ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10-2) شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود

اگر مدیران شرکت­ها اطلاعات خصوصی را در اختیار بگیرند به عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی منجر می­گردد. هیلی و پالپو[1](2001) عقیده دارند که شرکت ­ها می­توانند از طریق گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی و تضادهای نمایندگی بین مدیران وسرمایه گذاران خارجی را کاهش دهد. از این رو کیفیت افشا ،کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می­دهد. مزایا بالقوه افشا و شفافیت بیشتر می­تواند شامل هزینه سرمایه کمتر، کاهش هزینه نمایندگی ،بهبود قیمت سهام و افزایش ارزش شرکت باشد. افشای کافی اطلاعات توسط شخصیت اقتصادی، به سرمایه گذاران و بستانکاران در جستجوی فرصت­های سرمایه گذاری یاری می­کند و بدین سان سرمایه به کارا ترین شرکت ها روانه می گردد (آذین فر و مسیح آبادی،1391،ص3).

دکتر علیرضا اذین فر و همکاران (1391) ارتباط شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود را مورد  مطالعه قرار دادند. آنها برای ارزیابی شفافیت اطلاعات مالی، اندازه شرکت، پیش بینی تحلیلگران، سیستم­های رتبه­بندی افشا، ساختار مالکیت و سرمایه گذاری بلندمدت در سهام را مورد مطالعه قرار داده و برای اندازه­گیری محتوای اطلاعاتی سود، از ضریب­واکنش­سود بهره گیری کردند. نتایج حاصل از تحقیقات آنها نشان داد که:

1.شرکت­های با شفافیت اطلاعاتی کم، سود، محتوای اطلاعاتی بیشتری برای بازار دارد. پس واکنش­های بیشتری به اخبار مثبت و منفی سود و انعکاس آن در قیمت سهام هست. ( ERCبیشتر) از این رو قیمت سهام این دسته شر کت­ها بیشتر تحت تاثیر این ارقام صورت­های مالی پایان دوره مخصوصا، قرار می­گیرد.

2.ضریب­واکنش سود در شرکت­های با شفایت زیاد، کمتر می باشد. پس اخبار مثبت ومنفی سود گزارش شده تعدیلات با اهمیتی را در قیمت سهام این دسته از شرکت­ها ایجاد نمی­کند؛ زیرا که اطلاعات مربوط قبلا در قیمت سهام لحاظ شده می باشد.

نتیجه تحقیقات آنها در تضاد با نتایج تحقیقات فان و وانگ[2](2002) و لین[3] و همکاران (2007)و اسپانهولتز[4](2008) بود. این موضوع می­تواند ناشی از سطوح متفاوت شفافیت اطلاعاتی و ویژگی­های خاص خاص محیط های اقتصادی باشد.

2-10-3) دلیل هایی برای واکنش بازار

محتوای اطلاعاتی سودخالص موضوعی می باشد که بسیار مورد توجه تحقیقات تجربی قرارگرفته می باشد. سود حسابداری از دو جنبه مهم می باشد؛ یکی ازجنبه داشتن محتوای اطلاعاتی برای بازار سرمایه، به منظورکمک به امر تصمیم­گیری افرادی همچون سهامداران که این ویژگی بر مربوط بودن و به موقع بودن سود­تاکید دارد و دیگری از جنبه امکان ارزیابی به مقصود انجام اقداماتی همچون اندازه پاداش مدیران که این ویژگی بر قابل اتکا بودن رقم سودهای گزارش شده تاکید دارد . پژوهشگران در پژوهش­های مربوط به محتوای اطلاعات موجود در سود عقیده دارند که تغییرقیمت سهام در هنگام اعلان سود حسابداری نشان دهنده محتوای اطلاعاتی سود حسابداری خواهد بود. پس پیش بینی­هایی در خصوص دورنمای کلی شرکت و همچنین بعضی عناصر با اهمیت صورت های مالی نظیر سود صورت می­گیرد (آقایی وحسینی،1384،ص25). این مفهوم ازسود منطبق بر نظریه اطلاعات می­ باشد. در همین راستا یکی از با اهمیت­ترین وظایف قانون بازار سرمایه، ایجاد بستری مناسب درخصوص ارائه و افشای اطلاعات با در نظر داشتن ویژگی های مذکور و حرکت به سمت کارایی بازار می­باشد(آقایی و همکاران ،1391،ص3).

[1]. Healy and Palepu

[2].Fan and wong

[3].lin

[4].sponholtz

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید