عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

12-1 واژه ­های عملیاتی پژوهش  

گزارشگری مالی محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی، ارائه اطلاعات مالی به بهره گیری کنندگان مختلف، اعم از بهره گیری کنندگان داخلی و بهره گیری کنندگان خارج از واحد تجاری، در قالب گزارشهای حسابداری می باشد. آن گروه از گزارشهای حسابداری که با هدف تامین نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه می گردد، درحیطه اقدام گزارشگری مالی قرار می گیرد(استاندارد های حسابداری، 1389).

تاریخ تائید صورت های مالی تاریخی می باشد که مدیریت، صورت های مالی را به‌گونه رسمی و برای     آخرین بار به‌مقصود انتشار، تأیید می کند. فرآیند تأییدصورت های مالی به‌مقصود انتشار باتوجه به ساختار مدیریت، الزامات قانونی و روشهای تهیه و نهایی‌کردن صورت های مالی، متفاوت می‌باشد. در اغلب موارد، واحدهای تجاری ملزم هستند صورت های مالی خود را بعد از انتشار، به تصویب مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار برسانند. در چنین مواردی، تاریخ تأیید صورت های مالی، تاریخ تأیید برای انتشار اولیه می باشد، نه تاریخی که در آن صورت های مالی توسط ارکان یاد شده تصویب شده می باشد(استاندارد حسابداری شماره 5 ، 1389).

به موقع بودن  مربوط بودن اطلاعات گزارش شده به وسیله ویژگی به موقع بودن تحت تاثیر قرار       می گیرد. به تعبیری دیگر هرچه از ویژگی به موقع بودن کاسته گردد از مفید بودن اطلاعات نیز کاسته خواهد گردید(حساس یگانه،1390).

اظهارنظر تعدیل نشده اظهارنظر حسابرس، در مواردی که وی به این نتیجه رسیده می باشد صورت های مالی، ازتمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب تهیه شده می باشد(استانداردهای حسابرسی، 1386).

اظهارنظر تعدیل شده اظهارنظر حسابرس، در مواردی که حسابرس بر اساس شواهد کسب شده، به این نتیجه برسد که صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت نیست و یا اینکه حسابرس قادر به کسب شواهد کافی و مناسب برای نتیحه گیری در مورد عاری بودن صورت های مالی از تحریف با اهمیت نباشد(استانداردهای حسابرسی، 1386).

اخبارخوب اخبارخوب تغییرات مثبت در اظهارنظرحسابرسی نسبت به سال پایه (Cullinan et al 2012)

اخبار بد اخبار بد تغییرات منفی در اظهارنظر حسابرسی نسبت به سال پایه  (Cullinan et al 2012)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-1 پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش

دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این پژوهش به سه روش به این موضوع پرداخته می گردد اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی مطالعه     می گردد و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن می باشد روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری مطالعه گردد تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می گردد. همین ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و  به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).

پایان نامه - تز - رشته حسابداری