تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- مقایسه آرایه‌های واقعی با آرایه‌های مصنوعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک آرایه‌ی خطی متشکل از N المان همه جهته و با فاصله‌ی d بین المان‌ها با طول موج λ در شکل ‏2-9 نشان داده‌شده‌می باشد. یک آرایه مصنوعی از حرکت دریک خط راست یک المان تشکیل شده که در نقاط مشخص که برابر با فاصله المان‌ها در آرایه واقعی می باشد به وجودمی‌آید. پس هندسه آرایه‌های مصنوعی مشابه با هندسه‌ی آرایه‌های واقعی می باشد [2]. با این تفاوت که درآرایه های مصنوعی همواره آنتن برای هر ارسال و دریافت در یک‌جای واحد قرار دارد. برای تبیین بیشتر اگر پالس iام در مکان iام ارسال گردد و با در نظر داشتن اینکه سرعت حرکت هواپیما نسبت به سرعت حرکت موج خیلی کمتر می باشد تقریباً در همان مکان iام انعکاس موج ارسالی دریافت خواهد گردید برای مسیر i+1ام با مبنا قرار دادن مکان iام ، برای یک میسر رفت اختلاف فازی متناسب با  ایجاد خواهد گردید و برای یک مسیر رفت و برگشت که در مکان i+1ام اتفاق می‌افتد اختلاف فازی متناسب با  ایجاد خواهد گردید، پس در نهایت می‌توان بیان نمود المان‌های آرایه مصنوعی نسبت به آرایه واقعی دو برابر اختلاف فاز خواهند داشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word