تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- ساختار پژوهش

در فصل دوم مفاهیم اولیه مورد نیاز مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد. در این فصل روابط حاکم بر رادار‌های SAR اظهار شده‌می باشد. این روابط در طراحی بسیار مفید خواهند بود. در فصل سوم الگوریتم‌های مربوط به تشکیل تصویر و جبرانسازی خطای حرکت به اختصار معرفی و مطالعه شده می باشد. در فصل چهارم تکنیک موج پیوسته و الگوریتم پیشنهادی برای جبرانسازی خطای حرکت تبیین داده شده می باشد همچنین طریقه طراحی راداری دهانه ترکیبی با پارامترهای مطرح شده ارائه شده می باشد. در فصل پنجم نتایج حاصل از طراحی رادار و همچنین عملکرد الگوریتم پیشنهادی نمایش داده شده می باشد. در نهایت در فصل ششم نتیجه ‌گیری‌های لازم و لیست فعّالیّتهای باز تحقیقاتی در راستای ادامه این پژوهش ارائه شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word