عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- مدل اهداف

به مقصود مطالعه عملکرد SAR در استخرج تصویر از مدل‌ کامل‌تری برای شبیه سازی بایستی بهره گیری نمود. از این رو برای هدف بایستی تعداد نقاط بیشتری را در نظر گرفت و از طرفی چینش و RCS هر نقطه نیز

بنحو مطلوب انتخاب گردد تا معرف یک هدف واقعی باشد. برای مدل‌سازی اهداف ، از تصویر اهداف بهره گیری شده می باشد. برای این مقصود آغاز یک تصویر مناسب انتخاب و یکی از ماتریس‌های توصیف‌گر رنگ آن (r,g,b) ، بعنوان RCS آن هدف بکار گرفته می گردد. در شکل ‏5-12 ، RCS مدل شده برای یک هواپیمای مسافر بری با روش گفته شده نمایش داده شده می باشد.

شکل ‏5-12-  RCS مدل شده برای هواپیما

ماتریس مدل شده برای RCS ، نرمالیزه شده و بیشترین مقدار آن یک می باشد. تفکیک‌پذیری RCS مدل شده ، بیشتر از تفکیک‌پذیری رادار طراحی شده، در نظر گرفته شده می باشد. در این مدل درایه‌های ماتریس معرف مکان و مقدار هر درایه معرف مقدار RCS خواهدبود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word