تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- مقدمه

 

در این فصل نظریه‌ها و مفاهیم اولیه‌ای که برای طراحی فیلترهای مایکروویو/ فرکانس رادیویی عمومی مانند فیلترهای مایکرواستریپ ضروری هستند، مطالعه می شوند. عناوین در این فصل شامل، توابع تبدیل فیلتر، فیلترهای نوع پایین گذر و المان‌های آن‌ها، تبدیلات المانی و فرکانسی، معکوس کننده‌های امیتانسی، تبدیل ریچاردز، پراکندگی و ضریب کیفیت بی باری المان‌های فیلتر می‌باشند.

1-2- توابع تبدیل

1-2-1-  تعاریف کلی

تابع تبدیل یک شبکه فیلتر دو پورتی، یک تعریف ریاضیاتی از مشخصات پاسخ شبکه می باشد،به عنوان مثال تعریف ریاضیاتی S21. در موارد بسیاری تابع تبدیل اندازه مربعی برای یک فیلتر پسیو بدون افت طبق ارتباط (‏2‑1) تعریف می گردد [15].

(‏2‑1)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که ? ثابت ریپل،  متغیر فرکانسی و  تابع مشخصه فیلتر مورد نظر می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word