عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

 نتیجه گیری

در این پایان‌نامه یک رادار دهانه ترکیبی به مقصود بکارگیری در پهپاد طراحی و شبیه‌سازی گردید. در رادار دهانه ترکیبی که برای پهپاد طراحی می گردد، هدف کاهش حجم و وزن رادار و افزایش قدرت تفکیک پذیری می باشد. در دهه‌ی اخیر رادارهای موج پیوسته‌ی LFM برای دست یابی به این مشخصات مطرح شده اند. با بکارگیری رادارهای موج پیوسته‌ی LFM ، توان ارسالی برای رسیدن به سیگنال به نویز مطلوب، کاهش می‌یابد. کاهش توان ارسالی باعث کوچک شدن بخش فرستنده رادار می گردد که در کاهش حجم و وزن کلی رادار بسیار مناسب می باشد. از طرفی با افزایش پهنای سیگنال ارسالی می‌توان مشخصه‌ی بهتری برای سیگنال LFM بدست آورد. همچنین با تکنیک‌ دچیرپ می‌توان از پهنای باند سیگنال در گیرنده کاست. در طی این پایان‌نامه به مطالعه روابط و چگونگی عملکرد بعضی الگوریتم‌های بکار رفته در این رادارها ، مانند پردازش داپلر و الگوریتم‌های جبران‌سازی پرداخته گردید و کوشش گردید که روابط مربوط به طراحی کلان این رادار ارائه گردد. این روابط و الگوریتم‌ها در رادار موج پیوسته نیز صادق هستند. در نهایت روابط و پردازش‌های مربوط به LFM-CW SAR مطرح گردید. بر اساس روابط و نیازمندی مطرح شده رادار دهانه ترکیبی طراحی و نتایج حاصل از شبیه سازی ارائه گردید.

برای مطالعه عملکرد از اهداف نقطه‌ای بهره گیری گردید. این اهداف در فواصل مناسب در کنار هم قرار داده شدند تا درستی عملکرد الگوریتم‌ها مطالعه گردد. در انتها برای نمایش استخراج تصویر از یک هدف مدل شده بهره گیری گردید که با موفقیت پروفایل RCS این هدف استخراج گردید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word