ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- بحث و نتیجه گیری کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با در نظر داشتن مبانی نظری پژوهش نتایج پژوهش حاکی از این می باشد که به گونه کلی بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری ارتباط منفی و معنادار هست و بین اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ریسک اعتباری ارتباط منفی و معنادار و بین قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ریسک اعتباری ارتباط مثبت و معنادار هست.

در مورد تحلیل نتایج فرضیات پژوهش می توان گفت که رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی می باشد. همچنین با در نظر داشتن اینکه محاسبه ریسک اعتباری یکی از ابزارهای در دست اعتبار دهندگان (بانک ها) می باشد و بانک ها از آن برای تصمیم گیری در مورد ارائه اعتبار بهره گیری می کنند. بر همین اساس در اینجا شواهدی فراهم می گردد که بانک ها بطور عقلانی به محاسبه ساختار رقابت در بازار صنعت برای ارائه اعتبار به شرکت ها بپردازند. اما در صورتیکه در واحد اقتصادی ساختار رقابت در بازار صنعت تضعیف گردد این مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه­های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همین اساس در بازاری که حاشیه سود واحد های اقتصادی به دلیل ساختار ضعیف رقابت در بازار صنعت در حال کاهش باشد بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها، ریسک اعتباری واحد اقتصادی را افزایش می دهند. اما در مورد تحلیل دیگر متغیرهای ساختار رقابتی در بازار محصول می توان گفت با در نظر داشتن اینکه اندازه بازار نشان دهنده سهم بازار واحد اقتصادی می باشد بر همین اساس با افزایش سهم بازار واحد اقتصادی حاشیه سود مساعدی را بنگاه اخذ می کند و این مهم منجر به کاهش ریسک اعتباری می گردد. همچنین هنگامی که تعداد شرکت های فعال در یک صنعت بالا باشد رقابت شرکت مورد نظر بیشتر رویت می گردد و منجر به کاهش ریسک اعتباری می گردد. در ادامه در مورد قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت نیز می توان گفت که این شاخص ها در    شرکت های بورس احتمالا منجر به کاهش رقابت در بازار محصول برای واحد اقتصادی شده اند و در نهایت باعث افزایش ریسک اعتباری می شوند.

5-4- نتایج جانبی حاصل از پژوهش 

با در نظر داشتن نتایج جانبی حاصل از رگرسیون های پژوهش میتوان گفت که از متغیرهای کنترلی وارد شده در رگرسیون اندازه شرکت با ریسک اعتباری دارای ارتباط مثبت و معنادار می باشد، سودآوری و نقدینگی با ریسک اعتباری دارای ارتباط منفی و معنی داری می باشد که نتایج آن به تبیین جداول فصل چهار می باشد.

همچنین با در نظر داشتن نتایج آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت که مطابق با جدول (4-3) و فرضیات تدوین شده در سطح اطمینان 99% بین شاخص های رقابت در بازار و قابلیت جانشینی محصولات ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 4/31% درصد دارای ارتباط منفی می باشد. در سطح اطمینان 99% بین شاخص های رقابت در بازار و هزینه های ورود به بازار ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 4/56% درصد دارای ارتباط منفی می باشد. در سطح اطمینان 99% بین شاخص های رقابت در بازار و شدت تمرکز صنعت ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 2/67% درصد دارای ارتباط منفی می باشد. در سطح اطمینان 95% بین شاخص های رقابت در بازار و تعداد شرکتهای فعال در صنعت ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 2/80% درصد دارای ارتباط مثبت می باشد. در سطح اطمینان 99% بین شاخص های رقابت در بازار و اندازه بازار ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 7/71% درصد دارای ارتباط مثبت می باشد. در سطح اطمینان 99% بین شاخص های رقابت در بازار و سودآوری ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 5/13% درصد دارای ارتباط منفی می باشد. در سطح اطمینان 99% بین شاخص های رقابت در بازار و نقدینگی ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 6/10% درصد دارای ارتباط منفی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

1-4-1- اهدف علمی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

1-4-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع گردد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری