ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه

هدف از انجام هر تحقیقی کشف واقعیت می باشد این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع پژوهش حاصل می گردد. پایه هر اقدام و ارزش و اعتبار آن مبتنی بر روش شناختن آن می باشد. انتخاب روش پژوهش به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکان اجرای آن بستگی دارد. به بیانی دیگر هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه روش و شیوه ای را آغاز کند تا او را دقیق تر و سریعتر در دستیابی به پاسخ پرسش های مورد نظر یاری کند(نظری تنها، 1385).

در فصل دوم، به مطالعه مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته گردید. همانگونه که ذکر گردید، پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. از این رو، در فصل حاضر روش شناسی پژوهش توسط پژوهشگر تشریح می گردد. به این ترتیب که آغاز روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری و فنون جمع آوری داده ارائه می گردد.سپس فرضیات پژوهشی پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی پژوهش و بعد از آن، به تشریح نحوه محاسبه متغیر های مستقل و وابسته پژوهش پرداخته می گردد. در ادامه مدل های رگرسیونی مورد نیاز جهت آزمون فرضیات پژوهش ارائه شده و سرانجام آزمون های آماری بهره گیری شده در پژوهش، جهت مطالعه فرضیات مطرح شده، ارائه می گردد.

3-2- روش پژوهش

پژوهش های حسابداری عموما در گروه تحقیقات اثبات گرایی قرار می گیرد زیرا پژوهشگران حسابداری معمولا با این پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی هست و با انواع روش های آماری،نظاره و… قابل اندازه گیری هستند،اقدام به انجام پژوهش خویش می نمایند.آنان آگاهانه یا نا آگاهانه معتقد به استقلال آزمون کننده و آزمودنی از یکدیگر می باشند البته این شیوه غالبا در پژوهش های حسابداری به صورت روز افزون مورد انتقاد واقع شده اند(ناظمی اردکانی،1388).اما صرف نظر از آسیب شناسی تحقیقات مزبور،پژوهش حاضر در طبقه رویکرد های اثبات گرایی قرار می گیرد. این پژوهش از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که این نوشتار به توصیف آن چیز که که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) و با در نظر داشتن آن که قضاوتهای ارزشی در این پژوهش کم رنگ می باشد، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. به علاوه با در نظر داشتن اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن بهره گیری خواهد گردید در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

1-4-1- اهدف علمی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

1-4-2- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع گردد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری