عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-11-4) تغییرپذیری ضریب واکنش سود

پژوهش­های بازار سرمایه که از مدل رگرسیون بهره گیری می­کنند نشان می­دهد که رفتار ضریب واکنش سود متغیر می باشد. همچنین مطالعات بیشتری که در بخش­های مختلف بازار(پنل ها) انجام گردید و از آن جمله تحقیقات لیو، تغییرپذیری ضریب واکنش سود را به اثبات رساند. مطالعات هریس و ایسترن[1]  که بر دسته­های ­مختلف شرکت­ها در دوره­های مشخص زمانی انجام گردید، نشان داد که ضریب واکنش سود بیشتر، ازسطح سود(درآمد) سازمان­ها متاثر می باشد، تا از تغییرات آن.  البته انتقادی که به تغییرات لیو وارد گردید و همچنان به قوت خود باقی می باشد، پایین بودن ضریبR2 در برازش داده­های حاصل از پژوهش بود. این موضوع به تحقیقات ایسترن و هریس در سال 1992 منجر گردید، تا اثر رگرسیون بازدهی بر حسب سود تجمعی درافق بلندمدت 10 ساله را مطالعه کنند. نتیجه پژوهش آنها ضریب مربعات  خطای رگرسیون را تا سطح 63 درصد افزایش داد. موضوع دیگری که توسط محققین مورد توجه قرار گرفت، جایگزینی پورتفولیوها به جای شرکت ها به عنوان واحدهای موردتحلیل در مطالعه تغییرپذیری ضریب واکنش سود و دخیل کردن متغیرهای مستقل بیشترنظیر اندازه، پایداری، بتا و رشد در رگرسیون بود. اولسان[2] نشان داد که مطالعه پورتفولیو  به عنوان واحد مورد مطالعه برای تخمین تخمین ضریب واکنش سود، تا حدود یک ماه باعث کاهش تغییر پذیری ضریب واکنش سود می­گردد. بعضی از تحقیقاتی که بعدا انجام گردید، نتایج اولسن را تاییدکرد. درمقابل، مطالعات ایسترن و هریس نشان از تغییر بسیار محسوس و مشخص در ضریب واکنش سود در زمانی دارد که واحدهای مورد مطالعه، شرکت­ها هستند. تاثیر اضافه شدن متغیرهای بتا، پایداری، رشد و اندازه توسط کالینز وکوتاری مطالعه گردید. نتایج مطالعه نشان داد که به استثنای بتا،  ورود سایر پارامترهای مورد مطالعه در مدل رگرسیون، تاثیرمعناداری در تغییر اندازه ضریب واکنش سود دارد. همچنین متغییردیگری که به عنوان یک پارامتر تاثیرگذار بر روی ضریب واکنش سود شناخته گردید، فرصت رشد سازمان بود (وکیلی فرد وهمکاران،1392،ص4).

نتایج تحقیقاتی که اخیرا در این زمینه صورت گرفته می باشد، نشان می­دهد که بعضی دیگر از فاکتورهای درون سازمانی بر روی ضریب واکنش سود تاثیر گذارند. بعضی از این پارامترها عبارتند از:

ساختار هزینه درجه رقابت پذیری، نسبت سود تقسیم شده و  نظر حسابرس. همچنین تحقیقاتی که در مورد اثر گذاری پارامترهای اقتصادی صورت گرفته می باشد.

بعضی از پارامترهای اقتصادی تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود را مشخص نمود که عبارتند از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه تولید، تغییرات نرخ بهای ارز و تغییرات در صنعت نفت و گاز (کیم و ویلت، 2006).

[1]. Harris  and  Eastern

[2] . Ohlsen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید