تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- ساختار اصلاح‌شده خط کوپل‌شده اتصال کوتاه

دلیل  بهره گیری از این ساختار ایجاد صفر انتقال در لبه­های باند گذر به مقصود دست­­یابی به یک پاسخ فرکانسی تیز در لبه‌های باند گذر می باشد. شکل 4-6 ساختارهای ایجادکننده چنین صفرهایی را نشان می­دهد. سه صفر انتقال ایجادشده می­توانند با بهره گیری از سه شاخه LC سری زمین شده مانند  شکل ‏4‑7 مدل شوند.

 

شکل ‏4‑6- شماتیکی از ساختار ایجادکننده صفرانتقال الف: ساختار نوع A ب ساختار نوع B

شکل ‏4‑7- مدار معادل ساده برای ساختارهای شکل 4-6  به مقصود نمایش صفرهای انتقال

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پاسخ فرکانسی ساختارهای نوع A و نوع B به همراه پاسخ فرکانسی مدار معادل آن‌ها در  شکل ‏4‑8 هست. پارامترهای این ساختارهای نوع A و نوع  B در جدول ‏4‑1 آورده شده می باشد با این تفاصیل صفرهای انتقال با بهره گیری از ارتباط (‏4‑5) به راحتی قابل محاسبه می باشد. همچنین با نظاره توزیع جریان در فرکانس‌های تشدید این ساختار در شکل ‏4‑9 می­توان به ایجاد تشدید این ساختارها در فرکانس‌های تشدیدشان پی برد. در فرکانس­های تشدید سیگنال به جای اینکه به پورت خروجی برسد در المان­های تشدید کننده، تشدید می­کند و حذف قوی در این فرکانس­ها ایجاد می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word