عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

 هندسه دید از کنار برای رادار دهانه ترکیبی

اگر زاویه بین پرتو آنتن و جهت حرکت آنتن را  بنامیم، برای  دید رادار را دیدعمودی[1]، شکل ‏2-11 سمت چپ، و برای  دید رادار را  دید از کنار[2] ، شکل ‏2-11 سمت راست، گفته می گردد.

 

شکل ‏2-11- مطالعه دید از کنار و دید عمودی

 

همانطور که درشکل ‏2-11 نشان داده شده‌می باشد درحالت دید عمودی برای هر سلول- فاصله[3] همواره دو نقطه در زمین هست که از هواپیما به یک فاصله هستند. این دو نقطه دارای داپلر یکسانی نیز خواهند بود. اما در حالت دید از کنار که  باشد، هر نقطه از زمین که در یک سلول‌- فاصله قرار دارند با یک فاصله‌ی واحد مشخص می شوند. همچنین برای دید از کنار عمودی بیشترین گسترش داپلر و برای دید عمود کمترین گسترش داپلر ایجاد می گردد.

شکل ‏2-12 هندسه دید از کنار را برای SAR را نشان می دهد. فرض بر این می باشد که سکو در ارتفاع ثابت  و با سرعت ثابت  در پرواز می باشد [2]. پهنای پرتو  3dBآنتن  و زاویه فراز  می باشد. زاویه فراز ، زاویه بین محور z با محور پرتو پرتو آنتن می باشد. ناحیه‌ای از سطح زمین که با پرتو آنتن روشن می گردد را به اصطلاح فوت‌پرینت[4] می‌نامند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word