عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- تعریف معکوس کننده‌های امیتانسی، امپدانسی و ادمیتانسی

معکوس کننده‌های امیتانسی، شامل هر دو معکوس کننده‌های امپدانسی یا ادمیتانسی می‌باشند. یک معکوس کننده امپدانسی ایده آل یک شبکه دو پورتی می باشد، که یک ویژگی منحصربه‌فرد در همه فرکانس‌ها دارد به این شکل که اگر انتهای یک پورت آن به امپدانس  ختم گردد، امپدانس  از پورت دیگر آن به صورت ارتباط (‏2‑21) دیده می گردد.

(‏2‑21)                                                                                                                              

که K حقیقی بوده و به عنوان امپدانس مشخصه معکوس کننده تعریف می گردد. همان گونه که از ارتباط (21.2) دریافت می گردد، اگر  رسانایی[1] / القایی[2] باشد  نیز رسانایی / القایی خواهد گردید، پس معکوس کننده یک شیفت فازی ±90 درجه یا ضریب فردی از آن دارد. معکوس کننده‌های امپدانسی را معکوس کننده‌های K نیز می‌نامند. ماتریس ABCD  معکوس کننده‌های امپدانسی دلخواه ممکن می باشد به صورت ارتباط (‏2‑22) تعریف شوند.

(‏2‑22)

همچنین یک معکوس کننده ادمیتانسی دلخواه یک شبکه دو پورتی می باشد، به­ طوری که این خاصیت را در هر فرکانسی نشان می‌دهد که اگر ادمیتانس  به یک پورت آن متصل شده باشد، در پورت دیگر آن ادمیتانس  به صورت ارتباط (‏2‑23) دیده می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Conductive

[2] Inductive

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word