عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

فیلترها با معکوس کننده‌های ادمیتانسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

توسط آنالیزهای شبکه می‌توان نشان داد که یک سلف سری[1] با معکوس کننده‌هایی که در دو طرف آن قرار دارند، معادل یک خازن موازی از ترمینال­های خارجی آن می باشد، همان گونه که در شکل ‏2‑7 (الف) به وضوح دیده می گردد. همچنین یک خازن موازی با معکوس کننده‌هایی که در دو طرف آن قرار دارند، معادل یک سلف سری از ترمینال­های خارجی آن می باشد، همان گونه که در شکل ‏2‑7 (ب) نشان داده‌شده می باشد [15].

همان گونه که نشان داده گردید، معکوس کننده‌ها قادرند سطوح ادمیتانس یا امپدانس را بسته به مقدار پارامترهای  یا  تغییر دهند. بهره گیری از این خواص ما را قادر می‌سازد تا یک مدار فیلتر را به یک فرم معادل تبدیل کنیم که برای پیاده‌سازی ساختارهای مایکرویو راحت تر هستند. برای مثال، دو ساختار نوع پایین گذر کلی در شکل ‏2‑5 می‌تواند به فرم نشان داده‌شده در شکل ‏2‑6 تبدیل شوند .

[1] Series Inductance

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word