عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

 مدل و روابط طراحی

کیفیت نقشه های تهیه شده توسطSAR  به شدت به حد تفکیک پذیری SAR   بستگی دارد. تفکیک‌پذیری SAR ، در شکل ‏2-1 نشان داده شده می باشد. برای داشتن تصویر خوب بدیهی می باشد که حد تفکیک پذیری بالایی را بایستی داشته باشیم. برای این مقصود بایستی حد تفکیک پذیری در راستای برد  و سمت ، افزایش یابد یا بعبارت دیگر اندازه سلول‌ها در سطح زمین کوچکتر گردد.

 

شکل ‏2-1- نمایش تفکیک پذیری سلولی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

شکل ‏2-2- تفکیک‌پذیری برد

 تفکیک‌پذیری در راستای برد

تفکیک‌پذیری در راستای برد،  توسط عرض پالس و LOS[1] پرتو با ارتباط‌ی(‏2‑1) محاسبه می گردد. در این ارتباط  برابر با پهنای پالس سیگنال ارسالی می باشد. اگر چندین هدف در دید رادار باشد، سیگنال دریافتی شامل چندین بازتاب با دامنه‌های متفاوت از رادار را خواهد بود. مکان قرارگیری این پالس‌های انعکاسی متناسب با فاصله اهداف از رادار می باشد. اگر این اهداف از هم به اندازه  از هم فاصله داشته باشند، بصورت سیگنال‌های بازگشتی جدا از هم خواهند بود. با هندسه‌ی نشان داده شده در شکل ‏2-2، تصویر تفکیک‌پذیری برد بر روی زمین با نشان داده شده و بصورت ارتباط‌ی (‏2‑2) قابل محاسبه می باشد[1]:

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word