عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • صورت سود و زیان

اطلاعاتی‌ که‌ در صورت‌ سود و زیان‌ ارائه‌ می گردد

صورت‌ سود و زیان‌ بایستی حداقل‌ حاوی‌ اقلام‌ اصلی‌ زیر باشد

الف‌ . درآمدهای‌ عملیاتی‌،

ب‌ . هزینه‌های‌ عملیاتی‌،

ج‌ . سود یا زیان‌ عملیاتی‌،

د . هزینه‌های‌ مالی‌،

ﻫ . سایر درآمدها و هزینه‌های‌ غیرعملیاتی‌،

و . مالیات‌ بردرآمد،

ز . سود یا زیان‌ فعالیتهای‌ عادی‌،

ح‌ . اقلام‌ غیرمترقبه‌،

ط‌ . سهم‌ اقلیت‌،  و

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ی‌ . سود یا زیان‌ خالص‌.

علاوه‌ بر موارد بالا، ممکن‌ می باشد‌ به‌ موجب‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌، ارائه‌ اقلام‌ اصلی‌ و جمع های‌ فرعی‌ دیگری‌ در صورت‌ سود و زیان‌ الزامی‌ باشد یا برای‌ ارائه‌ عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ به نحو مطلوب‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

هر واحد تجاری‌ که‌ هزینه‌های‌ عملیاتی‌ را بر حسب‌ کارکرد طبقه‌بندی‌ کند بایستی اطلاعات‌ اضافی‌ را درمورد‌ ماهیت‌ هزینه‌ها شامل‌ هزینه‌ استهلاک‌ و هزینه‌های‌ پرسنلی‌، افشای اطلاعات کند.

از آنجا که‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ماهیت‌ هزینه‌ها در پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ مفید می باشد‌، چنانچه‌ از روش‌ طبقه‌بندی‌ بر مبنای‌ کارکرد هزینه‌ بهره گیری‌ گردد، اقلام‌ تشکیل‌ دهنده‌ هزینه‌ها برحسب‌ ماهیت‌ نیز افشای اطلاعات می گردد.

کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ که‌ اوراق‌ سهام‌ آنها به‌ عموم‌ عرضه‌ شده‌ یا در جریان‌ انتشار عمومی‌ می باشد‌ بایستی عایدی‌ هر سهم‌ برای‌ دوره‌ تحت‌ پوشش‌ صورتهای‌ مالی‌ را در صورت‌ سود و زیان‌ یا در یادداشت های‌ توضیحی‌ افشای اطلاعات کنند.

  • صورت سود و زیان جامع و تغییرات حقوق صاحبان سرمایه

صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ به عنوان‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌، بایستی کل‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ را که‌ قابل‌ انتساب‌ به‌صاحبان‌ سرمایه‌ می باشد‌، به‌ تفکیک‌ اجزای‌ تشکیل‌دهنده‌ آنها نشان‌ دهد.

هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، ارائه‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌   شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمرکز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ می باشد‌. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منعکس‌ نمی‌گردد که‌ به گونه مشخص‌ به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مستقیماً به حساب‌حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مقصود گردد. از آنجایی‌ که‌ برای تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ بهره گیری‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌، آگاهی‌ از کلیه‌ جنبه‌های‌ عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ ضرورت‌ دارد، لازم‌ می باشد‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ آن‌ دوره‌ مورد ملاحظه‌ قرار گیرد. بدین‌لحاظ‌ همان‌گونه‌ که‌ در مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ مقرر شده‌، تهیه‌ و ارائـه‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌ جدید با عنوان‌ ” صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌“  لازم‌ می باشد‌ تا اندازه‌ افزایش‌ یا کاهش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ از بابت‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مختلف‌ دوره‌ نشان‌ داده‌ گردد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-1 پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش

دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این پژوهش به سه روش به این موضوع پرداخته می گردد اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی مطالعه     می گردد و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن می باشد روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری مطالعه گردد تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می گردد. همین ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و  به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).

پایان نامه - تز - رشته حسابداری