عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- فیلترمیان‌گذر با بهره گیری از ساختار نوع A

شکل ‏4‑14ساختار فیلتر ساخته‌شده با بهره گیری از المان ایجاد کننده صفر انتقال، نوع A (المان موازی) را نشان می­دهد. ساختار المان موازی همان ساختار ارائه‌شده در شکل 4-6 (الف) می باشد. در این طراحی آغاز با بهره گیری از المان سری پهنای مطلوب در محدوده فرکانسی خاص (در اینجا 3-4 GHz) ایجاد گردید و سپس با بهره گیری از المان موازی که تأثیر ایجاد صفرهای انتقال را اعمال می کند پاسخ فرکانسی مطلوب (یعنی همان تیزتر شدن گذر از باند عبور به باند توقف) به دست آمده می باشد.

 

شکل ‏4‑14- (الف) ساختار فیلترمیان‌گذر با بهره گیری از ساختار نوع A (ب) فیلتر ساخته . ابعاد برای المان سری به صورت (a=5.2mm, b=5mm, c=0.4mm d=0.3mm) و برای المان موازی به صورت (a=5.3mm, b=5.3mm, c=0.4mm, d=0.4mm) می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توزیع جریان سطحی برای این ساختار در شکل ‏4‑15 نشان داده‌شده می باشد. در این شکل توزیع جریان در فرکانس‌های تشدید المان موازی آورده شده می باشد. همان گونه که  در این شکل دیده می گردد هیچ سیگنالی در فرکانس‌های 2.86 GHZ و 4.1 GHz به پورت خروجی نمی­رسد و در المان موازی تشدید می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word