخته شده، که دربرگیرنده برنامه ریزی، پیشبرد، سازمان دهی، و کنترل استراتژی سازمان را می باشد. اگرچه در فرآیند استراتژیک پیچیده و مدرن بسیار مشهود می باشد که یک ارتباط خطی مابین ساختار بندی استراتژیک وانجام آن هست اما کسب آن ارتباط و اجرای آن بسیار پیچیده وبه آسانی که قابل تصور می باشد نمی باشد. به طوری که هراکلئوس[2] استنباط می کند که در حال حاضر تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک در فرآیندهای منطقی به هم وابسته و مرتبط می باشندبگونه ای که هردوی آنها لازم بوده و بسیار کارآ برای مدیریت استراتژیک می باشند. هراکلئوس یک صاحبنظر مدیریتی می باشد که می گوید تفکر استراتژیک در ارتباط با خلاقیت و برنامه ریزی استراتژیک می باشد البته وی بعد از تحلیل و پردازش دقیق موضوع، این مطالب را اظهار می کند. او متوجه می گردد که مدیران دائماً محل دو فرایند متمایز (برنامه ریزی و تفکر) را تغییر می دهند اما در عین حال در می یابند که این دو فرآیند کاملاً از نظر مفاهیم مرتبط  به  یکدیگر می باشند ( .( Heracleous,1998در ابعاد وسیع اگر بیشتر در مورد موضوع بحث گردد روشن می گردد که تفکر استراتژیک همواره خلاقیت و تحلیل و واکاوی ها را در برگرفته به طوری که حتی در حل یک مشکل و یا رویکرد و فرضیه نیز می تواند الهام بخش باشد. وپس از آن می باشد که نتایج حاصل از فرآیند تفکر استراتژیک شعله ور می گردد.

عملیاتی کردن و مستندسازی در برنامه ریزی استراتژیک همواره اظهار می کند که یک فرآیند تکراری جاری، در کجای یک سازمان قرار دارد. به طوری که حتی اکلس[3]  اظهار کرده که تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک حتی می توانند با هم متقارن و هم زمان باشند و به صورت ترتیبی و سلسله وار در جای جای یک سازمان در پیش هم بوده که بدون اینکه چیزی هم مابین آنها پدیدار گردد(O’shannassy ,2002 ).

[1] pearce and Robinson

[2] Heracleous

[3] Eccles

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد