عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با بهره گیری از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-1-      مطالعه متامتریالی بودن ساختار ارائه‌شده:

برای مطالعه متامتریالی بودن ساختار بالا می­توان نمودار پاشندگی این ساختار را در نظر گرفت. برای رسم نمودار پاشندگی می­توان پارامترهای پراکندگی ساختار را که بعد از شبیه‌سازی به دست می­آید به ماتریس ABCD تبدیل نمود و سپس با بهره گیری از این ماتریس و با بهره گیری از ارتباط (‏4‑6) یا (‏4‑7) نمودار پاشندگی را محاسبه نمود. همان گونه که برای معادله پاشندگی ساختار شکل ‏4‑14 اظهار گردید تغییر از ناحیه چپگرد به راستگرد زمانی می باشد که ثابت انتشار موج در ساختار تغییر علامت دهد به این معنی که=0  β گردد. شکل ‏4‑24 نمودار پاشندگی ساختار فوق را نشان می­دهد. در این شکل دیده می گردد که ثابت انتشار در فرکانس f = 3.15 GHz  تغییر علامت می­دهد. با این توصیفات در فرکانس f = 3.15 GHz  گذاری از ناحیه چپگرد به ناحیه راستگرد به وجود می­آید. در نتیجه ساختار فوق یک ساختار CRLH بالانس می باشد زیرا هیچ شکافی بین دو ناحیه چپگرد و راستگرد وجود ندارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word